Γαλούνης Ερωτόκριτος : Καταψήφισε τον Προϋπολογισμό που Συζητήθηκε Σήμερα στην οικονομική επιτροπή .
Προς κ. Δήμαρχο Ξηρομέρου - Πρόεδρο Οικονομικής Επιτροπής
Με επιστολή που απέστειλε ο πρώην Δήμαρχος Ξηρομέρου Ερωτόκριτος Γαλούνης κάνει γνωστό στον Δήμαρχο Ξηρομέρου και πρόεδρο της οικονομικής επιτροπής Γιάννη Τριανταφυλλάκη την Ψήφο του και αναλύει τους λόγους της καταψήφισις του Προυπολογισμού.
Ακολουθεί η Επιστολή του Πρώην Δημάρχου Ερωτόκριτου Γαλούνη.

Κύριε Δήμαρχε, 
Σας γνωρίζω ότι: 
 α. Συμμετέχω στη σημερινή Συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής που γίνεται δια περιφοράς σύμφωνα με την υπ. αριθμ. 2113/20.03.2020 πρόσκληση  με μοναδικό θέμα την
‘Σύνταξη  Προϋπολογισμού και ετήσιου Προγράμματος   Δράσης – Στοχοθεσίας  Δήμου οικ. έτους 2020 και υποβολή προς έγκριση στο Δημοτικό Συμβούλιο’.
β. ΚΑΤΑΨΗΦΙΖΩ τη σύνταξη του  Προϋπολογισμού και του ετήσιου Προγράμματος  Δράσης – Στοχοθεσίας του  Δήμου του οικ. έτους 2020 διότι: 
    1. Σύμφωνα με το υπ. αριθμ.  2081/19.03.2020 έγγραφο του Δημάρχου Ξηρομέρου προς τον Υπουργό Εσωτερικών με το οποίο αιτείται Έκτακτη Επιχορήγηση του Δήμου Ξηρομέρου για ισοσκέλιση των τελών ύδρευσης προκύπτει ότι ο Προϋπολογισμός δεν είναι ισοσκελισμένος.
    2. Στον Προϋπολογισμό Δαπανών του οικ. έτους 2020 η Συντριπτική πλειοψηφία των πιστώσεων που είναι εγγεγραμμένες στους σχετικούς ΚΑ α. για προμήθειες β. για παροχή υπηρεσίας και γ. για παροχή εργασίας είναι κάτω των 20.000 ευρώ με αποτέλεσμα όλος ο Προϋπολογισμός του Δήμου να εκτελεστεί με τη Διαδικασία των Απευθείας Αναθέσεων. 

                Γαλούνης Ερωτόκριτος
Δημοτικός Σύμβουλος Δήμου Ξηρομέρου
            Μέλος Οικονομικής Επιτροπής

Σχόλια