Λήξη σχολικού έτους στις 12 Ιουνίου και επίσημα (ΦΕΚ)


Την Παρασκευή 12 Ιουνίου λήγει το φετινό σχολικό έτος, όπως προβλέπεται σε απόφαση του υπουργείου Παιδείας που δημοσιεύθηκε σε ΦΕΚ.
Συγκεκριμένα, σύμφωνα με την απόφαση που υπογράφει η υφυπουργός Σοφία Ζαχαράκη: «Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπερινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδικών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυμνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας, η 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή».
Παράλληλα με άλλες αποφάσεις προβλέπεται:
ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ
Λήξη μαθημάτων διδακτικού έτους 2019-2020.
Η ΥΦΥΠΟΥΡΓΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑΣ ΚΑΙ ΘΡΗΣΚΕΥΜΑΤΩΝ
Έχοντας υπόψη:
  1. Τις διατάξεις:
α. Του ν. 1566/1985 «Δομή και λειτουργία της Πρω-
τοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 167),
β. της περιπτ. β΄ της παρ. 2 και της παρ. 3 του άρθρου
89 του ν. 4485/2017 «Οργάνωση και λειτουργία της ανώ-
τατης εκπαίδευσης, ρυθμίσεις για την έρευνα και άλλες
διατάξεις» (Α΄ 114),
γ. της παρ. 4 του άρθρου 1 της αριθμ. 79942/ΓΔ4/
21-5-2019 υπουργικής απόφασης «Εγγραφές, με-
τεγγραφές, φοίτηση και θέματα οργάνωσης της
σχολικής ζωής στα σχολεία της δευτεροβάθμιας εκπαί-
δευσης» (Β΄ 2005).
  1. Το π.δ. 81/2019 «Σύσταση, συγχώνευση, μετονο-
μασία και κατάργηση Υπουργείων και καθορισμός των
αρμοδιοτήτων τους – Μεταφορά υπηρεσιών και αρμο-
διοτήτων μεταξύ Υπουργείων» (Α’ 119).
  1. Το π.δ. 83/2019 «Διορισμός Αντιπροέδρου της Κυ-
βέρνησης, Υπουργών, Αναπληρωτών Υπουργών και
Υφυπουργών» (Α΄ 121).
  1. Το π.δ. 84/2019 «Σύσταση και κατάργηση Γενικών
Γραμματειών και Ειδικών Γραμματειών/Ενιαίων Διοικη-
τικών Τομέων Υπουργείων» (Α΄ 123).
  1. Την με αριθμ. 6631/Υ1/20-07-2019 κοινή απόφα-
ση του Πρωθυπουργού και της Υπουργού Παιδείας και
Θρησκευμάτων «Ανάθεση αρμοδιοτήτων στην Υφυ-
πουργό Παιδείας και Θρησκευμάτων, Σοφία Ζαχαράκη»
(Β 3009).
  1. Το άρθρο 90 του Κώδικα Νομοθεσίας για την Κυ-
βέρνηση και τα κυβερνητικά όργανα που κυρώθηκε με
το άρθρο πρώτο του π.δ. 63/2005 (Α’ 98).
  1. Την από 1.5.2020 Πράξη Νομοθετικού Περιεχομένου
«Περαιτέρω μέτρα για την αντιμετώπιση των συνεχιζόμε-
νων συνεπειών της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19
και την επάνοδο στην κοινωνική και οικονομική κανο-
νικότητα.» (Α΄ 90).
  1. Το γεγονός ότι από την παρούσα απόφαση δεν
προκαλείται δαπάνη σε βάρος του κρατικού προϋ-
πολογισμού του Υ.ΠΑΙ.Θ. για τις δαπάνες που καλύ-
πτονται από αυτόν, σύμφωνα με την με αριθμ. πρωτ.
Φ.1/Γ/183/52096/Β1/07-05-2020 εισήγηση του άρθρου
24 του ν. 4270/2014 (Α΄143), όπως αντικαταστάθηκε με
το άρθρο 10 παρ. 6 του ν. 4337/2015 (Α΄129) της Γενικής
Διεύθυνσης Οικονομικών Υπηρεσιών του Υπουργείου
Παιδείας και Θρησκευμάτων.
  1. Την εξαιρετικά επείγουσα ανάγκη να αντιμετω-
πιστούν οι άμεσοι κίνδυνοι από τη διάδοση του νέου
κορωνοϊού COVID-19, αποφασίζουμε:
Ορίζεται ως ημερομηνία λήξης των μαθημάτων του
διδακτικού έτους 2019-2020 των ημερησίων και εσπε-
ρινών Γυμνασίων, Ειδικών Γυμνασίων, ημερησίων και
εσπερινών Γενικών και Επαγγελματικών Λυκείων, Ειδι-
κών Λυκείων και Ενιαίων Ειδικών Επαγγελματικών Γυ-
μνασίων-Λυκείων (δημόσιων και ιδιωτικών) της χώρας,
η 12η Ιουνίου 2020, ημέρα Παρασκευή.
Η απόφαση αυτή να δημοσιευθεί στην Εφημερίδα της
Κυβερνήσεως.
Μαρούσι, 7 Μαΐου 2020
Η Υφυπουργός

ΣΟΦΙΑ ΖΑΧΑΡΑΚΗ

Σχόλια