ΟΑΕΔ: Τι αλλάζει στο πρόγραμμα 15.000 θέσεων εργασίας

Τροποποιήσεις στην κοινή υπουργική απόφαση για το πρόγραμμα επιχορήγησης επιχειρήσεων του ΟΑΕΔ, που αφορά την απασχόληση 15.000 ανέργων, ηλικίας 18 – 29 ετών, πραγματοποίησε το υπουργείο Εργασίας.

Αναλυτικά οι αλλαγές:
 • Μετά τη λήξη κάθε διμήνου απασχόλησης, η επιχείρηση υποβάλλει εντός 90 ημερών αίτηση με τα σχετικά δικαιολογητικά για καταβολή της επιχορήγησης, στο Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 της έδρας ή του υποκαταστήματος όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος
 • Είναι δυνατή η επιμήκυνση της ως άνω προθεσμίας κατά 30 ημέρες, ύστερα από αίτηση της επιχείρησης και έκδοση σχετικής απόφασης του προϊσταμένου του ΚΠΑ2
 • Τα δικαιολογητικά που υποβάλλει η επιχείρηση είναι τα εξής: 1) έντυπη κατάσταση (έντυπο Β) η οποία περιλαμβάνει τις τρέχουσες μισθολογικές καταστάσεις και την ανάλυση των εργοδοτικών εισφορών με τα ακόλουθα στοιχεία: 2) το ονοματεπώνυμο των επιχορηγουμένων βάσει του προγράμματος, 3) τον ΑΜΚΑ και ΑΜΕΦΚΑ επιχορηγουμένων, 4) την ημερομηνία πρόσληψής τους, 5)την ημερομηνία γέννησής τους, 6) τα ημερομίσθια που πραγματοποιήθηκαν κατά μήνα, 7) το συνολικό μηνιαίο ακαθάριστο ποσό που δικαιούνται οι εργαζόμενοι, και 8) στήλη της υπεύθυνης δήλωσης με τις υπογραφές των επιχορηγουμένων ότι απασχολήθηκαν το χρονικό διάστημα για το οποίο ζητείται η επιχορήγηση
 • Παραστατικά/αποδεικτικά πληρωμής μισθοδοσίας των επιχορηγουμένων για το αιτούμενο χρονικό διάστημα
 • Περιοδικές Δηλώσεις (Α.Π.Δ.), οι οποίες μπορούν να υποβληθούν και σε ηλεκτρονική μορφή, με συνημμένη υπεύθυνη δήλωση
 • Τα ανωτέρω υποβάλλονται και για το χρονικό διάστημα της δέσμευσης πλην της έντυπης κατάστασης (έντυπο Β)
 • Τα έντυπα Ε3 και Ε4 αναζητούνται αυτεπαγγέλτως από το ΚΠΑ2 μέσω του ΕΡΓΑΝΗ
 • Μετά την υποβολή της αίτησης για καταβολή της επιχορήγησης, το Γραφείο Απασχόλησης του ΚΠΑ2 προβαίνει σε διοικητική επαλήθευση των δικαιολογητικών που έχουν υποβληθεί. Μετά το πέρας της επαλήθευσης συντάσσεται έκθεση διοικητικής επαλήθευσης και ενημερώνεται σχετικά η επιχείρηση. Στη συνέχεια ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 προβαίνει στην έκδοση σχετικής απόφασης (έγκρισης ή απόρριψης καταβολής επιχορήγησης)
 • Εάν απορριφθεί η αξίωση για το αιτούμενο χρονικό διάστημα, λόγω εκπρόθεσμης υποβολής της αίτησης ή και των δικαιολογητικών, ο προϊστάμενος του ΚΠΑ2 με απόφαση του προβαίνει στη μη καταβολή του συγκεκριμένου ποσού
 • Για την αποτελεσματική παρακολούθηση της υλοποίησης του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου, διενεργούνται τουλάχιστον δύο επιτόπιες επαληθεύσεις
 • Οι επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται από ελεγκτές υπαλλήλους του ΟΑΕΔ στην έδρα ή στο υποκατάστημα της επιχείρησης όπου απασχολείται ο επιχορηγούμενος εργαζόμενος καθ’ όλη τη διάρκεια του προγράμματος και σε οποιαδήποτε στάδιο υλοποίησης του. Επιτόπιες επαληθεύσεις διενεργούνται και για το δεσμευόμενο, μη επιχορηγούμενο προσωπικό της επιχείρησης
 • Επιπλέον επιτόπιες επαληθεύσεις δύνανται να διενεργηθούν κατά τη διάρκεια του προγράμματος, όταν κρίνεται αναγκαίο, προκειμένου να διαπιστωθεί η τήρηση των όρων του προγράμματος
Πατήστε εδώ για να διαβάσετε ολόκληρη την απόφαση.
Πηγή: workenter.gr

Σχόλια