Εξουσιοδότηση υπογραφής στους Προέδρους των Συμβουλίων των Τοπικών Κοινοτήτων του Δήμου ΑΚΤΙΟΥ -ΒΟΝΙΤΣΑΣ

Αρίθ. απόφ. 77/2019
Α Π Ο Φ Α Σ Η     Δ Η Μ Α Ρ Χ Ο Υ

ΘΕΜΑ: «Εξουσιοδότηση υπογραφών στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων» 

Ο Δήμαρχος Ακτίου – Βόνιτσας
Έχοντας υπόψη:
1.-Τις διατάξεις των άρθρων  2, 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87/τ.Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης - Πρόγραμμα Καλλικράτης»..............

    
2.- Τις διατάξεις του άρθρου 86, 88 και 279 του Ν. 3463/2006. 
3.- Τις διατάξεις των άρθρων  82 και 83  του Ν. 4555/2018 (ΦΕΚ 133/τ.Α΄/19-8-2018) «Μεταρρύθμιση του θεσμικού πλαισίου της Τοπικής Αυτοδιοίκησης - Εμβάθυνση της Δημοκρατίας - Ενίσχυση της Συμμετοχής - Βελτίωση της οικονομικής και αναπτυξιακής λειτουργίας των Ο.Τ.Α. [Πρόγραμμα «ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι»».    
4.- Τις διατάξεις του άρθρου 1 του Ν. 4250/2014. 
5.- Την αρίθμ. πρωτ. ΔΙΣΚΠΟ/Φ.15/οικ.8342/01-04-2014 εγκύκλιο του Υπουργείου  Διοικητικής Μεταρρύθμισης και Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης. 
6.-Την αρίθμ. 88/59846/21-8-2019 εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών «Λειτουργία Κοινοτήτων». 
7.- Τις υφιστάμενες υπηρεσιακές συνθήκες και την ανάγκη απλούστευση των διαδικασιών για την  αποτελεσματικότερη εξυπηρέτηση των  Δημοτών.

Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι
- Μεταβιβάζει στους Προέδρους Συμβουλίων Κοινοτήτων και στους Προέδρους Κοινοτήτων τις κάτωθι αρμοδιότητες και το δικαίωμα υπογραφής εγγράφων,  που αφορούν στην αντίστοιχη για τον καθένα Κοινότητα.   

1)-Την έκδοση και υπογραφή βεβαιώσεων μόνιμης κατοικίας.
2)-Την υπογραφή αποδεικτικών παραλαβής εγγράφων που  αποστέλλονται στις Δημοτικές Κοινότητας.
3)-Τη θεώρηση γνησίου υπογραφής των Δημοτών και την επικύρωση φωτοαντιγράφων όπου απαιτείται.
4)-Απλά απαντητικά έγγραφα προς άλλες Υπηρεσίες. 
5)-Την έκδοση βεβαίωσης για χορήγηση στρατιωτικής άδειας στους στρατιώτες.
6)-Πιστοποιητικά για έκδοση άδειας κυκλοφορίας Ι.Χ. αγροτικού αυτοκινήτου.
7)-Προσκλήσεις και Ανακοινώσεις που αφορούν τις Κοινότητες.

Η απόφαση να δημοσιευτεί σε μια ημερήσια τοπική εφημερίδα ή σε μια εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού, στην ιστοσελίδα του Δήμου, στο Πρόγραμμα Διαύγεια.
Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΓΕΩΡΓΙΟΣ-ΘΕΟΔΩΡΟΣ  ΑΠΟΣΤΟΛΑΚΗΣ 

ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ:
1)Γραφεία Αντιδημάρχων
2)κ.κ. Πρόεδροι Κοινοτήτων

Σχόλια