Άκαρπος ο διαγωνισμός του δήμου για τα καύσιμα οπότε ανατέθηκε στην κυρία ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ το συνολικού ποσού 24.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%,

                              

                              ΑΠΟΦΑΣΗ 26 /2020
 Ο Δήμαρχος Αφού έλαβε υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/ τ.Α/01-04-2019).
 2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) (‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/2008 και όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν.
 9. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006 περί υποχρεωτικών δαπανών και διάρκεια ισχύος προϋπολογισμού. 
10. Το αριθ. το αριθ. πρωτ. 995/12.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης έγινε ενημέρωση περί εξαντλήσεως των εγγεγραμμένων πιστώσεων Κ.Α. των καυσίμων οχημάτων – μηχανημάτων. Σελίδα 2 από 3 
11. Με την αριθ. 17/2020 (ΑΔΑ Ψ2ΛΝΩΚΖ-ΚΞ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών προσώπων» για τις ομάδες που αφορούν τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη), απέβη άγονος. 
12. Το γεγονός ότι στους ΚΑ 10-6641.006, 20-6641.006, 25-6641.007, 30-6641.006, 35- 6641.006 και 70-6641.006 του προϋπολογισμού έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση συνολικού ποσού 24.800,00€ για “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων’’. 
13. Το αριθ. πρωτ. 1242/19.02.2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ: 20REQ006316284 2020-02-19) που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
14. Το αριθ. πρωτ. 1259/19.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης. 
15. Τις βεβαιώσεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Β-2, Β-3, Β-4, Β-5, Β-6 και Β-7. 

16. Τις αριθ. Α.Α.Υ Β-2 (ΑΔΑ:ΩΞΧΚΩΚΖ-ΟΡ3 ΑΔΑΜ:20REQ006316458), Β-3 (ΑΔΑ:6ΗΗΛΩΚΖ-Κ5Μ ΑΔΑΜ:20REQ006316459), Β-4 (ΑΔΑ:ΡΒ54ΩΚΖ-ΤΩΦ ΑΔΑΜ:20REQ006316465), Β-5 (ΑΔΑ: 9ΩΔΞΩΚΖ-3Γ7 ΑΔΑΜ:20REQ006316471) Β-6 (ΑΔΑ:ΨΛΒΥΩΚΖ-ΗΡΛ ΑΔΑΜ:20REQ006316475) και Β-7 (ΑΔΑ:9ΔΚΒΩΚΖ-96Σ ΑΔΑΜ:20REQ006316476) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, Έγκρισης δαπάνης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης του Ορισμένου Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών. 

17. Την από 19.02.2020 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1223/19.02.2020) μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Ξηρομέρου.
 18. Την αριθ. 25/2020 (ΑΔΑ: Ψ3Κ6ΩΚΖ-ΝΟΒ) Απόφαση Δημάρχου περί «Έγκριση Μελέτης για την προμήθεια υγρών Καυσίμων» 
19. Την αριθ. πρωτ 1262/20.02.2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος για υποβολή οικονομικής προσφοράς. 
20. Την αριθ. πρωτ. 1337/21.02.2020 μοναδική υποβληθείσα προσφορά και συγκεκριμένα της ατομικής επιχείρησης «Παληογιάννη Ιωάννα» που εδρεύει στην Κανδήλα Αιτ/νίας με ΑΦΜ 103774456 υπαγόμενο στην ΔΟΥ Αγρινίου 
21. Την αναγκαιότητα προμήθειας Υγρών Καυσίμων λόγω άγονου διαγωνισμού, λόγω εξαντλήσεως των εγγεγραμμένων πιστώσεων, για λόγους πολιτικής προστασίας, Δημόσιας Υγείας και ανωτέρας βίας. 
                                           ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ 
Α. την απ΄ ευθείας ανάθεση της προμήθειας Υγρών Καυσίμων για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου, συνολικού ποσού 24.800,00€ με Φ.Π.Α. 24%, με ποσοστό έκπτωσης -4%, για χρονικό διάστημα από την υπογραφή της σύμβασης έως εξαντλήσεως του προυπολογισθέν ποσού ή νεωτέρας εξέλιξης των επικείμενων διαδικασιών επί του Ανοιχτού Διεθνή Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού στην ατομική επιχείρηση: Σελίδα 3 από 3 Ονοματεπώνυμο / Επωνυμία ΠΑΛΗΟΓΙΑΝΝΗ ΙΩΑΝΝΑ Διεύθυνση – Πόλη - ΤΚ ΚΑΝΔΗΛΑ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ 30019 ΑΦΜ 103774456 ΔΟΥ Αγρινίου Στοιχεία Επικοινωνίας τηλ 2646051171 - 6932255528 e-mail gpaliogianni@yahoo.gr 
Β. Η παράδοση των ειδών θα γίνεται τμηματικά. 
Τα καύσιμα θα διατίθενται καθημερινά από τις εγκαταστάσεις του αναδόχου (πρατήριο) απ’ ευθείας στα οχήματα με την έκδοση των νόμιμων παραστατικών. 
Γ. Ο Δήμος Ξηρομέρου διατηρεί το δικαίωμα να απορροφά στην διάρκεια της σύμβασης τις αναγκαίες ποσότητες καυσίμων σύμφωνα με τις ανάγκες του, είτε μειώνοντας, είτε αυξάνοντας, είτε αλλάζοντας επιμέρους τις ανωτέρω ποσότητες ή τον τύπο του προς προμήθεια είδους, του ενδεικτικού προϋπολογισμού χωρίς όμως να υπερβαίνει το συνολικό ποσό του προϋπολογισμού. 
Δ. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνεται με το 100% της συμβατικής αξίας μετά την οριστική παραλαβή των ειδών βάσει των τμηματικών παραδόσεών τους.
 Καθώς οι παραδόσεις θα είναι τμηματικές, και οι πληρωμές θα είναι τμηματικές μετά την ολοκλήρωση των παραδόσεων (ανά μήνα) και την τιμολόγηση αυτών. Με κάθε παράδοση καυσίμων, θα εκδίδονται δελτία αποστολής και στο τέλος κάθε μήνα θα εκδίδονται αντίστοιχα συγκεντρωτικά τιμολόγια σύμφωνα με τα εκδοθέντα δελτία αποστολής και με τις τιμές σύμφωνα με την υποβληθείσα οικονομική προσφορά του αναδόχου.
 Ε. Το χρηματικό ένταλμα πληρωμής θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου. 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή και σε χρονικό διάστημα εντός 10 ημερών από την έκδοση του εκάστοτε τιμολογίου. 
ΣΤ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της ανάθεσης

                                                               Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ
                                             ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣΣχόλια