Δήμος Ξηρομέρου: Απευθείας ανάθεση «Επισκευές δικτύων ηλεκτροφωτισμού».

                                     
            
                                        ΑΠΟΦΑΣΗ 76 / 2020 
                                                 Ο Δήμαρχος
 Αφού έλαβε υπόψη: 1. Τις διατάξεις του Ν. 4605/2019 (ΦΕΚ 52/ τ.Α/01-04-2019).  
2. Τις διατάξεις του Ν.4555/18 (ΦΕΚ 133/τ.Α/19-07-2018) (‘ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ Ι’). 
3. Τις διατάξεις του άρθρου 2 παρ. 1 περίπτωση 31 και των άρθρων 116, 118 και 120 του Ν.4412/2016 «Δημόσιες Συμβάσεις έργων, Προμηθειών και υπηρεσιών (προσαρμογή στις Οδηγίες 2014/24/ΕΕ και 2014/25/ΕΕ)(ΦΕΚ 147/τ.Α΄/08.08.2016) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν από τον Ν. 4472/2017 (ΦΕΚ Α' 74/19.05.2017). 
4. Τις διατάξεις του άρθρου 58 του Ν. 3852/2010 (ΦΕΚ 87 τ. Α΄/7-6-2010) «Νέα Αρχιτεκτονική της Αυτοδιοίκησης και της αποκεντρωμένης Διοίκησης –Πρόγραμμα Καλλικράτης»
 5. Τις διατάξεις της παρ. 9 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αυτή προστέθηκε με την παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν 3731/2008 και όπως τροποποιήθηκε από την περίπτ. 38 της παρ. 1 του άρθρου 377 του Ν. 4412/2016. 
6. Την παρ. 4 του άρθρου 209 του Ν. 3463/2006, όπως αναδιατυπώθηκε με την παρ. 3 του άρθρου 22 του Ν.3536/2007 
7. Τις διατάξεις του Ν. 3861/2010 (ΦΕΚ 112Α/2010) περί ενίσχυσης της διαφάνειας με την υποχρεωτική ανάρτηση νόμων και πράξεων των κυβερνητικών, διοικητικών και αυτοδιοικητικών οργάνων στο διαδίκτυο «Πρόγραμμα ∆ιαύγεια» και άλλες διατάξεις.
 8. Τις διατάξεις του άρθρου 38 και του άρθρου 379 παρ. 3 του Ν. 4412/2016 (Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων) όπως έχουν τροποποιηθεί και ισχύουν. 
9. Το γεγονός ότι στον ΚΑ 20-6263.003 του προϋπολογισμού έχει εγγραφεί επαρκής πίστωση για την ανωτέρω υπηρεσία. 
10. Την ανάγκη του Δήμου για την παροχή της ανωτέρω υπηρεσίας. 
11. Την αριθ. 16/2020 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου με τίτλο «Επισκευές δικτύων ηλεκτροφωτισμού» ενδεικτικού ποσού 3.500,00 €. 
12. Το αριθ. πρωτ. 2372/7-4-2020 πρωτογενές αίτημα του Δήμου (ΑΔΑΜ: 20REQ006537657) 
13. Το αριθ. πρωτ. 2378/7-2-2020 τεκμηριωμένο αίτημα διατάκτη για ανάληψη υποχρέωσης.
 14. α) Την υπ’ αριθ. 2384/8-4-2020 (Α-183) απόφαση ανάληψης υποχρέωσης (ΑΔΑ: ΨΚΩΦΩΚΖ-ΕΗ5 και ΑΔΑΜ: 20REQ006542921) και β) τη βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης (ή πρότασης) ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης 
15. Την αριθ. πρωτ 2482/14-4-2020 Πρόσκληση Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος του Δήμου μας για υποβολή οικονομικής προσφοράς . 
16. Την αριθ. πρωτ. 2554/16-4-2020 προσφορά της ‘’ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ’’ συνολικού ποσού 3.437,28 € με Φ.Π.Α. 24% Σελίδα 2 από 2 
                                            Α Π Ο Φ Α Σ Ι Ζ Ε Ι 
Α. Εγκρίνει τη διενέργεια της υπηρεσίας με τίτλο: «Επισκευές δικτύων ηλεκτροφωτισμού», συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.437,28 € με Φ.Π.Α. 24%, με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης . 
Β. Εγκρίνει την αριθ. 16/2020 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου . Γ. Την απ’ ευθείας ανάθεση της ανωτέρω υπηρεσίας, έναντι του ποσού των 3.437,28 € με Φ.Π.Α 24% στην: «ΔΗΜΗΤΡΗΣ Χ. ΚΑΡΒΕΛΗΣ» (Χρ. Λαδιά 19 , Μεσολόγγι Αιτωλοακαρνανίας , Τ.Κ. 30200, τηλ. 2631028320, με ΑΦΜ 049096041 Δ.Ο.Υ. Μεσολογγίου). Και σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 2554/16-4-2020 Οικονομική Προσφορά του ως κάτωθι: Α/Α Περιγραφή Είδους Μονάδα Μέτρησης Ποσότητα Τιμή μονάδος (€) Συνολική Δαπάνη (€) 
1 Αντικατάσταση κατεστραμμένων λαμπτήρων Τεμ. 400 3,90 1.560,00
 2 Συντήρηση των υπαρχόντων φωτιστικών σωμάτων (αντικατάσταση ΜΙΣ, πυκνωτές, ασφάλειες, ντουί κλπ. Τεμ 60 4,00 240,00 
3 Μονώσεις καλωδιώσεων – βραχυκυκλώματα Τεμ 30 25,00 750,00 
4 Αντικατάσταση Φωτοκύτταρων Τεμ 6 37,00 222,00 Σύνολο δαπάνης 2.772,00 Φ.Π.Α. 24% 665,28 Γενικό Σύνολο 3.437,28 Δ. 
Ως χρόνος παράδοσης της υπηρεσίας ορίζεται το διάστημα εντός δύο (2) μηνών από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης. 
Ε. Η πληρωμή του αναδόχου θα γίνει μετά την παραλαβή, με την προσκόμιση των σχετικών τιμολογίων, με χρηματικό ένταλμα πληρωμής που θα συνοδεύεται από τα νόμιμα δικαιολογητικά που προβλέπονται από τις διατάξεις του άρθρου 200 παρ. 4 του Ν. 4412/2016 όπως τροποποιήθηκε με την παρ. 22 του άρθρου. 43 του Ν.4605/2019, καθώς και κάθε άλλου δικαιολογητικού που τυχόν ήθελε ζητηθεί από την αρμόδια υπηρεσία που διενεργεί τον έλεγχο και την πληρωμή. ΣΤ. Γενικά για την επίλυση τυχόν διαφορών που θα προκύψουν μετά την ανάθεση, έχουν εφαρμογή οι διατάξεις του Ν. 4412/16. Εφαρμόζονται επίσης, όπου συντρέχει περίπτωση, οι σχετικές με τις αμφοτεροβαρείς συμβάσεις διατάξεις του Αστικού Κώδικα σύμφωνα με το άρθρο 129 του Ν.4412/2016. Ζ. Στη σύμβαση που θα συναφθεί θα αναφερθούν ειδικότεροι όροι για την ορθή και απρόσκοπτη εκτέλεση της ανάθεσης.
                                                   Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ 
                                    ΤΡΙΑΝΤΑΦΥΛΛΑΚΗΣ ΙΩΑΝΝΗΣ

Σχόλια

 1. Ερώτηση πως θα πληρωθεί ο ηλεκτρολόγος που φτιάχνει τις βλάβες ;
  εμείς βλέπουμε έναν ηλεκτρολόγο που επισκευάζει τις βλάβες στο Ξηρόμερο κάτι γίνετε εδώ .
  Η Αντιπολίτευση τι κάνει κύριε Γαλούνη μουγκα στην στρούγκα και ο Κύριος Σταικος μαζί με κύριο Κομπλίτση ας το δουν

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΠΟΥ ΕΠΙΣΚΕΥΑΖΕΙ ΤΙς ΒΛΑΒΕΣ ΕΙΝΑΙ ΝΤΟΠΙΟΣ ΚΑΙ ΥΠΟΨΗΦΙΟΣ ΤΗΣ ΠΑΡΑΤΑΞΗΣ ΤΟΥ ΔΗΜΑΡΧΟΥ

   Διαγραφή
 2. ΜΙΑ ΧΑΡΑ ΞΕΠΛΗΡΩΝΟΝΤΑΙ ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΑΛΑ ΑΠΟ ΣΕΠΤΕΜΒΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΤΩΡΑ ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΒΛΆΒΕΣ ; ΔΕΝ ΕΙΧΑΜΕ ΚΑΜΕΝΕΣ ΛΑΜΠΕΣ ;
  ΑΡΑ 8 ΜΗΝΕΣ Ο ΔΗΜΟΣ ΜΕΣΑ ΣΤΟ ΣΚΟΤΑΔΙ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 4. Ο ΣΩΤΉΡΡΑΚΗΣ ΤΙ ΕΚΑΝΕ ΠΑΝΩ ΣΤΙς ΚΛΩΝΕΣ ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Οι λάμπες είναι αυτές που τις τελευταίες μέρες ο ηλεκτρολόγος κολλητός τοποθετηθεί γιατί κάποια λάθος έχει γίνει αυτές είναι λάμπες για πορτατιφ και οχι για δημόσιο φωτισμό μαζέψτε τα θα γελάνε και οι σκνιπες μαζί σας

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Αγαπητέ 3:49 καλά δεν ξέρεις τι έκανε και τι κάνει ο Σταικος στο Δημοτικό Συμβούλιο ;;;
  Δεν άκουσε ή δεν διάβασε όταν τους ξεμπρόστιασαν για τα χάλια του ,πως δέχθηκα μια ανεπίτρεπτη και χυδαία προσωπική επίθεση από τον κύριο Τριανταφυλλάκη ( ο οποίος μάλιστα υποτίθεται πως είναι συνάδελφος μου και ο γιος μου ήταν συμμαθητές με την γυναίκα του ), ο οποίος μου είπε αν φοράω παντελόνια και είμαι άντρας να πάω εκεί ;;;;;
  Εγώ όμως ακούγονταν την σοφή συμβουλή του πατέρα μου :
  Τον θυμό τον βραδινό
  Κράτα τον μέχρι το πουρνό .
  Εκείνη την στιγμή κράτησα τον θυμό μου και αποχώρησα ,λέγοντας ντροπή σας .!!!
  Στο επόμενο Δημοτικό Συμβούλιο όμως και αφού ψήφισα και το τέταρτο θέμα τον κάλεσα λέγοντας του :
  Έλα έξω από το το Δημαρχείο τρία μέτρα ,για να σου δώσω τις αποδείξεις μου από τα παντελόνια μου ,τα οποία έχω μουσκέψει με τίμιο ιδρώτα και αίμα ζωής ..!!!
  Εκείνος ασφαλώς δεν ήρθε ποτέ .!!!
  Εσυ τι λες πως αν ερχόταν ,πως θα έκανα ;;;
  Πιστευτείς πως θα του έριχνα δυο γροθιές ή τρεις κλωτσιές ;;;
  Ασφαλώς όχι .!!!
  Τι πιστεύεις πως θα του έκανα ;;
  Θα του έδινα καμία ανθοδέσμη ;;;;
  Θέλω να μου γράψεις και θα περιμένω το ακριβές ρήμα ;;;;
  Θα περιμένω !!!
  Όσο για τον φίλο μας τον Σωτήρη ,όπως γράφει και ο 4:42 ,ο οποίους έχει θεοποιήσει τον κύριο Τριανταφυλλάκη και έχει την φωτογραφία του μέσα στην ψυχή του μαζί με της Παναγίας και του Χριστού ,αποδεικνύει με τον πλέον περίτρανο τρόπο το : άξιος ο μισθός του .!!!
  Τι το κάναμε τόσο τρέξιμο και λατρεία πριν τις εκλογές , τι πιστεύεις ;;;
  Την απάντηση την έχει ο φίλος μου ο Γιάννης ο α Καραμπινιέρης :
  Όλα για τον κουρίτο !!!
  Γιατί μήπως είδες μέχρι στιγμής τίποτα από απευθείας αναθέσεις μέχρι στιγμής ( αυτά να τα πεις σε εκείνον τον ινστρούχτορα και ντελάλη Τριανταφυλλάκη από τον Μυτικα με τα γυαλάκια ),αλλά και μέχρι το τέλος της θητείας τους (τώρα θα μου πεις για ποια θητεία όταν οι άλλοι Δήμαρχοι του Νόμου παίρνουν εκατομμύρια ο δικός μας περιμένει να τελειώσουν τα έργα που είχαν αρχίσει από την προηγούμενη αρχή ,της οποίας υπήρξα πολύ σκληρός αλλά ευγενής κριτής ).
  Τώρα για το μεγάλο μπαμ έχε υπομονή μέχρι το Φθινόπωρο που θα γελάσει κάθε πικραμένος και κανένας εισαγγελέας ίσως ,αφού εγώ έχω δηλώσει πως δεν κάνω πολιτικό με εισαγγελείς ,σε τέτοια περίπτωση θα κάνει την δουλειά του μόνος του από το μπαμ που θα σκάσει!!
  Κατάλαβες τώρα τι κάνει ο Σταικος ;
  Μόνο που περιμένω το ρήμα τι θα έκανε ο Σταικος έξω από το Δημαρχείο .!!!!
  Μετά παρρησίας.
  Παναγιώτης Σταικος
  Επικεφαλής Αναζωογόνησης Ξηρομέρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Α ρε παλικάρι Σταικο δεν αφήνεις τίποτα να πέσει κάτω .μπράβο σου .έχεις κότσια .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΕΙΝΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΔΩΣΕΙ ΤΙΣ ΑΝΑΛΟΓΕΣ ΑΠΑΝΤΗΣΕΙΣ
  ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΕΝΤΟΛΗ ΠΡΟΦΟΡΙΚΉ ΕΔΩ ΚΑΙ 8 ΜΗΝΕΣ ΚΑΙ Ο ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΑΠΟ ΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΕΚΑΝΕ ΣΥΝΤΉΡΗΣΗ ΤΟΥ ΔΗΜΟΤΙΚΟΥ ΦΩΤΙΣΜΟΥ .
  ΤΩΡΑ ΒΛΕΠΟΥΜΕ ΑΝΑΘΕΣΗ ΣΕ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟ ΑΠΟ ΤΟ ΜΕΣΟΛΟΓΓΙ .
  ΝΟΜΙΖΕΤΕ ΟΤΙ ΣΤΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟ ΤΡΩΜΕ ΚΟΥΤΟΧΟΡΤΟ .
  ΝΤΡΟΠΗ ΣΑΣ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. Βάλτε και για τις λάμπες που εχουν αγοράσει δεν κάνουν ουτε για παρτατιφ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. ΤΕΛΙΚΑ Ο ΜΕΓΑΛΟΣ ΡΟΥΦΙΑΝΟΣ ΕΙΝΑΙ ΤΟ Facebook ΓΕΜΕΤΟ ΤΟ Facebook ΠΟΥ Ο ΝΤΟΠΙΟΣ ΗΛΕΚΤΡΟΛΟΓΟΣ ΚΑΜΑΡΩΝΕΙ ΑΠΟ ΩΗΛΑ ΑΝΤΙΚΑΘΙΣΤΩΝΤΑΣ ΛΑΜΠΕΣ .
  ΠΟΙΟΣ ΕΔΩΣΕ ΤΗΝ ΕΝΤΟΛΗ ΝΑ ΚΑΝΕΙ ΤΗΝ ΔΟΥΛΕΙΑ ΑΥΤΗ ;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κάτω τα χέρια από τον ηλεκτρολογο Το χόμπι του κάνει Αντι για τρέξιμο σκαρφαλώνει σε κολόνες Το λες και επαγγελματικη διαστροφή Ο Γκεμπελισκος τι λέει ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου