Μήπως ήρθε η ώρα να συσταθεί Δ.Ε.Υ.Α.Ξ. και στον Δήμο Ξηρομέρου ;;


Δεδομένης της υπάρχουσας οικονομικής κατάστασης του Δήμου και με ορατό το κίνδυνο επιτήρησης του , αισθητή είναι η απουσία ενός φορέα ,ο οποίος αφενός θα οριοθετεί τους κανόνες ύδρευσης, επιτρέποντας παράλληλα ένα βαθμό ευελιξίας ώστε να λαμβάνονται υπόψη ενδεχόμενες τοπικές ή άλλες ιδιαιτερότητες, αφετέρου να συμβάλει καθοριστικά με βάση τα τεχνικοοικονομικά στοιχεία (οφειλές, διαρροές ,παράνομες υδροδοτήσεις) στην προσπάθεια ανάνηψης που καταβάλει η Δημοτική Αρχή .
Οι Δ.Ε.Υ.Α. συνιστώνται, ύστερα από σύνταξη οικονομικοτεχνικής μελέτης, με απόφαση του οικείου ή των οικείων Δημοτικών Συμβουλίων, με την οποία ορίζεται η επωνυμία ,η έδρα, οι λόγοι που δικαιολογούν τη σύστασή τους, τα περιουσιακά στοιχεία που παραχωρούνται σε αυτές, ο τρόπος εκμετάλλευσης των περιουσιακών στοιχείων, των έργων και των υπηρεσιών τους και των εσόδων από αυτή, καθώς και η περιοχή αρμοδιότητάς τους.
Οι Δ.Ε.Υ.Α., εντός της περιοχής αρμοδιότητάς τους, είναι υπεύθυνες για: α) την παραγωγή και διανομή στους καταναλωτές του προϊόντος που καλείται «νερό ανθρώπινης κατανάλωσης», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, β) τη συλλογή των λυμάτων από τους εγκεκριμένους καταναλωτές του οικείου ή των οικείων Δήμων και την παραγωγή του προϊόντος που καλείται «επεξεργασμένα αστικά λύματα, κατάλληλα για ασφαλή διάθεση στο περιβάλλον», όπως αυτό ορίζεται στην ισχύουσα νομοθεσία, γ) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των έργων υδροληψίας, έργων επεξεργασίας νερού, δικτύων μεταφοράς νερού, δικτύων διανομής ύδρευσης, δικτύων αποχέτευσης ακάθαρτων και ομβρίων υδάτων, μονάδων επεξεργασίας αστικών υγρών αποβλήτων ́, καθώς και μονάδων επεξεργασίας και διάθεσης του υπολείμματος των ανωτέρω διαδικασιών επεξεργασίας της περιοχής αρμοδιότητάς τους.
Το «ισοζύγιο νερού» είναι εξαιρετικά σοβαρό και κρίσιμο θέμα και οφείλουμε να το προσεγγίζουμε με επιστημονικά σωστό τρόπο και μεθοδολογία.
Είναι φανερό ότι οφείλουμε να γνωρίζουμε:
- τη διαφορά μεταξύ παρεχόμενης και καταμετρούμενης (στα υδρόμετρα) ποσότητας νερού
-τη διαφορά μεταξύ παρεχόμενης και απαιτούμενης ποσότητας νερού (διαρροές)
Οι απλουστεύσεις και οι αυθαιρεσίες , αποτελούν βάναυση μεταχείριση των εργαλείων και της μεθοδολογίας της υδραυλικής επιστήμης και σε κάθε περίπτωση αποπροσανατολίζουν, δημιουργούν σύγχυση ,εκνευρισμό και το αίσθημα της αδικίας στους δημότες.
Επιπλέον η Υπηρεσία Ύδρευσης είναι αρμόδια για τον διαρκή έλεγχο της ποιότητας του νερού και την απολύμανση του σύμφωνα με τις ισχύουσες διατάξεις, διασφαλίζοντας στο ακέραιο από κάθε κίνδυνο για την υγεία των δημοτών
Με αποφάσεις των δημοτικών συμβουλίων, που εγκρίνονται από τον Γενικό Γραμματέα της οικείας Περιφέρειας, μπορεί να διευρυνθεί ο σκοπός των επιχειρήσεων και να περιλάβει, εκτός από την ύδρευση, την αποχέτευση και την άρδευση και τους ακόλουθους τομείς στην περιοχή της αρμοδιότητάς του
1. τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων τηλεθέρμανσης, 2) τη μελέτη, κατασκευή, συντήρηση, εκμετάλλευση, επίβλεψη, διοίκηση και λειτουργία των δικτύων φυσικού αερίου, σύμφωνα με την υπάρχουσα νομοθεσία, 3)τη διαχείριση, αξιοποίηση και εμπορία των ανανεώσιμων πηγών ενέργειας, που προέρχονται από τα αντικείμενα δραστηριότητας των δημοτικών επιχειρήσεων ύδρευσης και αποχέτευσης ή των δραστηριοτήτων των οικείων οργανισμών τοπικής αυτοδιοίκησης, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία.

Σχόλια