Δωρεάν παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου για δύο (2) μήνες, απο το Δήμο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ προς το Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

              Την δωρεάν παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου για δύο (2) μήνες, απο το Δήμο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ στο Δήμο ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ, αποφάσισε ομόφωνα το Δημοτικό Συμβούλιο Δήμου Ακτίου-Βόνιτσας, σε δημόσια τακτική συνεδρίαση στις 27η Ιανουαρίου 2020. 
        Να θυμίσουμε ότι πριν από λίγες μέρες και ο Δήμος Λευκάδας έστειλε δυο απορριμματοφόρα, δανεικά, για τις ανάγκες του δήμου Ξηρομέρου. Πιο συγκεκριμένα, ο δήμος Ακτίου - Βόνιτσας παραχώρησε όχημα απολύτως λειτουργικό, το απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9706 μάρκας Mercedes και εκτιμάται θα αποφορτίσει σημαντικά τη σημερινή διαδικασία αποκομιδής των απορριμμάτων............ΔΕΙΤΕ ΠΡΩΤΑ ΤΟ ΑΙΤΗΜΑ ΤΟΥ Δήμου ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ:ΔΕΙΤΕ ΤΗΝ ΟΜΟΦΩΝΗ ΑΠΟΦΑΣΗ απο το Δήμο ΑΚΤΙΟΥ ΒΟΝΙΤΣΑΣ:
                O Πρόεδρος εισερχόμενος στο 20ο θέμα της ημερήσιας διάταξης ρώτησε τους έχοντες δικαίωμα ψήφου αν για κάποιους από αυτούς συντρέχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο σύμφωνα με τις διατάξεις των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/1999 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010, προκειμένου να απέχουν από τη συζήτηση του θέματος. Ουδείς εδήλωσε ότι έχει κώλυμα ή ασυμβίβαστο. 

                Στη συνέχεια έδωσε τον λόγο στον Αντιδήμαρχο κ. Κων/νο Τσακάλη προς εισήγηση του θέματος ο οποίος έθεσε  υπόψη του συμβουλίου τα εξής: 

      Ο Δήμος Ξηρομέρου με το αρίθ. πρωτ. 26/03-01-2020 έγγραφό του, με την οποία ζητά να τους παραχωρήσουμε προσωρινά οποιοδήποτε λειτουργικό απορριμματοφόρο όχημα του Δήμου μας, προκειμένου να ανταπεξέλθουν στο έργο της αποκομιδής των απορριμμάτων, για διάστημα δύο (2) μηνών, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ.

               Στη συνέχεια ο Αντιδήμαρχος είπε ότι έχουμε την δυνατότητα να παραχωρήσουμε ένα απορριμματοφόρο αυτοκίνητο χωρίς να δημιουργηθεί λειτουργικό πρόβλημα στην υπηρεσία αποκομιδής του Δήμου μας, και πιο συγκεκριμένα το απορριμματοφόρο με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9706 μάρκας Mercedes. Στη συνέχεια πρότεινε να γίνει δεκτό το αίτημα του Δήμου Ξηρομέρου.

       -Ο Δημοτικός Σύμβουλος κ. Δημήτριος Μασούρας είπε ότι συμφωνεί  και επιπλέον είπε να μην παραταθεί η σύμβαση για την αποκομιδή με τον ιδιώτη. 
         Στην συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο μετά από διαλογική συζήτηση και αφού έλαβε υπόψη τις ανωτέρω διατάξεις (επί παρόντων 26 Δημοτικών Συμβούλων):
    
Ομόφωνα Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι  
1.-Την δωρεάν προσωρινή παραχώρηση ενός (1) απορριμματοφόρου οχήματος, με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9706 μάρκας Mercedes, στον Δήμο Ξηρομέρου, σύμφωνα με τις δ/ξεις του άρθρου 199 του Δ.Κ.Κ. Η παραχώρηση γίνεται για διάστημα δύο (2) μηνών, θα αρχίσει από την 5η  Φεβρουαρίου 2020 (και μέχρι να συμπληρωθούν οι δύο μήνες), περίοδος στην οποία δεν δημιουργείται λειτουργικό πρόβλημα στην υπηρεσία αποκομιδής του Δήμου μας. 
2.-Εξουσιοδοτείται ο Δήμαρχος Ακτίου-Βόνιτσας, για την υπογραφή της κατά χρήση παραχώρησης του απορριμματοφόρου οχήματος.  

Σχόλια