Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου : Πρόσκληση για τακτική και ειδική εκ περιφοράς συνεδρίαση


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                             Αστακός, 23.03.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                     Αριθ. Πρωτ:  70
Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                       
ΤΑΜΕΙΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Προς :Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ 
(ως Πίνακα Αποδεκτών) 

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Τακτική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την Εικοστή Εβδόμη (27η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:00, σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την αριθ. 18318/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18  στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεως στο κάτωθι θέμα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΤΕΧΝΙΚΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΟΙΚ.  ΕΤΟΥΣ  2020

                                                                                                               Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

                                                                                               ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  Τακτικά Μέλη
  1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
  2. Σούλας Βασίλειος
  3. Τσίγκρου Αναστασία
  4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
  5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
  6. Κουνάδης Σπυρίδων

  Αναπληρωματικά Μέλη
  1. Μάντζαρης Ελευθέριος
  2. Μακρής Παρασκευάς
  3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
  4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
  5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
  6. Παπαναστάσης Στυλιανός
                 

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ                                                        Αστακός, 23.03.2020
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ                                                                 Αριθ. Πρωτ:  71
Ν.Π.Δ.Δ. ‘ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ                                                       
ΤΑΜΕΙΟ  ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ’
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Προς :Τα Μέλη του Ν.Π.Δ.Δ
(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

Καλεί σε Ειδική Συνεδρίαση δια περιφοράς (λόγω κορωνοϊού), την Εικοστή Εβδόμη (27η) του μηνός Μαρτίου του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 13:30 σύμφωνα με το άρθρο 184 Ν. 4635/19 και την αριθ. 18318/13-2-2020 (ΑΔΑ: 9ΛΠΧ46ΜΤΛ6-1ΑΕ) εγκύκλιο του Υπ. Εσωτερικών σε συνδυασμό με τις διατάξεις του άρθρου 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του N. 4555/18 την  παρ. 8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του αρ.  12 του ν.   4623/2019 και την αριθ. 108/16-10-2019 εγκύκλιο, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα) για λήψη Αποφάσεως στο κάτωθι θέμα:

ΕΓΚΡΙΣΗ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΚΑΙ ΕΤΗΣΙΟΥ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΟΣ ΔΡΑΣΗΣ –ΣΤΟΧΟΘΕΣΙΑ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020. 

την παρ.8 του αρ. 77 του ν. 4172/2013, όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 1.α του
αρ.   12   του   ν.   4623/2019,   β)την   εγκύκλιο   108/16-10-2019
                                                                                                                  Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ 

                                                                                                  ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
  ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
  Τακτικά Μέλη
  1. Γαλάνης Κωνσταντίνος
  2. Σούλας Βασίλειος
  3. Τσίγκρου Αναστασία
  4. Γαλάτη Κωνσταντίνα
  5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος
  6. Κουνάδης Σπυρίδων

  Αναπληρωματικά Μέλη 
  1. Μάντζαρης Ελευθέριος
  2. Μακρής Παρασκευάς
  3. Αποστολάκη Σπυριδούλα
  4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη
  5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη
  6. Παπαναστάσης Στυλιανός
                 

Σχόλια