Αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου δικαιούνται οι δημοτικοί σύμβουλοι όπως προβλέπεται σε σχετικές διατάξεις.

Παρατηρούμε στον Δήμο Ξηρομέρου το μπλογκ που έχει αναλάβει το γραφείο τύπου της δημοτικής αρχής να παρουσιάζει σαν κατόρθωμα του διοικητικού συμβουλίου της κοινωφελούς επιχείρησης την άρνηση της αντιμισθίας του προέδρου και των μελών του ΔΣ.
Δικαίωμα τους είναι να μην αποδεχθούν τις πενιχρές απολαβές που θα παίρνανε για κάθε συνεδρίαση 5 ευρώ τα μέλη και 500 ευρώ ο πρόεδρος μηνιαίως, πραγματικά είναι άξιο συγχαρητηρίων .
Αναρωτιόμαστε όμως ο νομοθέτης  νομοθετεί λαμβάνοντας υπόψη όλες τις παραμέτρους  και τις πραγματικές ανάγκες για να λειτουργήσει ο Δήμος η τα νομικά πρόσωπα αυτών.
Οι Δήμοι και τα νομικά τους πρόσωπα δεν είναι πολιτιστικοί σύλλογοι που στον ελεύθερο χρόνο του κάποιος μπορεί να  ασχολείται .
Για να λειτουργήσει σωστά ο Δήμος και τα νομικά πρόσωπα αυτών θέλει πάρα πολύ δουλειά απεριόριστες ώρες εργασίας να αφιερώσουν ο δήμαρχος, οι Αντιδήμαρχοι ,ο πρόεδρος του δημοτικού συμβουλίου και οι πρόεδροι των νομικών προσώπων .
Για να γίνουν τα προαναφερόμενα πρέπει αυτοί που εκλέγονται και ασχολούνται με τα κοινά να έχουν χρήματα στην άκρη, να έχουν λύσει το οικονομικό τους πρόβλημα και να έχουν σαν χόμπι τα του δήμου.
Συμπέρασμα όποιος είναι φτωχός δεν έχει δικαίωμα να ασχοληθεί με τα κοινά και να αφήσει την τύχη της διοίκησης του δήμου στα καθαρά και πλούσια χέρια .
Ακολουθεί ο νόμος με το τι προβλέπεται. 
Το σχετικό θεσμικό πλαίσιο περιλαμβάνεται στην παρ.9 του αρ.92 τουν. 3852/2010, που προστέθηκε με την παρ.3 του αρ.33 του ν.4483/2017.
Συγκεκριμένα το άρθρο 33, τροποποιεί την πρόβλεψη του νόμου 3852/2010, άρθρο 92., σύμφωνα με το οποίο ο αριθμός των αντιδημάρχων που δικαιούνται αντιμισθία είναι σε συνάρτηση με πληθυσμιακά κριτήρια και πλέον καταβάλλεται αντιμισθία σε όλους τους αντιδημάρχους.
Η ρύθμιση δεν θα επιβαρύνει τους προϋπολογισμούς των ΟΤΑ καθώς τα αιρετά όργανα που δεν δικαιούνται αντιμισθίας, λαμβάνουν τις πλήρεις αποδοχές της οργανικής τους θέσης, οι οποίες, μαζί με τις ασφαλιστικές εισφορές του εργοδότη τους, όπου αυτές προβλέπονται, βαρύνουν σε κάθε περίπτωση τον προϋπολογισμό του ΟΤΑ στον οποίο έχουν εκλεγεί και άρα έχουν προβλεφθεί ήδη σχετικές πιστώσεις από τον προϋπολογισμό τους.
Επιπλέον, με την προτεινόμενη ρύθμιση εισάγεται η υποχρεωτική αποζημίωση των μελών των Δημοτικών Συμβουλίων, εφόσον δεν λαμβάνουν αντιμισθία, για τη συμμετοχή τους σε ένα μέγιστο όριο συνεδριάσεων κάθε μήνα, το οποίο ορίζεται σε τέσσερις.  
 Η αποζημίωση αυτή, η οποία θα βαρύνει τους προϋπολογισμούς των επιμέρους Δήμων, δεν αποτελεί αμοιβή αλλά καταβάλλεται με σκοπό την κάλυψη βασικών δαπανών σχετικών με τη συμμετοχή των συμβούλων στα δημοτικά συμβούλια.
Δικαιούχοι της καταβολής αποζημίωσης είναι οι δημοτικοί σύμβουλοι των οποίων η κατοικία τους βρίσκεται σε απόσταση μεγαλύτερη των δέκα χιλιομέτρων από την έδρα του δήμου, έστω κι αν η δημοτική ή τοπική κοινότητα στην οποία διαμένουν βρίσκεται εντός της δημοτικής ενότητας που φιλοξενεί την έδρα του δήμου.
Σύμφωνα με την διάταξη:
«Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.», κάτι που σημαίνει ότι το ύψος της αποζημίωσης θα είναι 42,75 ευρώ ανά συνεδρίαση
Εφόσον οι συνεδριάσεις που αποζημιώνονται θα είναι το πολύ τέσσερις ανά μηνά, το συνολικό μηνιαίο ποσό αποζημιώσεις θα είναι 170 ευρώ.
Εξαιρούνται του δικαιώματος λήψης της αποζημίωσης οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται σε δημοτικές ενότητες δήμων που βρίσκονται στις πέντε μεγάλες εκλογικές περιφέρειες της χώρας, ήτοι στην Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης. Επίσης εξαιρούνται εκείνοι οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στους λοιπούς δήμους της χώρας, εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από δέκα χιλιόμετρα από την έδρα του δήμου.
Αντιθέτως λαμβάνουν την αποζημίωση οι δημοτικοί σύμβουλοι που εκλέγονται στους νησιωτικούς δήμους των περιφερειών Α΄ και Β΄ Πειραιά.
Τέλος, εισάγεται το δικαίωμα άρνησης λήψης της σχετικής αποζημίωσης ή αντιμισθίας, καθώς και η δυνατότητα παραχώρησης αυτής προς κοινωνικό σκοπό.
ΚΑΤΑΒΟΛΗ ΤΗΣ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗΣ
Όπως προβλέπεται στο αρ.2 της προμνησθείσας ΚΥΑ, εντός των πρώτων 7 ημερών κάθε μηνός, ο Δήμαρχος ή ο αρμόδιος Αντιδήμαρχος ή ο Πρόεδρος του Δημοτικού Συμβουλίου διαβιβάζει στην Οικονομική Υπηρεσία του Δήμου κατάσταση των δικαιούχων αποζημίωσης με τις ημέρες συμμετοχής εκάστου στις συνεδριάσεις του Δημοτικού Συμβουλίου κατά τον προηγούμενο μήνα.
Ως δικαιούχος αποζημίωσης μίας συνεδρίασης είναι και ο Σύμβουλος που αποχώρησε προ της ολοκλήρωσης αυτής.
Η καταβολή της αποζημίωσης γίνεται ανά διαστήματα όπως ορίζονται με την ανωτέρω Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.
Από το ποσό που καταβάλλεται σε έκαστο δικαιούχο, αφαιρούνται οι νόμιμες κρατήσεις.
Σημειώνεται, επίσης, η παρ.10 του αρ.92 του ν.3852/2010, που προστέθηκε με την παρ.3 του αρ.33 του ν.4483/2017, σύμφωνα με την οποία τα μέλη του Δημοτικού Συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά συνεδρίαση (καθώς και οι Δήμαρχοι, οι Αντιδήμαρχοι και οι Πρόεδροι των Δημοτικών Συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους) έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό. Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του Αιρετού προς την Οικονομική Υπηρεσία του οικείου Δήμου.
Τέλος, αναφορά με την αντιμισθία του Δημάρχου Αθηναίων που αναφέρεται στο ανωτέρω θεσμικό πλαίσιο, υπενθυμίζουμε πως στην αριθμ. 72865/2018 (Φ.Ε.Κ. Β’ 5726/19.12.2018) Κοινή Υπουργική Απόφαση έχει καθοριστεί « Η αντιμισθία των Δημάρχων σε Δήμους με πληθυσμό άνω των εκατό χιλιάδων (100.000) κατοίκων σε 4.275 € ».
Αναλυτικότερα, ολόκληρο το άρθρο 33
1. Η παρ. 1 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 παρ. 3 του ν. 4051/2012 (Α΄ 40) και τροποποιήθηκε με το άρθρο 9 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π. (Α΄ 256), που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013 (Α΄ 98), αντικαθίσταται ως εξής: «Οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων λαμβάνουν αντιμισθία, η οποία καταβάλλεται από το δήμο.»
2. Το δεύτερο εδάφιο της παρ. 5 του άρθρου 92 του ν. 3852/2010, όπως αυτή αντικαταστάθηκε με το άρθρο 3 της από 31.12.2012 Π.Ν.Π., που κυρώθηκε με το άρθρο πρώτο του ν. 4147/2013, καταργείται.
3. Στο άρθρο 92 του ν. 3852/2010 προστίθενται παράγραφοι 9 και 10 ως εξής:
«9. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου, πλην αυτών που λαμβάνουν αντιμισθία, δικαιούνται αποζημίωση για τη συμμετοχή τους στις συνεδριάσεις του δημοτικού συμβουλίου και μέχρι τέσσερις (4) συνεδριάσεις το μήνα. Η ανωτέρω αποζημίωση δεν καταβάλλεται στους δημοτικούς συμβούλους που εκλέγονται:
α) στους Δήμους των εκλογικών περιφερειών Α΄ και Β΄ Αθηνών, Α΄ και Β΄ Πειραιά και Α΄ Θεσσαλονίκης,
β) στους λοιπούς Δήμους, εφόσον η κατοικία τους απέχει λιγότερο από 10 χλμ. από τη δημοτική ή τοπική κοινότητα που φιλοξενεί την έδρα του Δήμου.
Η εξαίρεση της περίπτωσης α΄ δεν ισχύει για τους νησιωτικούς δήμους που υπάγονται διοικητικά στις περιφέρειες αυτές, στους οποίους εφαρμόζεται η ειδική εξαίρεση της περίπτωσης β΄.
Το ύψος της αποζημίωσης αυτής, για κάθε συνεδρίαση, δεν μπορεί να υπερβαίνει το ποσό που αντιστοιχεί στο 1% της αντιμισθίας του Δημάρχου Αθηναίων και βαρύνει τον προϋπολογισμό του οικείου Ο.Τ.Α.. Κάθε λεπτομέρεια για την εφαρμογή της παρούσας καθορίζεται με κοινή απόφαση των Υπουργών Εσωτερικών και Οικονομικών.
10. Τα μέλη του δημοτικού συμβουλίου ως προς την αποζημίωσή τους ανά συνεδρίαση, καθώς και οι δήμαρχοι, οι αντιδήμαρχοι και οι πρόεδροι των δημοτικών συμβουλίων ως προς την αντιμισθία τους έχουν τη δυνατότητα άρνησης λήψης αυτής ή παραχώρηση αυτής προς οποιονδήποτε κοινωνικό σκοπό.
 Η άρνηση ή η παραχώρηση γνωστοποιούνται με σχετική αίτηση του αιρετού προς την οικονομική υπηρεσία του οικείου δήμου.»

Σχόλια

 1. Ο ΚΥΡΙΟΣ ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΜΟΛΙΣ ΕΙΔΕ ΤΑ ΣΧΟΛΙΑ ΚΑΙ ΤΙΣ ΑΝΤΙΔΡΑΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΙΣ ΚΡΥΦΕΣ ΑΝΑΘΕΣΕΙΣ ΚΑΙ ΤΑ ΜΕΓΑΛΑ ΠΟΣΑ ΠΟΥ ΔΙΝΕΙ ΓΙΑ ΠΑΙΧΝΙΔΙΑ ΚΑΙ ΚΡΥΜΕΝΟΥΣ ΘΗΣΑΥΡΟΥΣ ΕΦΤΙΑΞΕ ΑΛΛΙΩΣ ΤΗΝ ΑΠΟΦΑΣΗ ΓΙΑΤΙ Η ΑΡΧΙΚΗ ΗΤΑΝ ΝΑ ΠΑΡΕΙ ΤΗΝ ΑΠΟΖΗΜΙΩΣΗ ΚΑΙ ΣΩΣΤΑ ΝΑ ΤΗΝ ΠΑΡΕΙ ΑΝ ΤΗΝ ΔΙΚΑΙΟΥΤΑΙ ΟΜΩΣ ΜΗΝ ΜΑΣ ΠΟΥΛΑΕΙ ΦΟΥΜΑΡΑ ΚΑΙ ΜΕΤΑΞΩΤΕΣ ΚΟΡΔΕΛΕΣ.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. αφήστε τα κολπάκια κύριε Λευτέρη ττα ονόματα των αναθεσων να μας πεις με τις φίλες αυτά που δικαιούνται από το νόμο να τα πάρουν τα αλλά είναι εντυπώσεις .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. αρα εφαρμοστηκε η παραγραφος 10 του αρθρου 33 του νομου που μιλαει οτι εχουν δικαιωμα αρνησης ληψης αποζημιωσης
  αρα τι σας ενοχλεισε αυτο????
  γιατι θιχτηκατε????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Δεν πιστεύω ότι ο τωρινος πρόεδρος είναι πλουσιότερος απο τον προηγουμενο αλλά θα πρέπει ο τωρινός να μας ενημερώσει γιατί άλλαξε την αρχική του Απόφαση στην οποία ζητούσε την έγκριση για αποζημίωση τόσο του ιδίου του αντιπροέδρου και των μελών.Τι μεσολάβησε και ο σύντροφός του παλαιού προέδρου εφάρμοσε την διάταξη που του δίνει ο νόμος, συνέβη κάτι η ήταν ανημέρωτος για το τι προέβλεπε ο νόμος.Πρεπει λοιπόν ο τωρινός προεδρος να μας ενημέρωσει σχετικά για να έχει νόημα η νέα του Απόφαση αλλιώς ολα γινονται για την βελτίωση της εικόνας του η οποία δεν είναι και στα καλύτερα.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. ΚΩΣΤΑΣ ΓΕΩΡΓΟΥΛΑΣ5 Μαρτίου 2020 - 4:05 μ.μ.

   Για να γνωρίζεται εγώ απο την θέση του προέδρου που κατείχα απο το 2014 έως το 2019 δεν είχα δικαίωμα μισθοδοσίας απο την κοινωφελή καθόσον δημόσιος υπάλληλος ο νόμος σου έδινε το δικαίωμα να επιλέξεις εγω είχα επιλέξει την μισθοδοσία της υπηρεσίας μου.

   ΤΗΝ ΑΝΤΙΜΙΣΘΙΑ τα δυο πρώτα χρόνια έπαιρνε ο Αντιπρόεδρος Ναούμης Νικόλαος 170 ευρω το μήνα ενα χρόνο την αντιμισθία την έπαιρνε ο Αντιπρόεδρος Θωμάς Ρετούλης 150 ευρώ το μήνα τα υπολοιπα μέλη του ΔΣ Έπαιρναν 20 ευρώ την συνεδρίαση εκτός απο τον Δημοτικό Σύμβουλο Βασίλειο Τσάρκο που τα χρήματα απο τις παραστάσεις τα άφηνε στο Ταμείο της επιχείρησης. Τον τελευταίο χρόνο ουδεμία αντιμισθία χορηγήθηκε σε κάποιο μέλος του Διοικητικού συμβουλίου ..
   Κώστας Γεωργούλας

   Διαγραφή

Δημοσίευση σχολίου