Τα ηχητικά πρακτικά του Δ.Σ. στις 29 Δεκεμβρίου 2019.ΕΝΑΡΞΗ - ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΙΣ - ΕΡΩΤΗΣΕΙΣ - ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΕΙΣ - ΠΡΟ ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΔΙΑΤΑΞΗΣ (Αρχή-49:07).
1. Λήψη απόφασης περί αποδοχής χρηματοδότησης ύψους το ανώτερο 150.000,00 € του προγράμματος Φιλόδημος II στον άξονα προτεραιότητας «Η Τοπική Ανάπτυξη και η προστασία του Περιβάλλοντος» με τίτλο «Προμήθεια απορριμματοφόρων και λοιπών οχημάτων αποκομιδής και μεταφοράς απορριμμάτων και ανακυκλώσιμων υλικών» (49:08-58:03).
2. Αναμόρφωση προϋπολογισμού οικ. έτους 2019 (58:04-1:34:12).
3. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής χαρακτηρισμού πολυσύχναστων παραλιακών χώρων έτους 2020 (1:34:13-1:43:29, περιλαμβάνονται και τα θέματα 4 και 6).
4. Ορισμός εκπροσώπων για τη συγκρότηση επιτροπής θαλασσίων μέσων αναψυχής έτους 2020.
5. Ορισμός εκπροσώπων για την συγκρότηση επιτροπής ανέλκυσης, απομάκρυνσης και εξουδετέρωσης ναυαγίων και λοιπών συναφών έτους 2020.
6. Συγκρότηση επιτροπής αξιολόγησης ενστάσεων και προσφυγών – Υπηρεσιών έτους 2020 (Αποσύρθηκαν, αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής).
7. Συγκρότηση επιτροπής παρακολούθησης και παραλαβής προμηθειών έτους 2020 (Αποσύρθηκαν, αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής).
8. Συγκρότηση παραλαβής Υπηρεσιών Ν. 4412/2016 έτους 2020 (Αποσύρθηκαν, αρμοδιότητα της Οικονομικής Επιτροπής).
9. Καθιέρωση της λειτουργίας των Υπηρεσιών Καθαριότητας, Ύδρευσης και Τεχνικών Υπηρεσιών για 12ωρη λειτουργία & λειτουργία τις Κυριακές & εξαιρέσιμες ημέρες των υπηρεσιών (1:43:30-2:02:55).
10. Έγκριση παράτασης του προγράμματος «Βοήθεια στο Σπίτι» και παράτασης συμβάσεων προσωπικού βάση του ΦΕΚ 167 Α/30.10.2019 Ν. 4635 άρθρο 229 (2:02:56-2:06:10).
11. Τροποποίηση της 161/2019 ΑΔΑ (6Ζ31ΩΚΖ-ΛΞ8) απόφαση του Δ.Σ. (2:06:11-2:09:47).
12. Αποδοχή και κατανομή συμπληρωματικού ποσού για λειτουργικές δαπάνες σχολείων 2019 (2:09:48-τέλος).

Σχόλια