ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΈΡΟΥ : ΠΡΟΣΛΗΨΗ ΠΡΟΣΩΠΙΚΟΥ ΓΙΑ ΚΑΤΕΠΕΙΓΟΥΣΕΣ ΕΠΟΧΙΚΕΣ Ή ΠΡΟΣΚΑΙΡΕΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ ΕΩΣ 4 ΜΗΝΕΣ ΔΙΑΡΚΕΙΑΣ – COVID 19.

                               

                                        Ο Δήμαρχος 
Έχοντας υπ’ όψη: 
1. Τις διατάξεις της παρ. 1 του άρθρου 58 του Ν. 3852/10 2. το άρθρο 206 του ν. 3584/07, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει με την παρ. 2 του άρθρου 41 του Ν. 4325/2015 και την παρ. 
2 του άρθρου 4 της Πράξης Νομοθ. Περιεχομένου (ΦΕΚ 102/26.08.2015 τεύχος Α’), η οποία κυρώθηκε με το άρθρο 9 του Ν. 4350/15 και αντικαταστάθηκε από το άρθρο 116 του Ν. 4547/2018. 3. την περιπτ. ιε της παρ 2 του άρθρου 14 του Ν. 2190/94, όπως τροποποιήθηκε με το άρθρο 1 του ν. 3812/09. 
4. τα άρθρα 5 και 6 του π.δ.164/2004.
 5. Το άρθρο 24 παρ. 2 της Π.Ν.Π. 14-3-2020 (ΦΕΚ 64/14-03-20) Κατεπείγοντα μέτρα αντιμετώπισης της ανάγκης περιορισμού της διασποράς του κορωνοιού -covid 19.
 6. Την απόφαση αριθ. 41 /09.4.2020 (ΑΔΑ ΩΚΑ9ΩΚΖ-ΚΦΦ) της Οικονομικής Επιτροπής σύμφωνα με την οποία διαπιστώθηκε η αναγκαιότητα πρόσληψης του προσωπικού. 
7.Την παρ.1 του άρθρου 37 της ΠΝΠ (ΦΕΚ 68/20.03.2020 τεύχος A’) «Κατεπείγοντα μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεπειών του κινδύνου διασποράς του κορωνοϊού COVID-19, τη στήριξη της κοινωνίας και της επιχειρηματικότητας και τη διασφάλιση της ομαλής λειτουργίας της αγοράς και της δημόσιας διοίκησης», με την οποία προστέθηκε εδάφιο στην παρ.2 του άρθρου 24 της από 14.3.2020 Πράξης Νομοθετικού Περιεχομένου, έτσι ώστε οι συμβάσεις ΙΔΟΧ 4μηνης διάρκειας που συνάπτουν οι ΟΤΑ α΄ και β΄ βαθμού δυνάμει της παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α’ 143) και της περ. ιε΄ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α’ 234) για την αντιμετώπιση του κορωνοϊού εξαιρούνται από τους χρονικούς περιορισμούς των δώδεκα (12) μηνών που προβλέπονται στην παρ. 1 του άρθρου 206 του Κώδικα Κατάστασης Δημοτικών και Κοινοτικών Υπαλλήλων (ν. 3584/2007, Α΄ 143) και της περ. ιε’ της παρ. 2 του άρθρου 1 του ν. 3812/2009 (Α΄ 234), καθώς και στον χρονικό περιορισμό των τριών (3) μηνών που προβλέπεται στην παρ. 1 του άρθρου 5 του π.δ. 164/2004 (Α΄ 134). 
7. Την αναγκαιότητα άμεσης πρόσληψης προσωπικού στον τομέα του πρασίνου και της καθαριότητας για λόγους δημόσιας υγείας .
 8. Τις υποβληθείσες αιτήσεις των ενδιαφερομένων. 
9. Τις βεβαιώσεις ένταξης στο Μητρώο Ανθρώπινου Δυναμικού Ελληνικού Δημοσίου. 

                              ΑΠΟΦΑΣΙΖEI 
Την πρόσληψη των κάτωθι υπαλλήλων για την αντιμετώπιση κατεπειγουσών αναγκών για λόγους δημόσιας υγείας –covid 19:


Σχόλια

 1. ΕΡΓΑΤΕΣ ΠΉΡΑΝΕ ΝΑ ΔΟΥΜΕ ΘΑ ΚΑΘΑΡΙΣΟΥΝ ΤΑ ΝΕΚΡΟΤΑΦΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΥς ΚΑΔΟΥΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αν αυτό ήταν που σας έλειπε καλά κάνατε και τους πήρατε να δούμε τα αποτελέσματα σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. Τα γραμμάτια εξοφλούν
  Σιγά μην τους νοιάζουν οι κάδοι και τα νεκροταφεία .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου