ΠΑΝ.ΣΥ : ΥΠΟΧΡΕΩΣΗ ΚΑΤΑΧΩΡΙΣΗΣ ΣΤΟΙΧΕΙΩΝ ΣΥΛΛΟΓΩΝ-ΣΩΜΑΤΕΙΩΝ, ΙΔΡΥΜΑΤΩΝ, ΝΠΙΔ ΜΗ ΚΕΡΔΟΣΚΟΠΙΚΟΥ ΧΑΡΑΚΤΗΡΑ ΣΤΟ ΚΕΝΤΡΙΚΟ ΜΗΤΡΩΟ ΠΡΑΓΜΑΤΙΚΩΝ ΔΙΚΑΙΟΥΧΩΝ

ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ-ΕΝΗΜΕΡΩΣΗ 
Προς: Πολιτιστικούς Συλλόγους, Ομοσπονδίες. 

ΘΕΜΑ: «Υποχρέωση καταχώρισης στοιχείων Συλλόγων - Σωματείων, Ιδρυμάτων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων».....

Αγαπητοί συμπατριώτες,
Με την υπ’ αριθμ. 67343 ΕΞ 2019/19.06.2019 Απόφαση του Υπουργού Οικονομικών (Φ.Ε.Κ. 2443/Β/2019), όπως τροποποιήθηκε με την αριθμ. 73900 ΕΞ 2019/02.07.2019 Απόφαση (Φ.Ε.Κ. 2718/Β/2019), προσδιορίζονται οι υπόχρεοι και ρυθμίζονται οι προθεσμίες και τα ειδικότερα θέματα σχετικά με τη διαδικασία καταχώρισης στο Κεντρικό Μητρώο Πραγματικών Δικαιούχων του άρθρου 20 και 21 του Ν.4557/2018 «Πρόληψη και καταστολή της νομιμοποίησης εσόδων από εγκληματικές δραστηριότητες και της χρηματοδότησης της τρομοκρατίας (ενσωμάτωση της Οδηγίας 2015/849/EE) και άλλες διατάξεις», όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.
Επισημαίνουμε πως βάσει της συγκεκριμένης Απόφασης, υπόχρεοι καταχώρισης, μεταξύ άλλων, αποτελούν οι νομικές οντότητες μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα (σύλλογοι – σωματεία, ιδρύματα, αστικές μη κερδοσκοπικές εταιρείες κ.α).
Οι δηλώσεις υποβάλλονται στην υπηρεσία καταχώρισης των πραγματικών δικαιούχων των νομικών προσώπων και νομικών οντοτήτων στην ηλεκτρονική τοποθεσία: https://www.gsis.gr/…/epiheir…/mitroo-pragmatikon-dikaioyhon, στην οποία οι υπόχρεοι μπορούν να ανατρέχουν και για περισσότερες πληροφορίες. Η πρόσβαση στο σύστημα πραγματοποιείται από τον εξουσιοδοτημένο εκπρόσωπο των νομικών οντοτήτων, με τους δικούς του προσωπικούς κωδικούς, ο οποίος είναι και υπεύθυνος για την υποβολή της δήλωσης.
Εφιστούμε την προσοχή σας στην καταληκτική ημερομηνία υποβολής στοιχείων των υπόχρεων Σωματείων, Συλλόγων, Ν.Π.Ι.Δ. μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα, που προσδιορίζεται η 1η Νοεμβρίου 2019 και παρακαλούμε για τη δρομολόγηση των ενεργειών εκ μέρους των φορέων που εμπίπτουν στις ανωτέρω διατάξεις σε συνεργασία με τους/τις λογιστές/στριες τους.
Ως πραγματικοί δικαιούχοι των μη κερδοσκοπικών νομικών προσώπων/οντοτήτων δηλώνονται ο πρόεδρος, ο γραμματέας, ο ταμίας ή/και ο διαχειριστής (εφόσον υπάρχει).
Σημειώνουμε επίσης ότι η μη συμμόρφωση με τα παραπάνω επισύρει:
– δέσμευση χορήγησης αποδεικτικού έκδοσης φορολογικής ενημερότητας των εν λόγω νομικών προσώπων και οντοτήτων.
– πρόστιμο δέκα χιλιάδων ευρώ (€10.000) με απόφαση της Αρχής, ως έσοδο του Κρατικού Προϋπολογισμού και εισπράττεται, κατά το ν.δ. 356/1974 «Περί Κώδικος Εισπράξεως Δημοσίων Εσόδων». Η Αρχή μαζί με το πρόστιμο θέτει και προθεσμία για τη συμμόρφωσή του, ενώ σε μη συμμόρφωση ή υποτροπή, διπλασιάζεται το πρόστιμο. 
Για την ΠΑΝ.ΣΥ 
Ο Πρόεδρος 

Παναγιώτης Χολής 

Σχόλια

  1. Κύριε πρόεδρε της ΠΑΝΣΥ καντε κάτι για το νερό στην πόλη του Αστακου εσας ο δημαρχος θα σας ακούσει τοσες προσφωνήσεις του κάνατε !!!
    Να γνωρίζετε οτι είστε συνένοχος σε αυτο το έγκλημα που γίνεται στον Αστακό αυτη την εποχή

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Ο λαός του ξηρομερου απαιτεί να πάρουν θέση ο προεδρος και ο μυτικας Prees όπως τότε που για ψιλου πηδημα έβγαζαν διάγγελματα Τώρα μούγκα στη στρουγκα

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου