Επιτροπή ποιότητας Ζωής Δήμου Ξηρομέρου καλή Την Κοινότητα Φυτειών όπως δικαιολογήσει τον επετειακό χαρακτήρα της εν λόγω εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Φυτειών , θέση Κουβαράς


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ           Αστακός: 25 – 9 -2019                                                         ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ Α.Π. : 7987 
      ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΕΠΙΤΡΟΠΗ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ ΖΩΗΣ
 Από το πρακτικό της με αριθμ. 6/2019 Τακτικής Συνεδριάσεως του Επιτροπής Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου Αριθμός Αποφάσεως 8/2019 
 ΠΕΡΙΛΗΨΗ « Διαβούλευση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αρμόδιους φορείς για την διενέργεια εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Φυτειών , θέση Κουβαράς» Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα σήμερα την εικοστή τρίτη (23η ) του Μηνός Σεπτεμβρίου του έτους 2019 ημέρα Δευτέρα και ώρα 13:00' , συνήλθε σε Τακτική Συνεδρίαση η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής του Δήμου Ξηρομέρου, ύστερα απ την αριθ. 7706/18-9-2019 έγγραφη Πρόσκληση του Προέδρου αυτής, που επιδόθηκε σε καθένα από τα Μέλη σύμφωνα με το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010 . Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο Επτά (7) Μελών, ευρέθησαν παρόντα έξι (6) μέλη, ήτοι: Π Α Ρ Ο Ν Τ Ε Σ Α Π Ο Ν Τ Ε Σ 1. Λαϊνάς Κωνσταντίνος (Πρόεδρος) 1. Παληογιάννης Παναγιώτης 2. Γερόλυμος Σωτήριος 3. Κολοβός Χρήστος 4. Λιβάνης Θεόδωρος 5. Μπαμπούρης Κωνσταντίνος 6. Τζαχρήστας Παναγιώτης (Οι όποιοι δεν προσήλθαν αν και νόμιμα κλήθηκαν) Στη συνεδρίαση παρευρέθηκε και ο ορισθείς υπάλληλος του Δήμου Σκάνδαλος Αριστείδης, για την τήρηση των Πρακτικών. Επίσης παρευρέθηκε και ο Πρόεδρος του Συλλόγου Γονέων και Κηδεμόνων Α'βάθμιας Εκπαίδευσης Φυτειών κ. Κουτσομπίνας Δημήτριος. Ο Πρόεδρος εισηγούμενος το μοναδικό θέμα της ημερήσιας διατάξεως με τίτλο: « Διαβούλευση της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής με αρμόδιους φορείς για την διενέργεια εμποροπανήγυρης στην Κοινότητα Φυτειών , θέση Κουβαράς» , έθεσε υπόψη των μελών του συμβουλίου τα κάτωθι : I. Ορισμοί 10. «Εμποροπανήγυρις»: η υπαίθρια αγορά, στην οποία διατίθενται ποικίλα εμπορεύματα, με την ευκαιρία γιορτής θρησκευτικού ή επετειακού χαρακτήρα. Οι δημοτικές και κοινοτικές αρχές ρυθμίζουν θέματα της αρμοδιότητάς τους εκδίδοντας τοπικές κανονιστικές αποφάσεις, στο πλαίσιο της κείμενης νομοθεσίας, με τις οποίες: ...Καθορίζουν τους όρους και τις προϋποθέσεις: δ1. Για τη χρήση και λειτουργία των δημοτικών και κοινοτικών αγορών, των εμποροπανηγύρεων, παραδοσιακού ή μη χαρακτήρα, των ζωοπανηγύρεων, των χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά των υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. (παρ.1 του άρθρου 79 του Ν.3463/2006). Πριν την έκδοση των ανωτέρω κανονιστικών αποφάσεων η Επιτροπή Ποιότητας Ζωής εισηγείται σύμφωνα με το άρθρο 73 παρ.1B v) του Ν.3852/2010 στο δημοτικό συμβούλιο, το σχέδιο κανονιστικών αποφάσεων του άρθρου 79 του Κ.Δ.Κ. ενώ κατά την παρ.1γ του άρθρου 83 και την παρ.2α του άρθρου 84 του Ν.3852/2010 το συμβούλιο της δημοτικής ή της τοπικής κοινότητας αντίστοιχα προτείνει στην επιτροπή ποιότητας ζωής τους χώρους λειτουργίας εμποροπανηγύρεων, χριστουγεννιάτικων αγορών και γενικά υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων. Ο Δήμος, ο οποίος προτίθεται να λειτουργήσει υπαίθρια θρησκευτική ή επετειακή εμποροπανήγυρη, γνωρίζει τους χώρους που πρόκειται να διεξαχθεί η σχετική εμπορική δραστηριότητα και καθορίζει τον αριθμό των πωλητών, των πωλούμενων ειδών, καθώς και λοιπές διαδικασίες τοποθέτησης, με βάση τις αρχές της χρηστής διοίκησης και της ίσης μεταχείρισης των ενδιαφερομένων. (Υπ. Ανάπτυξης & Ανταγωνιστικότητας 7286/21.01.2015). Το Τοπικό Συμβούλιο της Τ.Κ. Φυτειών μας απέστειλε την υπ' αρ. 3/2019 ομόφωνη Απόφασή του αποδέχεται την αίτηση του κ. Στρατούρη Σωτηρίου και εγκρίνει την ανωτέρω πρόταση του Προέδρου για την διοργάνωση και πραγματοποίηση της παραδοσιακής εμποροπανήγυρης στον ως άνω κύριο , αποδεχόμενοι την δωρεάν παραχώρηση του αρ. 121 αγροτεμαχίου ιδιοκτησίας Νικολάου Ι. Κατσιπάνου στην θέση διασταύρωση Φυτειών του οικισμού Κουβαρά τον μήνα Νοέμβριο ήτοι από 10/11/2019 ημέρα Κυριακή έως και 17/11/2019 ημέρα Κυριακή καταβάλλοντας στο στο Δήμο το ποσό των 45.000 € , με την υποχρέωση να παραδώσει το χώρο όπως θα τον παραλάβει στην αρχική του κατάσταση καθώς και να έχει την αποκλειστική ευθύνη της κυκλοφοριακής σύνδεσης και το παρκάρισμα των οχημάτων. Επίσης ζητούν μέρος του ανωτέρω ποσού να διατεθεί στην Κοινότητα Φυτειών. Σύμφωνα με το άρθ. 73 του Ν. 3852/2010 μεταξύ των αρμοδιοτήτων της Ε.Π.Ζ. Είναι και η εισήγηση προς το Δ.Σ. για την έκδοση κανονιστικής απόφασης σχετικά με την χρήση και λειτουργία υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων . Δεδομένων των πολλαπλών ωφελειών που προκύπτουν από την εν λόγω παραδοσιακή εμποροπανήγυρη για την Τ.Κ. Φυτειών , όπως οικονομικών , πολιτιστικών , πολιτισμικών και λαμβάνοντας υπόψιν το άρθ. 75 , παρ. 1 περ. Γ-5 του Ν. 3463/2006 και τις διατάξεις του αρθ. 79 , παρ. 1 , εδ. δ-1 και παρ. 2 του Ν. 3463/2006 , προτείνω να γνωμοδοτήσουμε θετικά για την διεξαγωγή της εν λόγω εμποροπανηγύρεως καθορίζοντας και τους όρους και τις προϋποθέσεις διεξαγωγής της. Το Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβαν υπόψη τους τα παραπάνω και ύστερα από διαλεκτική συζήτηση , αποφασίζει κατά πλειοψηφία : ΚΑΛΟΥΜΕ Την Κοινότητα Φυτειών όπως δικαιολογήσει τον επετειακό χαρακτήρα της εν λόγω εμποροπανήγυρης και όπως επανέλθει με νέο της αίτημα προς την Επιτροπή Ποιότητας Ζωής καθορίζοντας τον τόπο καθώς επίσης και τις σταθερές ημερομηνίες διεξαγωγής της. Ο κ. Λιβάνης Θεόδωρος δήλωσε ότι απέχει και ότι θα τοποθετηθεί στο μέλλον με την θέση της παράταξης στην οποία ανήκει για το εν λόγω θέμα. Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα αριθμό 08/2019 -------------------------------------------------------------------------------------------------------- Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Γι αυτό συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω: ( α κ ο λ ο υ θ ο ύ ν υ π ο γ ρ α φ έ ς ) O Πρόεδρος της Ε.Π.Ζ.. Ο Γραμματέας Τα Μέλη Λαϊνάς Κωνσταντίνος Σκάνδαλος Αριστείδης Γερόλυμος Σωτήριος Λιβάνης Θεόδωρος Κολοβός Χρήστος Μπαμπούρης Κωνσταντίνος Τζαχρήστας Παναγιώτης 
ΑΚΡΙΒΕΣ ΑΠΟΣΠΑΣΜΑ 
 Ο ΓΡΑΜΜΑΤΕΑΣ                            Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ε.Π.Ζ.
 Σκάνδαλος Αριστείδης                         Λαϊνάς Κωνσταντίνος

Σχόλια

 1. Φλωρόπουλε πρωτου στείλεις την απόφαση δεν ρώτησες τον ξερόλα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Κυριε Τζαχρήστα τι θα κάνετε φέτος παλι οχι θα πείτε

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. η καυτή πατάτα ειναι στα χέρια του κυρίου Τζαχρήστα για να δουμε πως θα δικαιολογήσει την στάση του ολα αυτά τα 5 χρόνια

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Είναι πολλά τα λεφτά πανό

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Είναι πολλά τα χρήματα κύριε Παναγιώτη..
  Φωνάζετε για την εμποροπανυγηρι για την πλατεία για τα βιορευστα τι έγινε ξεχάστηκαν όλα αυτά ;;; Την έκανες την δουλειά σου κύριε Παναγιώτη και τώρα μουγκα στην στρούγκα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. χασατε το μελι και παρανοησατε;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Χαχχαχαχαχαχα ουστ !!
  Θα είστε η χειρότερη δημοτική αρχή που έχει περάσει από τον τόπο
  Θα τον ρημάξετε!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Εάν δεν μπορείτε να βρείτε άλλο περιτύλιγμα για την κολοτουμπα που ετοιμάζει ο Πάνος από την Μαχαλα να λέτε ότι ο Δήμος γιορτάζει την απελευθέρωση του από το καθεστώς Γαλουνη και Λαινα τα προβατάκι ως συνήθως θα το αναμασησουνε τα έχετε καλά εκπαιδευμένα

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου