"Μοιράζουν" φτώχεια στις Κοινότητες - 4.000 ευρώ η προκαταβολή στη Κοινότητα Καινουργίου!

Τη Δευτέρα στο Δημοτικό Συμβούλιο Αγρινίου  στην ημερήσια διάταξη υπάρχει ως 15ο θέμα, στα πλαίσια της Υπουργικής απόφασης υφυπουργού εσωτερικών, η "Σύσταση της πάγιας προκαταβολής στις Κοινότητες του Δήμου Αγρινίου", με Εισηγητή τον....
Πρόεδρο του Δημοτικού Συμβουλίου κ. Φαρμάκη (δείτε την Η.Δ εδώ).
Περί τίνος πρόκειται και που αφορά το Καινούργιο; Αφορά στην κατανομή προκαταβολής ενός μικρού ποσού στις κοινότητες με πληθυσμιακά κριτήρια. Για την κοινότητα Καινουργίου προβλέπεται από την Υ.Α. πάγια προκαταβολή  το ποσό των 4.000 ευρώ τα οποία τα διαχειρίζεται ο πρόεδρος για να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο.
Το οξύμωρο όμως είναι ότι δεν προβλέπονται στη συνέχεια άλλα ποσά ως επιχορήγηση, αλλά και ούτε και δυνατότητα καθορισμού προϋπολογισμού και έσοδα της Κοινότητας, από τακτικούς ή έκτακτους πόρους, αφού η κυβέρνηση της ΝΔ με τον Ν. 4623/2019 περί "κυβερνησιμότητας" τη δυνατότητα του σχεδιασμού έργων και διαχείριση τακτικών δημόσιων πόρων ή απο ΣΑΤΑ κ.λ.π., πρόβλεψη που υπήρχε, κατάργησε και ο ρόλος των κοινοτικών συμβουλίων είναι πλέον συμβουλευτικός-διακοσμητικός.
Δηλαδή καθαρά "ζητιανιά"! Ότι θέλει ή μπορεί ο δήμαρχος από τους "πετσοκομμένους" προϋπολογισμούς θα δίνει σε κάθε κοινότητα, ακόμα και η κομματική σχέση θα παίζει ρόλο. Αλλά για ποια αναπτυξιακά έργα μιλάμε όταν άλλοι θα αποφασίζουν και όχι αυτοί που έχουν εκλεγεί και γνωρίζουν τα προβλήματα. Αλήθεια κύριοι της κυβέρνησης με 4.000 ευρώ μπορεί να ανταποκριθεί ή όποια κοινοτική αρχή σε μια κωμόπολη των 6 χιλ. κατοίκων και με τεράστιες υποχρεώσεις;  
Τα αντιπλημμυρικά έργα δήμου Αγρινίου και της περιφέρειας Δυτ. Ελλάδας στο Καινούργιο, όπου έπρεπε να είχαν γίνει, οι κάτοικοι ακόμα τα περιμένουν, με τον χειμώνα μπροστά μας....
Σε αυτή την οικονομική μιζέρια ο Πρόεδρος και το κοινοτικό συμβούλιο του Καινούργιου, ακόμα και το δημοτικό συμβούλιο Αγρινίου οφείλουν να πάρουν θέση, οφείλουν να ενημερώσουν το χωριό και να βρούνε συλλογικούς τρόπους απάντησης και αντίδρασης, απέναντι στην μνημονιακή πολιτική της διάλυσης της τοπικής κοινωνίας και της διατήρησης της φτώχειας για μια ακόμη τετραετία.

Αγαπητοί κοινοτικοί σύμβουλοι και κ. Πρόεδρε τα 4.000 ευρώ για λειτουργικά έξοδα του Καινουργίου, προσβάλει την ιστορία μας, υποτιμά τις πραγματικές ανάγκες της μεγαλύτερης κωμόπολης, σε κατοίκους του διευρυμένου Δήμου Αγρινίου:

Όταν διαθέτει το μεγαλύτερο σε μήκος μετωπικό παραλίμνιο σύμπλεγμα που καθημερινά ρυπαίνεται.
Όταν έχει ένα πολύ μεγάλο εσωτερικό κοινοτικό και αγροτικό δίκτυο. Καλύπτοντας μια αρκετά μεγάλη έκταση αγροτικής παραγωγής.

Όταν το δίκτυο ύδρευσης που είναι αρκετά μεγάλο, με τεχνικές αστοχίες, που χρίζει τακτικών επισκευών και συντηρήσεων (πολλές φορές από ιδιώτες τεχνικούς) και το οποίο είναι ακόμη συνδεδεμένο το κεντρικό δίκτυο με τη δεξαμενή με αμιαντοσωλήνα!

Πως όλα αυτά και άλλα μικρά και μεγάλα προβλήματα του Καινουρίου θα λυθούν κύριοι της κυβέρνησης;

Είναι καιρός να σπάσει η σιωπή της συνενοχής τουλάχιστο στην υγεία των κατοίκων;
Υ.Γ.: Μήπως μπορεί να μας απαντήσει ο Δήμος Αγρινίου ποιά ποσά αναλογούσαν στο Καινούργιο εποχής Δήμου "Θεστιέων"; Για να συγκρίνουν οι δημότες το χθες με το σήμερα και την κοροϊδία που γίνεται στις τοπικές κοινωνίες; Όχι τίποτε άλλο να δούμε τα ποσά που χρειάζονταν τότε, με την βούλα της πολιτείας και με ίσως για λιγότερες ανάγκες, την σημερινή φτώχεια και μιζέρια της αυτοδιοίκησης;

Διαβάστε επίσης τις πρόσφατες αλλαγές της κυβέρνησης ΝΔ στις αρμοδιότητες των κοινοτήτων - κλικ εδώ

Δείτε την πρόσφατη Υπουργική απόφαση:
62038/2019 Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες
(Σύσταση πάγιας προκαταβολής στις κοινότητες)


Κατηγορία: Λοιπά

Αριθμ. 62038/5-9-2019

(ΦΕΚ B' 3440/11-09-2019)

Ο ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ ΕΣΩΤΕΡΙΚΩΝ

Έχοντας υπόψη:

1. Τις διατάξεις της παρ. 8 του άρθρου 266 του ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πρόγραμμα Καλλικράτης» (87 Α΄), όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 39 του ν. 4483/2017 (107 Α΄) και ισχύει.

2. Τις διατάξεις των άρθρων 80-90 του ν. 4555/2018 «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης Εμβάθυνση της Δημοκρατίας Ενίσχυση της Συμμετοχής Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»] Ρυθμίσεις για τον εκσυγχρονισμό του πλαισίου οργάνωσης και λειτουργίας των ΦΟΔΣΑ Ρυθμίσεις για την αποτελεσματικότερη, ταχύτερη και ενιαία άσκηση των αρμοδιοτήτων σχετικά με την απονομή ιθαγένειας και την πολιτογράφηση Λοιπές διατάξεις αρμοδιότητας Υπουργείου Εσωτερικών και άλλες διατάξεις» (133 Α΄).

3. Την υπ’αριθμ. 621/29.8.2019 απόφαση του Διοικητικού Συμβουλίου της Κεντρικής Ένωσης Δήμων Ελλάδας.

4. Τις διατάξεις του άρθρου 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυβέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα, που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (ΦΕΚ 98 Α΄).

5. Την υπ’ αριθμ. 1095Α/9.8.2019 (3180 Β΄) απόφαση του Πρωθυπουργού και του Υπουργού Εσωτερικών «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στον Υφυπουργό Εσωτερικών, Θεόδωρο Λιβάνιο».

6. Την υπ’ αριθμ. ΓΔΟΤΑΑΠ/2019/58 Εισήγηση της περ. ε της παρ. 5 του άρθρου 24 του ν. 4270/2014 (ΦΕΚ 143 Α΄), όπως αντικαταστάθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 34 του ν. 4484/2017 (ΦΕΚ 110 Α΄), του Γενικού Διευθυντή Οικονομικών Τοπικής Αυτοδιοίκησης και Αναπτυξιακής Πολιτικής.

7. Το γεγονός ότι, από την εφαρμογή των διατάξεων της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του Κρατικού Προϋπολογισμού ενώ, σε βάρος του προϋπολογισμού του συνόλου των οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης πρώτου βαθμού, προκαλείται επιπλέον δαπάνη σε σχέση με την προκαλούμενη από την προϊσχύουσα όμοια απόφαση, που εκτιμάται στο ποσό των 3.899.000 ευρώ περίπου ετησίως,

αποφασίζουμε:

1. Το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της, ανέρχεται στο ποσό των:
α) Χιλίων (1.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους.
β) Δυο χιλιάδων (2.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν έως και δυο χιλιάδες (301-2.000) κατοίκους.
γ) Τεσσάρων χιλιάδων (4.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δυο χιλιάδες έναν έως και δέκα χιλιάδες (2.001-10.000) κατοίκους.
δ) Έξι χιλιάδων (6.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από δέκα χιλιάδες έναν έως και πενήντα χιλιάδες (10.001-50.000) κατοίκους.
ε) Οκτώ χιλιάδων (8.000) ευρώ για τις κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό άνω των πενήντα χιλιάδων (50.000) κατοίκων.

2. Υπόλογος για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, στο όνομα του οποίου θα εκδοθεί το σχετικό χρηματικό ένταλμα και ο οποίος θα ενεργεί τις πληρωμές σε βάρος αυτής, είναι ο πρόεδρος της κοινότητας (αρθ. 82 παρ. 2 περ. ια΄ ν. 3852/2010), όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό έως και τριακόσιους (300) κατοίκους και ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας όταν αυτή έχει μόνιμο πληθυσμό από τριακόσιους έναν (301) κατοίκους και άνω (αρθ. 81 περ. δ΄ ν. 3852/2010). Ο υπόλογος διενεργεί τις πληρωμές, χωρίς να απαιτούνται έγγραφες εντολές του δημάρχου.

3. Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε πιστωτικά ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο δήμο για κάθε κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και απόφαση του δημοτικού συμβουλίου. Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος πρόεδρος της κοινότητας ή ο πρόεδρος του συμβουλίου της κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με απόφαση του δημοτικού συμβουλίου.

4. Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το δημοτικό συμβούλιο, όπως:
α) Η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν. 3852/2010, άρθρο 82 περίπτ. γ΄).
β) Η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περίπτ. δ΄).
γ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περίπτ. ε΄).
δ) Η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν. 3852/2010, άρθρο 83 παρ. 2 περίπτ. δ΄).

5. Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν. 3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5 15.6.1959, 152 του ν. 4270/2014, καθώς και αυτές του ν. 4129/2013.

6. Η ισχύς της παρούσας απόφασης αρχίζει από τη δημοσίευσή της στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της Κυβερνήσεως.

Αθήνα, 5 Σεπτεμβρίου 2019

Ο Υφυπουργός
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΛΙΒΑΝΙΟΣ

Σχόλια