Δήμος Ξηρομέρου: Mε την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης Εγκρίνει την διενέργεια της Προμήθειας Υγρών ΚαυσίμωνΘΕΜΑ: ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ
                                                ΑΠΟΦΑΣΗ 25/2020
 Ο Δήμαρχος Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 παρ. 9 του Ν. 3463/2006 (ΦΕΚ Α’ 114/06) όπως ισχύει μετά την τροποποίησή του από την περιπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
2. Τις διατάξεις του Ν. 3852/2010 «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης-Πρόγραµµα Καλλικράτης».
 3. Τις διατάξεις του Ν. 4412/2016 (Φ.Ε.Κ. 147/8-8-2016 Τ. Α') «Δημόσιες συμβάσεις έργων, προμηθειών και υπηρεσιών (Προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ & 2014/25/ΕΕ)». 
4. Τις διατάξεις του Π.Δ. 80/2016 περί ανάληψης υποχρεώσεων από τους διατάκτες. 
5. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις. 
6. Τις διατάξεις του άρθρου 38 παρ. 3 & 6 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων). 
7. Τις διατάξεις των άρθρων 158 και 160 του Ν.3463/2006 περί υποχρεωτικών δαπανών και διάρκεια ισχύος προϋπολογισμού.
 8. Το αριθ. το αριθ. πρωτ. 995/12.02.2020 έγγραφο του Τμήματος Τεχνικών Υπηρεσιών Περιβάλλοντος και Ανάπτυξης έγινε ενημέρωση περί εξαντλήσεως των εγγεγραμμένων πιστώσεων Κ.Α. των καυσίμων οχημάτων – μηχανημάτων. 
9. Με την αριθ. 17/2020 (ΑΔΑ Ψ2ΛΝΩΚΖ-ΚΞ2) απόφαση Οικονομικής Επιτροπής ο Ανοιχτός Διεθνής Ηλεκτρονικός Διαγωνισμός «Προμήθεια καυσίμων και λιπαντικών για τις ανάγκες του Δήμου Ξηρομέρου και των Νομικών προσώπων» για τις ομάδες που αφορούν τα καύσιμα (πετρέλαιο κίνησης, Βενζίνη Αμόλυβδη), απέβη άγονος. 
10. Το γεγονός ότι στους ΚΑ 10-6641.006, 20-6641.006, 25-6641.007, 30-6641.006, 35- 6641.006 και 70-6641.006 του προϋπολογισμού έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση συνολικού ποσού 24.800,00€ για “Προμήθεια Υγρών Καυσίμων’’. 
11. Το αριθ. πρωτ. 1242/19.02.2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ: 20REQ006316284 2020-02-19) που καταχωρήθηκε στο ΚΗΜΔΗΣ 
12. Το αριθ. πρωτ. 1259/19.02.2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης. 
13. Τις βεβαιώσεις του Αναπληρωτή Προϊσταμένου Τμήματος Οικονομικών και Διοικητικών Υπηρεσιών, για την ύπαρξη διαθέσιμων ποσών, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τις δεσμεύσεις στο οικείο μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Β-2, Β-3, Β-4, Β-5, Β-6 και Β-7. 
14. Τις αριθ. Α.Α.Υ Β-2 (ΑΔΑ:ΩΞΧΚΩΚΖ-ΟΡ3 ΑΔΑΜ:20REQ006316458), Β-3 (ΑΔΑ:6ΗΗΛΩΚΖ-Κ5Μ ΑΔΑΜ:20REQ006316459), Β-4 (ΑΔΑ:ΡΒ54ΩΚΖ-ΤΩΦ ΑΔΑΜ:20REQ006316465), Β-5 (ΑΔΑ: 9ΩΔΞΩΚΖ-3Γ7 ΑΔΑΜ:20REQ006316471) Β-6 (ΑΔΑ:ΨΛΒΥΩΚΖ-ΗΡΛ ΑΔΑΜ:20REQ006316475) και Β-7 (ΑΔΑ:9ΔΚΒΩΚΖ-96Σ ΑΔΑΜ:20REQ006316476) Αποφάσεις Ανάληψης Υποχρέωσης, Έγκρισης δαπάνης δέσμευσης και διάθεσης πίστωσης του Ορισμένου Αντιδημάρχου Διοικητικών και Οικονομικών. 
15. Την από 19.02.2020 (αριθ. πρωτ. εισερχ. 1223/19.02.2020) μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων Δήμου Ξηρομέρου. 
16. Την αναγκαιότητα Προμήθειας Υγρών Καυσίμων για την εύρυθμη λειτουργία των υπηρεσιών του Δήμου και ειδικά στην υπηρεσία καθαριότητας και στην αποκομιδή των απορριμμάτων. ΑΠΟΦΑΣΙΖΕΙ Α. Εγκρίνει την από 19.02.2020 μελέτη για την προμήθεια Υγρών Καυσίμων που συνέταξε η Διεύθυνση Τεχνικών Υπηρεσιών Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου 
Β. Εγκρίνει την διενέργεια της Προμήθειας Υγρών Καυσίμων συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 24.800,00 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24% με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 
              Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
 ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχόλια

 1. γραψετε ηλιθιοτητες επειδη δεν ξερετε, η κανετε πως δεν ξερετε, τα καυσιμα ηδη τα χρωσταει ο δημος σε καποιον που τα εχει ηδη πληρωσει απο την τσεπη του

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο Δήμος φίλε δεν είναι τσιφλίκι κανενός και δεν καταλαβαίνουμε τι είδους συναλλαγή είναι αυτή .
   Μην ξεχνιόμαστε και οι προηγούμενοι τα ίδια κάνανε για αυτό τους διώξαμε

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου