ΑΥΡΙΟ ΤΡΙΤΗ: Συνεδριάζει το ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ ΑΚΤΙΟΥ-ΒΟΝΙΤΣΑΣ

ΘΕΜΑ: «Πρόσκληση σύγκλησης Δημοτικού Συμβουλίου» (Άρθρο 67 Ν.3852/10)

             Σας καλούμε να προσέλθετε σε τακτική συνεδρίαση του Δημοτικού Συμβουλίου, που θα γίνει στην αίθουσα συνεδριάσεων του Δημοτικού Συμβουλίου στο Δημοτικό Κατάστημα στην Βόνιτσα, στις 18 Φεβρουαρίου  2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 20:00 μ.μ. για συζήτηση και λήψη απόφασης με θέματα ημερήσιας διάταξης:

1.-Έγκριση έκθεσης υλοποίησης του προϋπολογισμού 4ου τριμήνου του έτους 2019». (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
2.-Περί καθορισμού τέλους Ύδρευσης-Άρδευσης-Αποχέτευσης  Δήμου για το έτος 2020 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
3.-Περί καθορισμού τελών φωτισμού και καθαριότητας για το έτος 2020 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος).............4.-Περί καθορισμού τέλους χρήσης Νεκροταφείων Δήμου για το έτος 2020 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
5.-Περί καθορισμού δικαιώματος εμπορίας πόσιμων υδάτων τα οποία ανήκουν στην κυριότητα του Δήμου για το έτος 2020 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
6.-Περί καθορισμού τέλους χρήσης κοινόχρηστων χώρων Δήμου για το έτος 2020 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
7.-Καθορισμός τελών διέλευσης, τελών χρήσης δικαιωμάτων διέλευσης και ύψους εγγυητικής καλής εκτέλεσης εργασιών βάσει του αρ. 29 του Ν.3431/2006 και τον με αρ. 528/075/2009 Κανονισμό της Εθνικής Επιτροπής Τηλεπικοινωνιών και Ταχυδρομείων, μετά την με αρ.184/2012 Α.Ο.Ε. για το έτος 2020 και εφ’ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
8.-Επιβολή του φόρου ηλεκτροδοτούμενων ακινήτων και για τον καθορισμό του συντελεστή για το έτος 2020 και εφ εξής. (Εισηγητής κ. Βίτσας Δημήτριος)
9.-Τροποποίηση μελέτης πρόσβασης μέσω Ι.Μ. Ρόμβου στον ΑΣΠΗΕ «ΠΕΡΓΑΝΤΗ» ισχύος 41,8 MW, στον Δήμο Ακτίου Βόνιτσας Ν. Αιτ/νιας. (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
10.-Περί συγκρότησης επιτροπής παραλαβής έργου "Κατασκευή ΣΜΑ Ακτίου-Βόνιτσας." (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
11.-Περί τροποποίησης προγραμματικής σύμβασης για το έργο " ΕΠΕΚΤΑΣΗ ΧΥΤΑ" . (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
12.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «Βελτίωση Εθνικού Σταδίου Κατούνας».  (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
13.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΣΤΡΑΓΓΙΣΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΠΕΡΙΟΧΗΣ ΚΑΤΟΥΝΑΣ».  (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
14.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΑΓΡΟΤΙΚΗΣ ΟΔΟΠΟΙΙΑΣ Τ.Κ. ΠΑΛΙΑΜΠΕΛΩΝ». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
15.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΑΠΟΠΕΡΑΤΩΣΗ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΟΥ ΜΟΝΑΣΤΗΡΑΚΙΟΥ».  (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
16.-Περί συγκρότησης Επιτροπής προσωρινής και οριστικής Παραλαβής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΑΓΩΓΩΝ ΟΜΒΡΙΩΝ ΤΡΥΦΟΥ». (Εισηγητής κ. Πάντας Νικόλαος)
17.-Κατανομή ποσού από Κ.Α.Π. στις Σχολικές Επιτροπές για λειτουργικές δαπάνες σχολείων έτους 2019 (Δ΄ κατανομή)». (Εισηγητής κ. Καούρας Ξενοφών) 

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
ΘΕΟΔΩΡΟΣ ΣΤΟΥΠΑΣ    

* Επιπλέον στοιχεία για τις εισηγήσεις (αποφάσεις Επιτροπών, έγγραφα κλπ.) παρακαλούμε να απευθύνεστε στην γραμματεία του Δημοτικού Συμβουλίου ή στους αρμόδιους Υπαλλήλους. 

Σχόλια