Άλλη μια απευθείας ανάθεση για το δήμο Ξηρομέρου


Η άποψή μας  είναι ότι είναι αναγκαία η λήψη και η εγγραφή των ηχητικών αλλά στην δύσκολη οικονομική κατάσταση που είναι ο δήμος μας δεν είναι η πρώτη επείγουσα ανάγκη. 
Με αυτά τα χρήματα μπορούσε να προμηθευτούν μια καινούρια ηχητική εγκατάσταση και με έναν υπάλληλο η από τα οχταμηνα να γινόταν η συγκεκριμένη δουλειά  ...
Αστακός 24.09.2019
Αρίθ. πρωτ.: 7903
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ 
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
Ο Δήμος μας, θα προβεί στην ανάθεση παροχής υπηρεσίας: «ΑΠΟΜΑΓΝΗΤΟΦΩΝΗΣΗ ΠΡΑΚΤΙΚΩΝ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΕΩΝ ΔΗΜ. ΣΥΜΒ. 2019» συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.500,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24%.
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε τους ενδιαφερόμενους οικονομικούς φορείς, όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά έως την Τετάρτη 02.10.2019 στη Δ/νση:

 
Αστακός Αιτ/νίας Τ.Κ. 30006,
Fax: 2646042531,
e-mail.: info@dimosxiromerou.gr
 
Μαζί με την προσφορά του κάθε ενδιαφερόμενος οφείλει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Β) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.(άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019)
β. Φορολογική ενημερότητα
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016)
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019)
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
 
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΚΑΙ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ

ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σχετικά έγγραφα:
 
 
3_ΕΝΤΥΠΟ-ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ-ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.doc 36 kB
Υ.Δ. περί προσωπικών δεδομένων.pdf 176 kB
ΥΠΕΥΘΥΝΗ ΔΗΛΩΣΗ ΓΙΑ ΠΟΙΝΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ.doc 25 kB

Σχόλια