120 δόσεις: Τα ψιλά γράμματα της ρύθμισης χρεών120 δόσεις: Τα ψιλά γράμματα της ρύθμισης χρεώνΠολλοί φορολογούµενοι αναρωτιούνται τι µπορεί να πάθουν αν αφήσουν απλήρωτους τους φόρους τους
Το γκάζι των κατασχέσεων σε τραπεζικούς λογαριασµούς πατάει ολοένα και περισσότερο η Ανεξάρτητη Αρχή ∆ηµοσίων Εσόδων, για να εισπράξει όσο το δυνατόν περισσότερα από τους φορολογούµενους που χρωστούν στο ∆ηµόσιο.
Τι πρέπει να ξέρει λοιπόν ο φορολογούµενος; Οι αριθµοί:
- 1.162.736 οφειλέτες βρίσκονται πλέον υπό µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
- 674.190 οφειλέτες βρίσκονται προ των πυλών για µέτρα αναγκαστικής εκτέλεσης.
- 4.200.472 άτοµα είναι το σύνολο των οφειλετών που έχουν «ανοιχτούς λογαριασµούς» µε την Εφορία.
Η συµµόρφωση µε τις διατάξεις της ρύθµισης των 120 δόσεων παρέχει τα ακόλουθα ευεργετήµατα, αλλά υπό όρους:
1) Μη λήψη αναγκαστικών µέτρων
Για οφειλές που έχουν υπαχθεί σε πρόγραµµα ρύθµισης και ο οφειλέτης τηρεί τους όρους αυτού, αναστέλλονται η λήψη αναγκαστικών µέτρων και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης επί κινητών, ακινήτων και απαιτήσεων, καθώς και η συνέχιση της διαδικασίας αναγκαστικής εκτέλεσης εν γένει (π.χ. έκδοση προγράµµατος πλειστηριασµού) επί κινητών ή ακινήτων.
2) Αποδέσµευση µελλοντικών απαιτήσεων επί κατασχέσεων που έχουν επιβληθεί στα χέρια τρίτων
Με τις βελτιωτικές διατάξεις του νόµου 4621/2019 που ψήφισε η νέα κυβέρνηση, επιλύεται σηµαντικά (όχι όµως σε όλες τις περιπτώσεις) το πρόβληµα που αντιµετωπίζουν σήµερα οι οφειλέτες του ∆ηµοσίου όταν, πριν από την υπαγωγή στη ρύθµιση, το ∆ηµόσιο έχει επιβάλει κατάσχεση εις χείρας τρίτων, ιδίως πιστωτικών ιδρυµάτων. Και αυτό διότι η ένταξη στη ρύθµιση δεν συνεπάγεται την άρση των κατασχέσεων που έχουν ήδη επιβληθεί και έτσι οι οφειλέτες δεν είχαν πρόσβαση στους τραπεζικούς τους λογαριασµούς, µε αποτέλεσµα να στερούνται τη ρευστότητα που είναι απαραίτητη για τις ανάγκες διαβίωσής τους και τη συνέχιση λειτουργίας της επιχείρησής τους.
Προσοχή: Με τις νέες διατάξεις η επιβληθείσα κατάσχεση «αδρανοποιείται» για τις απαιτήσεις του οφειλέτη µετά τη γνωστοποίηση της αδρανοποίησης της κατάσχεσης στον τρίτο, η δε αδρανοποίηση της κατάσχεσης είναι υποχρεωτική για τη φορολογική διοίκηση.
Συµπέρασµα: Σύµφωνα και µε τη νέα εγκύκλιο, δεν κατάσχονται τα χρήµατα που µπαίνουν στους λογαριασµούς µετά την ένταξη στη ρύθµιση. ∆ηλαδή οι καινούργιες (µετά τη ρύθµιση) καταθέσεις. «Αντιθέτως, ποσά απαιτήσεων που γεννήθηκαν µέχρι τη γνωστοποίηση στον τρίτο τής ως άνω βεβαίωσης αποδίδονται στο ∆ηµόσιο».
Πολύ απλά, ό,τι κατασχέθηκε από την Εφορία κατασχέθηκε, αποτελεί παρελθόν και δεν αποδίδεται στον δικαιούχο φορολογούµενο και καταθέτη, παρά το γεγονός ότι µπήκε στη ρύθµιση των 120 δόσεων.
Με την απώλεια των ευεργετηµάτων της ρύθµισης, τα µέτρα που έχουν ανασταλεί συνεχίζονται. Εδώ πρέπει να σχολιάσουµε το γεγονός ότι η κυβέρνηση κράτησε χαµηλά τους τόνους στο συγκεκριµένο ζήτηµα µετά τις διευκρινίσεις από την ΑΑ∆Ε, ενώ, αντίθετα, υπουργοί του οικονοµικού επιτελείου δήλωναν ότι ο εφιάλτης των κατασχέσεων αίρεται και πως οι λογαριασµοί αποδεσµεύονται, βοηθώντας και ενισχύοντας την πραγµατική οικονοµία
3) Χορήγηση αποδεικτικού ενηµερότητας
Στον οφειλέτη που είναι συνεπής στη ρύθµιση δύναται να χορηγείται αποδεικτικό ενηµερότητας των οφειλών του στη φορολογική διοίκηση, µηνιαίας διάρκειας (σηµείωση: µε παρακράτηση ποσοστού, όπου απαιτείται).
4) Αναβολή εκτέλεσης ποινής
Με την υπαγωγή και συµµόρφωση στη ρύθµιση τµηµατικής καταβολής αναβάλλεται η εκτέλεση της ποινής που επιβλήθηκε. Καθ’ όλη τη διάρκεια ισχύος της ρύθµισης αναστέλλεται η παραγραφή του ποινικού αδικήµατος.

Δικαιώματα

Η φορολογική διοίκηση διατηρεί το δικαίωµα και µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση: α) να µη χορηγεί αποδεικτικό ενηµερότητας για µεταβίβαση ακινήτου, εφόσον δεν διασφαλίζονται τα συµφέροντα του ∆ηµοσίου, β) να εγγράφει υποθήκες σε περιουσιακά στοιχεία του οφειλέτη, των συνυπόχρεων προσώπων ή των εγγυητών, εφόσον η οφειλή δεν είναι ασφαλισµένη, γ) να ορίζει ποσοστό παρακράτησης, στις περιπτώσεις που απαιτείται η προσκόµιση αποδεικτικού για είσπραξη χρηµάτων από φορείς του ∆ηµοσίου, δ) να προβαίνει σε συµψηφισµό των χρηµατικών απαιτήσεων του οφειλέτη.

Απώλεια της ρύθμισης

Η ρύθµιση χάνεται, µε συνέπεια την υποχρεωτική άµεση καταβολή του υπολοίπου της οφειλής, σύµφωνα µε τα στοιχεία της αρχικής βεβαίωσης και την άµεση επιδίωξη της είσπραξης αυτής µε όλα τα προβλεπόµενα από την ισχύουσα νοµοθεσία µέτρα, εάν ο οφειλέτης:
α) δεν καταβάλει δύο συνεχόµενες µηνιαίες δόσεις της ρύθµισης ή καθυστερήσει την καταβολή των δύο τελευταίων δόσεων της ρύθµισης για το αντίστοιχο χρονικό διάστηµα,
β) δεν υποβάλει τις προβλεπόµενες δηλώσεις φορολογίας εισοδήµατος και του φόρου προστιθέµενης αξίας, καθ’ όλο το διάστηµα της ρύθµισης των οφειλών του και µέχρι την εξόφλησή τους, εντός τριών (3) µηνών το αργότερο,
γ) δεν εξοφλήσει ή τακτοποιήσει κατά νόµιµο τρόπο τις οφειλές του, καθ’ όλη τη διάρκεια της ρύθµισης, εντός διµήνου,
δ) υποπέσει σε παραβάσεις µετά την υπαγωγή στη ρύθµιση.

Ασφαλιστικά ταμεία

Οι αριθµοί και εδώ τροµάζουν. Είναι εντυπωσιακό ότι, ενώ η βασική οφειλή ανέρχεται στα 24,457 δισ. ευρώ, τα πρόσθετα τέλη και προσαυξήσεις είναι 9,896 δισ. ευρώ και συνέβαλαν ώστε το συνολικό χρέος προς το ΚΕΑΟ να εκτιναχθεί στα 34,353 δισ. ευρώ. Στους οφειλέτες περιλαµβάνονται και χιλιάδες επιτηδευµατίες, που έχασαν τις διάφορες ρυθµίσεις εξόφλησης ή αναγκάστηκαν να κλείσουν τα βιβλία τους λόγω οικονοµικής αδυναµίας κατά την περίοδο της κρίσης.
Αντίθετα µε τη ρύθµιση των φορολογικών οφειλών, στη ρύθµιση οφειλών στα ασφαλιστικά ταµεία δεν συσχετίζεται ο αριθµός των δόσεων µε το εισόδηµα του οφελέτη. Ειδικότερα: Οι κατασχέσεις για χρέη στα ασφαλιστικά ταµεία έχουν «παγώσει», γιατί έπρεπε να ξεκαθαριστεί το τοπίο σε σχέση µε το ποιοι ελεύθεροι επαγγελµατίες και αγρότες θα ενταχθούν στη σχεδιαζόµενη ρύθµιση των 120 δόσεων και ποιοι όχι. 

Σχόλια