ΤΑΚΤΙΚΗ και ΕΙΔΙΚΗ ΣΥΝΕΔΡΙΑΣΗ 27.03.2020 του Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) με θέματα:ΤΕΧΝΙΚΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ - ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ!

1.-Τακτική Συνεδρίαση:
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ 

     Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την Εικοστή Εβδόμη (27η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 10:30σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την αριθ. 1838/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού) για λήψη Αποφάσεως στο κάτωθι θέμα: ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020......

2.-Ειδική Συνεδρίαση: 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ....


    Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την Εικοστή Εβδόμη (27η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 11:00, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την αριθ. 1838/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου (Δημοτικός Παιδικός Σταθμός Αστακού) για λήψη Αποφάσεως στο μοναδικό θέμα ημερήσιας διάταξης:
=ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020 ................ Έχοντας υπόψη: α) την  παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ. 12 του ν. 4623/2019,  β)την εγκύκλιο 108/16-10-2019  και την εισήγηση για την ψήφιση του Προϋπολογισμού του Νομικού Προσώπου από το Διοικητικό Συμβούλιο παρακαλούμε αν υπάρχουν εναλλακτικές προτάσεις, να κατατεθούν έως την Πέμπτη 26.03.2020, ώστε να μπορέσει η οικονομική υπηρεσία να ετοιμάσει την εισήγηση που απαιτείται.

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Τακτικά Μέλη
1.-Μακρής  Σωτήριος
2.-Ταπραντζή –Πέττα Χριστίνα 
3.-Γαλούνης Ερωτόκριτος
4.-Χαρδαλιά Μαρία 
5.-Ταμπάκη Γεωργία
6.-Μπαρμπαρούσης Νέστορας 

Αναπληρωματικά Μέλη 
7.-Μπαμπούρης Κωνσταντίνος
8.-Ντίνος Απόστολος
9.-Ζορμπάς Ιωάννης
10.-Ζήκα Μαρία
11.-Τσόμπου Άρτεμις
12.-Βραχνού Σταυρούλα  

Σχόλια