Κοινωφελή Ξηρομέρου: Οριστικά αποτελέσματα πρόσληψης προσωπικού ΣΟΧ 2/2018


ΠΡΑΚΤΙΚΟ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΡΤΙΣΗ ΤΩΝ ΟΡΙΣΤΙΚΩΝ ΠΙΝΑΚΩΝ-
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΩΝ ΠΡΟΣΛΗΨΗΣ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟY ΓΙΑ ΤΗ ΣΟΧ 2/2018

Στον Αστακό και στα γραφεία της Κοινωφελούς Επιχείρησης 
Δήμου Ξηρομέρου σήμερα την ενάτη () του μηνός Νοεμβρίου ημέρα 
Παρασκευή και ώρα 11.00 π.μ. συνήλθε η Επιτροπή που συγκροτήθηκε 
με την 4/19.01.2018 (ΑΔΑ:66Σ6ΟΞ15-Ζ7Ψ) απόφαση του Δ.Σ. της 
Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου, προκειμένου να επανελέγξει τα δικαιολογητικά/αιτήσεις ύστερα από ένσταση 
που υπεβλήθη και να καταρτίσει τους οριστικούς πίνακες κατάταξης των υποψηφίων της ΣΟΧ 2/2018 προκήρυξης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου

Στη συνεδρίαση της Επιτροπής ήταν παρόντες:

1. ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ ΠΡΟΕΔΡΟΣ
2. ΡΕΤΟΥΛΗΣ ΘΩΜΑΣ ΜΕΛΟΣ
3. ΡΗΓΑΛΟΣ ΧΡΙΣΤΟΔΟΥΛΟΣ ΜΕΛΟΣ

Τα μέλη της επιτροπής αφού άκουσαν τον πρόεδρο, έλαβαν υπόψη τα ανωτέρω 
είδαν εκ νέου τη σχετική προκήρυξη της Κοινωφελούς Επιχείρησης, τα απαιτούμενα προσόντα ανά ειδικότητα-κλάδο και κατηγορία, τις 
αιτήσεις των υποψηφίων και τα επισυναπτόμενα σε αυτά δικαιολογητικά επανέλεγξαν τις αιτήσεις καθώς και την ένσταση που υπεβλήθη, η οποία 
έγινε δεκτή σύμφωνα με το πρακτικό της επιτροπής ενστάσεων και για τους 
λόγους που αναφέρονται σε αυτό ομόφωνα καταρτίζουν τους κάτωθι οριστικούς πίνακες επιλογής υποψηφίων για την πλήρωση των θέσεων 
ΠΕ ΔΑΣΚΑΛΩΝ και ΠΕ ΝΗΠΙΑΓΩΓΩΝ για το ΚΔΑΠ Αστακού, με 
σύμβαση εργασίας ορισμένου χρόνου, μερικής απασχόλησης για τη δράση 
εναρμόνιση οικογενειακής και επαγγελματικής ζωής:


Σχόλια