Δύο συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας! -Ξανά ο Απολογισμός 2018 στο Δ.Σ. ο οποίος καταψηφίστηκε αλλά ακυρώθηκε απο την Αποκεντρωμένη!!

Δύο συνεδριάσεις -Ειδική και τακτική- του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας θα πραγματοποιηθούν την Τετάρτη 23 Οκτωβρίου 2019, στο Δημαρχείο Βόνιτσας.

Συγκεκριμένα:
Α.-Ειδική δημόσια συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου Ακτίου Βόνιτσας στη Βόνιτσα, στις 23 Οκτωβρίου 2019, ημέρα Τετάρτη και ώρα 18:00 με μοναδικό θέμα ημερήσιας διατάξεως: 
   1.-Έγκριση απολογισμού και ισολογισμού Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας για το οικονομικό έτος 2018, κατόπιν της με αρ. πρωτ. 221795/14-10-19 απόφασης ακύρωσης του Συντονιστή Αποκεντρωμένης Διοίκησης Πελοποννήσου Δυτικής Ελλάδας και Ιονίου  (Εισηγητής κ Βίτσας Δημήτριος).

      Να σημειώσουμε ότι ο Απολογισμός 2018 του δήμου θα συζητηθεί για δεύτερη φορά στο Δημοτικό Συμβούλιο. Ηδη η δημοτική αρχή "μετρά" μια αποτυχημένη προσπάθεια όταν στην προηγουμένη συνεδρίαση, τη Δευτέρα 30 Σεπτεμβρίου 2019, στο Δημοτικό Συμβούλιο, καταψηφίστηκε με 14-12 και δεν έγινε δυνατό να εγκριθεί ο απολογισμός-ισολογισμός. (ΔΕΙΤΕ ΕΔΩ)
   Ωστόσο, η απόφαση ακυρώθηκε από την Αποκεντρωμένη και επανέρχεται εκ νέου προς ψήφιση.(ΠΑΤΗΣΤΕ ΕΔΩ)
............................................

   Β.-Επίσης, δημόσια τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, θα διεξαχθεί την ίδια ημέρα, στις 19:00, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων για 18 θέματα της ημερήσιας διάταξης............ΠΙΝΑΚΑΣ ΘΕΜΑΤΩΝ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ 

1.-Περί συγκρότησης Επιτροπής «για την διεξαγωγή δημοπρασιών για εκποίηση ή εκμίσθωση πραγμάτων του Δήμου» έως 31/12/2019. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
2.-Περί συγκρότησης  επιτροπής για την παραλαβή έργων έως 31/12/2019. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
3.-Συγκρότηση Δημοτικής Επιτροπής Διαβούλευσης Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας  (άρθρο 76 Ν.3852/2010). (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος) 
4.-Ορισμός εκπροσώπου του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας για την Επιτροπή που αφορά στην παροχή εφάπαξ ειδικού βοηθήματος για την στήριξη καταναλωτών με χαμηλά εισοδήματα, οι οποίοι έχουν αποσυνδεθεί από το δίκτυο παροχής ηλεκτρικής ενέργειας λόγω οφειλών. (Εισηγήτρια κ. Πανταζή Παναγιώτα)
5.-Ορισμός ενός εκπροσώπου του νέου ΦΟΔΣΑ με τον αναπληρωτή του, για την Επιτροπή Καταγραφής ακίνητης και κινητής περιουσίας των συγχωνευθέντων Συνδέσμων Διαχείρισης Σ.Α. 1ης , 2ης , 3ης, και 4ης, ΓΕΝ Αιτ/νιας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (Εισηγητής Δήμαρχος)
6.-Τροποποίηση του Οργανισμού Εσωτερικής Υπηρεσίας (Ο.Ε.Υ.) του Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
7.-Αίτημα συμμετοχής του Δήμου στους επόμενους θερινούς αγώνες των Διεθνών Παιδικών Αγώνων (International Children’s Games) που θα διεξαχθούν στην Ουγγαρία τον Ιούνιο του 2020- Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. Έτους 2019. (Εισηγητής κ. Τσακάλης Κων/νος)
8.-Ορισμός εκπροσώπου με τον αναπληρωτή του για την τακτική Γενική Συνέλευση του Δικτύου Πόλεων με Λίμνες. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
9.-Λήψη απόφασης για την άμεση επαναλειτουργία του  Ειδικού Δημοτικού Σχολείου της Βόνιτσας. (Εισηγητής κ. Μωραΐτης Επαμεινώνδας) 
10.-Αίτηση τροποποίησης και έγκρισης τεχνικής μελέτης για τη χρηματοδότηση πράξης με τίτλο : «ΣΥΣΤΗΜΑ ΒΥΘΙΖΟΜΕΝΩΝ ΚΑΔΩΝ ΑΝΑΚΥΚΛΩΣΗΣ ΔΙΑΒΑΘΜΙΣΜΕΝΗΣ ΣΥΜΠΙΕΣΗΣ ΑΠΟΡΡΙΜΜΑΤΩΝ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
11.-1η Τροποποίηση Απόφασης υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου «ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ» με Α/Α 1 της Πράξης ΚΕΝΤΡΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΔΗΜΟΥ ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ και Κωδ. ΟΠΣ 5001935 του Ε.Π. «Δυτική Ελλάδα 2014-2020». (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
12.-Ανάκληση της με αρ. 146/2019 απόφασης Δημοτικού Συμβουλίου περί ορισμού αιρετών αντιπροσώπων για συγκρότηση Διοικητικού Συμβουλίου του Αναγκαστικού Συνδέσμου Διαχείρισης Στερεών Αποβλήτων 3ης Διαχειριστικής Ενότητας Ν. Αιτωλ/νίας, ως προς το σκέλος των αναπληρωματικών εκπροσώπων του Συνδέσμου. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος)  
13.-Λήψη απόφασης για την τοποθέτηση ρυθμιστικής πινακίδας εισόδου - εξόδου επί της παραλιακής οδού Βόνιτσας έμπροσθεν της οικίας του Σουλιώτη Θωμά. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος) 
14.-Ανανέωση εξουσιοδότησης Ταμία Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την Τράπεζα Πειραιώς. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
15.-Ανανέωση εξουσιοδότησης Ταμία Δήμου Ακτίου Βόνιτσας για την πραγματοποίηση συναλλαγών με την Τράπεζα Eurobank. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
16.-Εξουσιοδότηση Δημάρχου για υπογραφή υπεύθυνου λογαριασμού με την Τράπεζα της Ελλάδος. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 
17.-Ψήφισμα σχετικά με την Τουρκική Εισβολή στη Βόρεια Συρία. (Εισηγητής κ. Στούπας Θεόδωρος) 
18.-Περί αναμόρφωσης προϋπολογισμού οικονομικού έτους 2019. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος) 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ    

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους.

Σχόλια