Έκτακτη Συνεδρίαση ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, την Τρίτη 11.6.2019 -(Ο Δήμος θα προχωρήσει σε προσφυγή στο Συμβούλιο της Επικρατείας ενάντια στα βιορευστά στις ΦΥΤΕΙΕΣ)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
O ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

         Καλεί σε Έκτακτη Συνεδρίαση, την εντεκάτη (11η) του Μηνός Ιουνίου του έτους 2019, ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 20.00  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου (Δημοτικό Κατάστημα Αστακού), σύμφωνα με την παράγραφο 5 του άρθρου 65 και την παρ. 5 του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 και τις εγκυκλίους 12/24344/03.4.2019 σε συνδυασμό με την 25933/15.7.2013 του ΥΠ.ΕΣ, για  λήψη Απόφασης στα κάτωθι θέματα εξαιρετικά επείγουσας ανάγκης:

1.-ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΜΟΝΙΜΟΥ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ ΣΤΕΛΕΧΩΣΗ ΟΡΓΑΝΙΚΩΝ ΜΟΝΑΔΩΝ ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΒΟΗΘΕΙΑ ΣΤΟ ΣΠΙΤΙ’.
2.-ΔΙΑΠΙΣΤΩΣΗ ΑΝΑΓΚΑΙΟΤΗΤΑΣ ΚΑΙ ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΔΗΜΟΣΙΑΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΓΙΑ ΠΑΡΟΧΗ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ ΚΑΘΑΡΙΟΤΗΤΑΣ ΣΥΓΚΟΜΙΔΗΣ –ΑΠΟΚΟΜΙΔΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΚΑΙ ΠΛΥΣΗΣ ΚΑΔΩΝ ΣΤΗΝ ΔΕ ΑΣΤΑΚΟΥ ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 61 ΠΑΡ. 1 ΤΟΥ Ν. 3979/2011............3.-ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2019.
4.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΛΗΨΗ ΕΠΕΝΔΥΤΙΚΟΥ ΤΟΚΟΧΡΕΩΛΥΤΙΚΟΥ ΔΑΝΕΙΟΥ ΑΠΟ ΤΟ ΤΑΜΕΙΟ ΠΑΡΑΚΑΤΑΘΗΚΩΝ και ΔΑΝΕΙΩΝ ΤΟ ΟΠΟΙΟ ΕΝΤΑΣΣΕΤΑΙ ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι ΣΥΜΦΩΝΑ ΜΕ ΤΟ ΑΡΘΡΟ 69 ΤΟΥ Ν. 4509/2017 ΟΠΩΣ ΤΡΟΠΟΠΟΙΗΘΗΚΕ ΚΑΙ ΙΣΧΥΕΙ  ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΚΤΕΛΕΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ  ‘ΑΓΡΟΤΙΚΗ ΟΔΟΠΟΙΙΑ Δ.Ε. ΑΛΥΖΙΑΣ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’.
5.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΑΠΟ ΥΠ.ΕΣ. ΣΤΑ ΠΛΑΙΣΙΑ ΤΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ‘ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ’.
6.-ΑΠΟΔΟΧΗ ΠΙΣΤΩΣΗΣ ΓΙΑ ΚΑΛΥΨΗ ΔΡΑΣΕΩΝ ΠΥΡΟΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ.
7.-ΛΗΨΗ ΑΠΟΦΑΣΗΣ ΓΙΑ ΑΣΚΗΣΗ ΑΙΤΗΣΕΩΣ ΑΚΥΡΩΣΕΩΣ ΚΑΤΑ ΤΩΝ  ΑΡΙΘ. 30535,30562 και 30614 /11.02.2019 ΑΠΟΦΑΣΕΩΝ ΤΟΥ ΣΥΝΤΟΝΙΣΤΗ ΑΠΟΚΕΝΤΡΩΜΕΝΗΣ ΔΙΟΙΚΗΣΗΣ ΕΝΩΠΙΟΝ ΤΟΥ  ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ ΤΗΣ ΕΠΙΚΡΑΤΕΙΑΣ  ΑΝΑΦΟΡΙΚΑ ΜΕ ΤΗΝ ΥΠΟΘΕΣΗ ΕΓΚΑΤΑΣΤΑΣΗΣ ΜΟΝΑΔΩΝ ΒΙΟΡΕΥΣΤΩΝ ΣΤΗΝ ΤΚ ΦΥΤΕΙΩΝ.

Το έκτακτο και επείγον της συνεδρίασης συνίσταται: 
Α.-στην πρόσληψη  μόνιμου προσωπικού για το πρόγραμμα ‘Βοήθεια στο Σπίτι’ περίπτωση η οποία εξαιρείται της παρ. 1 άρθρο 28 του Ν. 2190/94,  σύμφωνα με την εγκύκλιο 12/24344/03.4.2019 του ΥΠΕΣ και μπορεί να συζητηθεί στο Δημοτικό Συμβούλιο.
Β.-στην αναγκαιότητα αναμόρφωσης του προϋπολογισμού εξαιτίας ενίσχυσης ή εξισορρόπησης κωδικών ασφαλιστικών εισφορών.
Γ.-στην αποδοχή των όρων λήψης  επενδυτικού τοκοχρεωλυτικού δανείουαπό το ΤπΔ Για την εκτέλεση του έργου ‘Αγροτική οδοποιία ΔΕ Αλυζίας’ το οποίο έχει ενταχθεί στο  Πρόγραμμα ‘Φιλόδημος Ι’  το οποίο είναι συγχρηματοδοτούμενο έργο.
Δ.-Στην αποδοχή πιστώσεων από το ΥΠΕΣ τόσο για το συγχρηματοδοτούμενο πρόγραμμα ‘Φιλόδημος ΙΙ’ όσο και για την πυροπροστασία του Δήμου.
Ε.-Το γεγονός ότι μετά την μη έκδοση  απόφασης από τον Υπουργό Περιβάλλοντος και Ενέργειας επί των προσφυγών του Δήμου έναντι της εγκατάστασης μονάδων βιορευστών στην ΤΚ Φυτειών, η προθεσμία αιτήσεως ακύρωσης ενώπιον του ΣτΕ είναι έως την 06.7.2019.

Ο  ΠΡΟΕΔΡΟΣ
ΚΥΡΙΑΚΟΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ

Στην συνεδρίαση καλείται να παραστεί και ο Δήμαρχος Γαλούνης Ερωτόκριτος  προς τον οποίο κοινοποιείται η παρούσα.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
1.-Βραχάς Παναγιώτης- Φυτείες
2.-Γαζέτας Παναγιώτης - Φυτείες 
3.-Γεωργούλας Κωνσταντίνος- Χρυσοβίτσα
4.-Κακούρης Ηλίας – Αρχοντοχώρι
5.-Καυμενάκης Σπυρίδων – Αρχοντοχώρι
6.-Λιβάνης Θεόδωρος – Ενταύθα 
7.-Μουρκούσης Βασίλειος - Κανδήλα
8.-Ναούμης Νικόλαος – Παλαιομάνινα 
9.-Πανταζής Απόστολος - Ενταύθα
10.-Ρετούλης Θωμάς - Αρχοντοχώρι
11.-Τόγιας Χρήστος - Παλαιομάνινα 
12.-Τσάρκος Βασίλειος- Ενταύθα
13.-Κουμανδράκη – Σαμαρά Κωστούλα  – Ενταύθα 
14.-Βελόνας Απόστολος – Βάρνακα
15.-Ζορμπάς Ιωάννης  – Αθήνα 
16.-Καρφής Θωμάς – Ενταύθα 
17.-Κολοβός Χρήστος – Φυτείες
18.-Μητσάνης Ζώης -  Ενταύθα 
19.-Ταμπάκης Ηλίας- Μύτικα
20.-Μάντζαρης Ελευθέριος –  Ενταύθα 
21.-Τζαχρήστας Παναγιώτης– Φυτείες
22.-Κομπλίτσης Δημήτριος –  Αγρίνιο
23.-Καλαντζής Νικόλαος  – Φυτείες
24.-Σόμπολος Απόστολος – Καραϊσκάκη
25.-Λαϊνάς Κωνσταντίνος – Ενταύθα
26.-Γκόλιας Παναγιώτης- Κανδήλα 
----------------------------
Κοιν. 
27.-Πρόεδρο ΤΚ Φυτειών
28.-Πρόεδροι ΤΚ Δήμου

Σχόλια