Παρακαταθήκη από την προηγούμενη διοίκηση η Αγροτική Οδοποιία Αλυζίας !!!

Βλέπουμε ακόμη ένα έργο  της προηγούμενης δημοτικής αρχής να έχει συνέχεια .
Ποσό 595.000 € από το “Φιλόδημος Ι” στον Δήμο Ξηρομέρου, για το έργο «Αγροτική Οδοποιία Αλυζίας», 
Η συγκεκριμένη χρηματοδότηση προκύπτει προς υλοποίηση της με αρ. πρωτ. 40411/2-5-2018 πρόσκλησης IV, για την υποβολή αιτήσεων χρηματοδότησης στο Πρόγραμμα «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι» στον Άξονα Προτεραιότητας «Δράσεις για τη βελτίωση αγροτικής οδοποιίας» με τίτλο «Βελτίωση της πρόσβασης σε γεωργική γη και κτηνοτροφικές εκμεταλλεύσεις», όπως τροποποιήθηκε με την υπ’ αριθμ. 75372/18-12-2018 απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών.

Η πρόσκληση αφορούσε την χορήγηση χαμηλότοκων επενδυτικών δανείων από το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων στους Δήμους, Περιφέρειες, Ν.Π.Δ.Δ. των Ο.Τ.Α., Συνδέσμους και Ενώσεων Ο.Τ.Α. και Επιχειρήσεων Ο.Τ.Α. κοινωφελούς χαρακτήρα, από το Τ.Π. & Δανείων, από πόρους της Ευρωπαϊκής Τράπεζας Επενδύσεων (ΕΤΕπ) και του Τ.Π. & Δανείων», όπως έχει τροποποιηθεί και ισχύει.
Το έργο είχε ενταχθεί στο ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι, με την υπ’ αριθ. 27060/11-04-2019 Απόφαση του Υπουργού Εσωτερικών και σήμερα από την ένταξη προχωράει στην υλοποίηση.
Τα επενδυτικά αυτά δάνεια είναι διάρκειας 15 ετών και θα αποπληρώνονται από το Πρόγραμμα Δημοσίων Επενδύσεων, όπως ήταν και ο σχεδιασμός του ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ Ι.
Δείτε εδώ το επίσημο έγγραφο του ΤΠ & Δ, όπως η ορθή του επανάληψη αναρτήθηκε 25.2.2020 στο ΔΙΑΥΓΕΙΑ.

Σχόλια