Ανάκληση Απόφασης ανάθεσης για την Κοινωφελή επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου


Διαπιστώνουμε εδώ να ανεβαίνει το ποσό ανάθεσης για την συντήρηση των κλιματιστικών  προς τα πάνω !!!
Τελικά θα δούμε που θα σταματήσει.  

ΘΕΜΑ: Ανάκληση της υπ’ αριθ. 143/4.12.2019 απόφασης του Προέδρου περί Έγκριση και απ’ ευθείας ανάθεση της υπηρεσίας µε τίτλο: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ,ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ » και λήψη νέας.

 ΑΠΟΦΑΣΗ 147/2019 Ο Πρόεδρος Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 
2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008 
3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120
 4. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010. 
5. Το γεγονός ότι στον Κ.Α. 6262.01 Συντήρηση και επισκευή λοιπών εγκαταστάσεων προγράμματος Δομών ΚΔΑΠ του προϋπολογισμού οικον. έτους 2019 διατίθεται το ποσό των 400,00 ευρώ για ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ,ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΣΤΑ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ,ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ »
 7. Το Πρωτογενές αίτημα του Νομικού Προσώπου
 8. Το Εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού Προσώπου 
9. Την αριθ. Β-85/17.6.2019 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 
10. Την υπ’ αριθ. 158 πρόσκληση προς κάθε ενδιαφερόμενο
 11. Τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές από τους : 1) ΚΕΡΑΜΙΔΑΣ ΓΕΩΡΓΙΟΣ, 2) ΣΑΒΒΑΣ ΘΕΟΦΑΝΗΣ, 3)ΚΟΥΓΓΕΛΗΣ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟΣ
12. Το γεγονός ότι ο προηγούμενος ανάδοχος δεν μπορούσε να εκδώσει σχετικό πιστοποιητικό για την συντήρηση των κλιματιστικών. 
ΑΠΟΦΑΣΙΖΟΥΜΕ Α. Ανακαλούμε την υπ’ αριθ. 143/2019 απόφαση του Προέδρου της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου 
Β. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ,ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ» εκτιµώµενης αξίας 400,00 ευρώ, με Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης.
 Γ. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ,ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ», και ο ανάδοχος οφείλει να κάνει την συντήρηση των δέκα κλιματιστικών και στα τρία ΚΔΑΠ συνολικής αξίας 285,20 ευρώ με ΦΠΑ. Η παράδοση - παραλαβή της υπηρεσίας θα γίνει στα τρία ΚΔΑΠ Αστακού, Φυτειών και Κανδήλας με την παρουσία των υπεύθυνων του προγράμματος .
 Δ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΔΕΚΑ ΚΛΙΜΑΤΙΣΤΙΚΩΝ ΚΔΑΠ ΚΑΝΔΗΛΑΣ ,ΦΥΤΕΙΩΝ ΚΑΙ ΑΣΤΑΚΟΥ » στον «ΚΟΥΓΓΕΛΗ ΚΩΝΣΤΑΝΤΙΝΟ» µε ΑΦΜ: 070712499, Δ.Ο.Υ. ΑΓΡΙΝΙΟΥ , έναντι του συνολικού ποσού των 285,20 ευρώ, με Φ.Π.Α. Ε. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 6262.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. ΣΤ. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση ενταλμάτων πληρωµής, µετά την υποβολή εξοφλητικών τιμολογίων.
                                             Ο Πρόεδρος 
                        Κ.Ε.Δ.Ξ Μάντζαρης Ελευθέριος

Σχόλια