Τα ηχητικά πρακτικά του Δ.Σ. στις 17 Δεκεμβρίου 2019.ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Αρχή-1:05:38).
1. Διαβίβαση αίτησης αναδόχου για παράταση περαίωσης εργασιών εκτέλεσης του έργου «Κατασκευή νέου εξωτερικού δικτύου ύδρευσης, από πηγές Λάμπρα μέχρι το αντλιοστάσιο Δ.Κ Αστακού,1η τροποποίηση τμήματα ΙΒ (3+800 - 7+045)7II (7+045 - 8+514)» (Αποσύρθηκε, αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής).
2. Ορισμός επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής του προγράμματος ΤΕΒΑ (1:05:39-1:06:34).
3. Αποδοχή και κατανομή ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείου 2019 (Δ κατανομή) (1:06:35-1:13:35).
4. Αποδοχή επιχορήγησης ΥΠΕΣ ποσού 60.000 €, ως προκαταβολή έναντι εσόδων από τους ΚΑΠ και εισαγωγή του στον προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (1:13:36-1:31:31).
5. Συγκρότηση επιτροπής οριστικής παραλαβής του έργου «Ανάπλαση πλατείας Φυτειών του Δήμου Ξηρομέρου» (1:31:32-1:32:33).
6. Παραχώρηση χώρου στο κοινοτικό κατάστημα Παπαδάτου για εξέταση ασθενών (1:32:34-2:14:43).
7. Έγκριση 1ου ΑΠΕ και 1ου Π.Κ.Ν.Τ.Μ του έργου «Επισκευή, συντήρηση σχολικών κτιρίων και αύλειων χώρων του Δήμου Ξηρομέρου» (Αποσύρθηκε, αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής).
8. Τροποποίηση της 145/2019 ΑΔΑ (ΩΗ9ΩΚΖ-ΝΣΝ) απόφαση ΔΣ (2:14:44-2:15:34).
9. Αποδοχή ποσού 370.688,58 € από το πρόγραμμα Φιλόδημος II, στο πλαίσιο της πρόσκλησης IV «Κατασκευή, επισκευή και συντήρηση αθλητικών εγκαταστάσεων του Δήμου Ξηρομέρου», εισαγωγή και εγγραφή του στον προϋπολογισμό οικ. έτους 2019 (2:15:35-2:33:21).
10. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (2:33:22-2:34:36).
11. Πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες εποχιακές ανάγκες (2:34:37-2:40:59).
12. Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ του «Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Δήμου Ξηρομέρου», λόγω παραίτησης μέλους του Συμβουλίου (2:41:00-2:46:15).
13. Εκλογή νέου μέλους στο Δ.Σ του Ν.Π.Δ.Δ Πολιτισμός, Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου», λόγω παραίτησης μέλους του Δ.Σ. (2:46:16-τέλος).


Σχόλια