Αναστολή λειτουργίας Γυμναστηρίου στην Τ.Κ. Παπαδάτου Δήμου Ξηρομέρου για 15 ημέρες.                                    ΑΠΟΦΑΣΗ 16/2020 
Ο Πρόεδρος Έχοντας υπόψη: 
1. Τις διατάξεις του άρθρου 94 του ν. 3852/2010 (87 Α΄ Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της Αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης).
 2. Τις εισηγήσεις της Εθνικής Επιτροπής Προστασίας Δημόσιας Υγείας έναντι του κορονοϊού COVID-19. 
3. Το υπ’ αριθ. 1249Β/3/14-6-2011 ΦΕΚ σύστασης της Κοινωφελούς Επιχείρησης Δήμου Ξηρομέρου.
 4. Την υπ’ αριθ. 61/2018 (ΑΔΑ: ΨΒΨ5ΟΞ15-6ΔΔ) απόφαση με την οποία καραρτίζεται ο κανονισμός λειτουργίας του Γυμναστηρίου στην Τ.Κ. Παπαδάτου. 
5. Την παραχώρηση του Γυμναστηρίου Παπαδάτου στην Κοινωφελή επιχείρηση με απόφαση Δ.Σ. Δήμου Ξηρομέρου 
6. Το από 12/3/2020 ΔΕΛΤΙΟ ΤΥΠΟΥ περί «Ενημέρωση διαπιστευμένων συντακτών από τον εκπρόσωπο του Υπουργείου Υγείας για τον νέο κορονοϊό καθηγητή Σωτήρη Τσιόδρα» όπου μεταξύ άλλων αναφέρει την αναστολή λειτουργίας όλων των γυμναστηρίων ιδιωτικών και δημοσίων για 15 ημέρες.
 7. Την αναγκαιότητα συμόρφωσης με τα ανωτέρω και την προφύλαξη των πολιτών από την περαιτέρω εξάπλωση της νόσου. 

                                    Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 
Α. Την Αναστολή λειτουργίας του Γυμναστηρίου στην Τ.Κ. Παπαδάτου Δήμου Ξηρομέρου για 15 ημέρες. 
Β. Η Αναστολή άρχεται από σήμερα 13/3/2020 ημέρα Παρασκευή και παύει την 27/3/2020 ημέρα Παρασκευή (15 ημέρες). 
                                                                                                   Ο Πρόεδρος της Κ.Ε.ΔΗ.Ξ 
                                                                                                 ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ 
           ΚΟΙΝΟΠΟΙΗΣΗ: -Δήμος Ξηρομέρου                      
  -Αθλούμενους -Δ.Σ. Κοινωφελούς Επιχείρησης

Σχόλια