Ο ΘΩΜΑΣ ΡΕΤΟΥΛΗΣ νέος Αντιδήμαρχος Αλυζίας του Δήμου Ξηρομέρου


Ορίστηκε νέος Αντιδήμαρχος στην Αλυζία ο δημοτικός σύμβουλος Θωμάς Ρετούλης απο το Αρχοντοχώρι στη θέση του παραιτηθέντος Πάνου Γκόλια, µε θητεία από 8.1.2019 έως έως την 31.8.2019 στον οποίο θα παρέχεται και αντιμισθία. 
        Η απόφαση του δημάρχου Ξηρομέρου Ερ. Γαλούνη δημοσιεύτηκε σήμερα στη Διαύγεια. 
Στο νέο Αντιδήμαρχο μεταβιβάζονται οι παρακάτω αρμοδιότητες:........ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΥ

ΑΠΟΦΑΣΗ
06 /2019
Ο Δήμαρχος Ξηρομέρου

Αφού έλαβε υπόψη:
1.-Τις διατάξεις του άρθρου 59 του Ν. 3852/ 2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης- Πρόγραμμα Καλλικράτης» (Α' 87), αναφορικά με τον ορισμό των Αντιδημάρχων και την αναπλήρωση του Δημάρχου.
2.-Την υπ' αριθμ. 15150/ 15.4.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών «Πρωτοβάθμιοι και Δευτεροβάθμιοι Οργανισμοί Τοπικής Αυτοδιοίκησης της Χώρας με το Ν. 3852/ 2010», όπως ισχύει.
3.-Την υπ’ αριθμ. 43/ 30565/ 06.08.2014 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών. 
4.- Το γεγονός ότι ο Δήμος εμπίπτει στις διατάξεις του άρθρου 59, παρ. 2 του Ν. 3852/ 2010 και επομένως μπορεί να ορισθούν τέσσερις (4) Αντιδήμαρχοι.
5.-Την αριθ. 21/2017 (ΑΔΑ ΨΟΑΤΩΚΖ-ΠΩ1)Απόφαση Δημάρχου περί ‘Ορισμός Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων αυτών’.
6.-Την αριθ. πρωτ. εισερχ. 17 /02.01.2018 αίτηση παραίτησης του Αντιδημάρχου Γκόλια Παναγιώτη.
7.-Την αριθ. 04/2019 (ΑΔΑ 944ΖΩΚΖ-ΓΟΜ) Απόφαση Δημάρχου περί Αποδοχής της παραίτησης του Αντιδημάρχου Γκόλια Παναγιώτη.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ
Ορίζει τον Δημοτικό Σύμβουλο της πλειοψηφίας Ρετούλη Θωμά του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για την Δημοτική Ενότητα Αλυζίας, με θητεία έως την 31.8.2019, οι αρμοδιότητες του οποίου καθορίζονται ως κάτωθι

ΚΑΤΑ ΤΟΠΟΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ:
 Έχει την ευθύνη της λειτουργίας των Δημοτικών Υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη Δημοτική Ενότητα.
 Παρακολουθεί την εξέλιξη των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη Δημοτική Ενότητα.
 Μεριμνά για την καλή κατάσταση και λειτουργία του εξοπλισμού που βρίσκεται στη Δημοτική Ενότητα.
 Υπογράφει με εξουσιοδότηση του Δημάρχου, Βεβαιώσεις, Πιστοποιητικά και λοιπά διοικητικά έγγραφα που εκδίδονται από τις Δημοτικές Υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της Δημοτικής Ενότητας.
 Συνεργάζεται με τους Προέδρους των Τοπικών Κοινοτήτων και τους Εκπροσώπους των Τοπικών Κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.

ΚΑΘ’ ΥΛΗΝ ΑΡΜΟΔΙΟΤΗΤΕΣ
 Θέματα Αρχαιολογικών χώρων.
 Θέματα Βιβλιοθηκών και εκθέσεων.
 Θέματα παιδικών σταθμών.
 Ληξιαρχείο και εξουσιοδότηση για την υπογραφή των σχετικών πράξεων αντί του Δημάρχου σε περίπτωση απουσίας του ληξιάρχου.

Ο ανωτέρω δικαιούται αντιμισθίας

      Ο ανωτέρω θα αναπληρώνει τον Δήμαρχο όπως για τον προκάτοχο του ορίζονταν από την αριθ. 21/2017 (ΑΔΑ ΨΟΑΤΩΚΖ-ΠΩ1) Απόφαση Δημάρχου περί ‘Ορισμός Αντιδημάρχων και αρμοδιοτήτων αυτών’.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΑΛΟΥΝΗΣ ΕΡΩΤΟΚΡΙΤΟΣ

Κοιν.
-Ρετούλη Θωμά του Ιωάννη
-Προϊστάμενο Διοικητικών και Οικονομικών Υπηρεσιών
-Αναπληρώτρια Προϊσταμένη Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης
-Μισθοδοσία
Σχόλια