Δια Περιφοράς Διοικητικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου Αποδοχή δωρεάν προσωρινής παραχώρησης ενός οχήματος (απορριμματοφόρου), από τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας.


Αποδοχή δωρεάν προσωρινής παραχώρησης ενός οχήματος (απορριμματοφόρου), από τον Δήμο Ακτίου- Βόνιτσας.

Στον Αστακό και στο Δημοτικό Κατάστημα της έδρας του Δήμου, σήμερα την τέταρτη (4η) του μηνός Φεβρουαρίου του έτους 2020 ημέρα της εβδομάδας Τρίτη και ώρα 18.30 , συνήλθε σε Δια Περιφοράς Συνεδρίαση το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ξηρομέρου, μετά την από αριθ. πρωτ. 652/04.02.2020 Πρόσκληση του Προέδρου του Δημοτικού Συμβουλίου Κατσαούνη Ελευθερίου, σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν.3852/2010 σε συνδυασμό με τις διατάξεις της παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19. Αφού διαπιστώθηκε ότι υπάρχει η νόμιμη απαρτία, δεδομένου ότι σε σύνολο είκοσι επτά (27) Μελών ευρέθησαν παρόντα Είκοσι Επτά (27) Μέλη, 
ήτοι : ΠΑΡΟΝΤΕΣ ΑΠΟΝΤΕΣ 
1. Κατσαούνης Ελευθέριος -
 2. Γερόλυμος Σωτήριος 
3. Γκόλιας Παναγιώτης 
4. Λαϊνάς Κων/νος 
5. Μακρής Σωτήριος 
6. Μάντζαρης Ελευθέριος 
7. Μπαμπούρης Κων/νος 
8. Ντίνος Απόστολος 
9. Παληογιάννης Παναγιώτης 
10. Πολύζος Βασίλειος 
11. Σαμαλέκος Φίλιππος
 12. Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα 
13. Τζαχρήστας Παναγιώτης 
14. Γαλούνης Ερωτόκριτος (μείζονα μειοψηφία) 
15. Γαζέτας Παναγιώτης 
16. Γεωργούλας Κων/νος 
17. Κακούρης Ηλίας 
18. Καρφής Θωμάς 
19. Λιβάνης Θεόδωρος 
20. Ρετούλης Θωμάς 
21. Στάϊκος Παναγιώτης ( ελάσσονα μειοψηφία) 
22. Ζορμπάς Ιωάννης 
23. Ζώγας Νικόλαος 
24. Κολοβός Χρήστος 
25. Παπαναστάσης Στυλιανός 
26. Κομπλίτσης Δημήτριος ( ήσσονα μειοψηφία)
 27. Ζαφείρης Ιωάννης 
 Στην συνεδρίαση κλήθηκε και παρευρέθηκε ο Δήμαρχος Τριανταφυλλάκης Ιωάννης.
 Επίσης παρευρέθηκε η υπάλληλος του Δήμου Πανταζή Πανωραία για την τήρηση των Πρακτικών. 
Ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου εισηγούμενος το μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης είπε τα εξής : Α. Εφόσον ανακύπτουν θέματα κατεπείγοντος χαρακτήρα, για τα οποία είναι αναγκαία η άμεση λήψη απόφασης και βάσιμα πιθανολογείται κίνδυνος εκ της αναβολής, είναι δυνατόν, ύστερα από απόφαση του Προέδρου, οι σχετικές διαδικασίες να λαμβάνουν χώρα διά περιφοράς, με τη συμμετοχή τουλάχιστον των δύο τρίτων των μελών δημοτικού συμβουλίου. 
Οι αποφάσεις που λαμβάνονται κατά το προηγούμενο εδάφιο, ανακοινώνονται από τον πρόεδρο του συμβουλίου στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). Β. Με την αριθ. πρωτ. 26/03-01-2020 αίτηση μας προς τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας αιτηθήκαμε την προσωρινή παραχώρηση ενός απορριμματοφόρου οχήματος σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 199 του Ν. 3463/2006 (ΚΔΚ). Γ. Με την αριθ. 21/27.01.2020 Απόφαση του το Δημοτικό Συμβούλιο του Δήμου Ακτίου – Βόνιτσας ομόφωνα αποφάσισε την δωρεάν προσωρινή παραχώρηση ενός οχήματος (απορριμματοφόρου), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9706 μάρκας Mercedes, για διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι τέλος Μαρτίου. Στη συνέχεια ο Πρόεδρος κάλεσε το Δημοτικό Συμβούλιο να αποφασίσει σχετικά. Το Δημοτικό Συμβούλιο κατόπιν ονομαστικής ψηφοφορίας ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ ΟΜΟΦΩΝΑ Α. Εγκρίνει την αποδοχή από τον Δήμο Ακτίου – Βόνιτσας της δωρεάν προσωρινής παραχώρησης ενός οχήματος (απορριμματοφόρου), με αριθμό κυκλοφορίας ΚΗΥ 9706 μάρκας Mercedes, για διάστημα δύο (2) μηνών και μέχρι τέλος Μαρτίου. Β. Εξουσιοδοτεί τον Δήμαρχο για την υπογραφή του σχετικού συμφωνητικού παραχώρησης. Η παρούσα να ανακοινωθεί στο Σώμα στην πρώτη, μετά τη λήψη της απόφασης, τακτική συνεδρίαση. (παρ.5 άρθρο 67 Ν.3852/10, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 1 του άρθρου 184 του N. 4635/19). Η Απόφαση αυτή έλαβε αύξοντα Αριθμό 08 / 2020 --------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερήσιας διάταξης λύεται η συνεδρίαση. Για το ανωτέρω θέμα συντάχθηκε το παρόν πρακτικό και υπογράφεται ως κατωτέρω.
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΚΑΤΣΑΟΥΝΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ Σχόλια