Άμισθος σύμβουλος δημάρχου ορίστηκε ο Πολιτικός Μηχανικός κ. ΓΕΩΡΓΙΟΣ Ν. ΠΟΥΡΝΑΡΑΣ στο Δήμο Ξηρομέρου

       Με απόφαση του Δημάρχου κ. Γιάννη Τριανταφυλλάκη, ορίστηκε ο κ. Γεώργιος Ν. Πουρνάρας, Πολιτικός Μηχανικός Ε.Μ.Π. ως άμισθος σύμβουλος προκειμένου να υποστηρίξει τον Δήμαρχο Ξηρομέρου:

          Ειδικότερα ο ανωτέρω σύμβουλος θα παρέχει αμισθί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων, πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, σχεδίων πόλεων και εφαρμογής αυτών, λιμανιών, αιγιαλού και παραλίας και για την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, με σκοπό να συμβάλει με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του στην υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου. 
      Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού. 
     Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31.12.2023....ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ...


                                                                                                                                     Αστακός, 23.9.2019
Αριθ. Πρωτ.: 7805
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΓΡΑΦΕΙΟ ΔΗΜΑΡΧΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας
T.K. 300 06
Τηλ.: 2646360500
Fax: 2646042531
e-mail: info@dimosxiromerou.gr

ΘΕΜΑ: ΟΡΙΣΜΟΣ ΑΜΙΣΘΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ


ΑΠΟΦΑΣΗ
106/2019

Ο Δήμαρχος.
Έχοντας υπ' όψη:
1. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης – Πρόγραμμα Καλλικράτης» και ειδικότερα της παρ. 1θ αυτού.
2. Την ανάγκη για την επικουρία του Δημάρχου σε τεχνικά θέματα που άπτονται της ισχύουσας νομοθεσίας για την εκτέλεση δημοσίων έργων, της σύνταξης μελετών και της πολεοδομικής νομοθεσίας εν γένει.
3. Τη δυνατότητα αξιοποίησης των ειδικών γνώσεων, της πολύχρονης εμπειρίας και της εκούσιας εθελοντικής διάθεσης για προσφορά του ενεργού πολίτη κ. Γεώργιου Ν. Πουρνάρα, Πολιτικού Μηχανικού Ε.Μ.Π.
4. Το γεγονός ότι από τις διατάξεις της παρούσας, δεν προκαλείται δαπάνη σε βάρος του προϋπολογισμού του Δήμο δεδομένου ότι ο άμισθος σύμβουλος θα εκτελέσει το έργο του χωρίς αποζημίωση.

ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ

Αναθέτει στον κ. ΓΕΩΡΓΙΟ Ν. ΠΟΥΡΝΑΡΑ καθήκοντα άμισθου συμβούλου για την επικουρία του Δημάρχου Ξηρομέρου κατά την άσκηση των καθηκόντων του.

         Ειδικότερα ο ανωτέρω σύμβουλος θα παρέχει αμισθί συμβουλευτικές υπηρεσίες σε θέματα μελετών και κατασκευών τεχνικών έργων, πολεοδομικών και χωροταξικών μελετών, σχεδίων πόλεων και εφαρμογής αυτών, λιμανιών, αιγιαλού και παραλίας και για την ισχύουσα σχετική νομοθεσία, με σκοπό να συμβάλει με τις εξειδικευμένες γνώσεις και την εμπειρία του στην υποστήριξη και υποβοήθηση του έργου του Δημάρχου.
         Ο ανωτέρω θα ασκεί καθήκοντα αμιγώς συμβουλευτικά, χωρίς αποφασιστικές αρμοδιότητες οποιασδήποτε μορφής. Θα παρέχει συμβουλές και θα διατυπώνει εξειδικευμένες γνώμες προς το Δήμαρχο στα ανωτέρω θέματα και θα συνεργάζεται με τις αρμόδιες υπηρεσίες, Υπουργεία και φορείς για την επίτευξη του παραπάνω σκοπού.
        Η παρούσα ισχύει μέχρι και 31.12.2023 πλην της τροποποίησης της ή της ανάκλησης της χωρίς ο ορισθείς να δικαιούται αποζημίωση από την άσκηση των αρμοδιοτήτων αυτών.
    Η παρούσα να κοινοποιηθεί στον οριζόμενο και να αναρτηθεί στο διαδίκτυο.

Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ


Σχόλια