Καθορίστηκε η διαδικασία για τη συνέχιση χρηματοδότησης παιδικών σταθμών

Έγγραφο που καθορίζει τις διαδικασίες τις οποίες πρέπει να ακολουθήσουν οι φορείς / δομές ιδιωτικού δικαίου που χρηματοδοτούνται από την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, εξέδωσε ο Γενικός Γραμματέας Δημοσίων  Επενδύσεων & ΕΣΠΑ.
Υπενθυμίζεται ότι πρόκειται για το τρίτο έγγραφο που εκδίδει μέσα σε λίγες ημέρες, σε συνέχεια του αρ.17 της από 30.3.2020 ΠΝΠ και της Υπουργικής Απόφασης που δημοσιεύθηκε για την εφαρμογή του (θυμηθείτε όλα τα προηγούμενα εδώ).

Α. Δομές/εργοδότες, του ιδιωτικού τομέα, πουεπιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση είτε από τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020 είτε από το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Βάσει των αναφερομένων στο αρ.1.2 της 37445/9.4.2020 (ΦΕΚ Β’ 1270) Υ.Α. και προκειμένου οι φορείς /δομές να χρηματοδοτηθούν, απαιτούνται τα ακόλουθα:
1] Η ηλεκτρονική υποβολή υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης από το νόμιμο εκπρόσωπο του φορέα που βεβαιώνει ότι:
(α) Το αναλογούν προσωπικό (εκπαιδευτικό και βοηθητικό) που απαιτείται για την παροχή του συνόλου των υπηρεσιών (στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020) βάσει των ενεργοποιημένων «αξιών τοποθέτησης» (voucher) σύμφωνα με το ισχύον θεσμικό πλαίσιο που διέπει την έκδοση άδειας ίδρυσης και λειτουργίας για κάθε δομή, δεν είναι σε αναστολή εργασίας. Ομοίως και για το αναλογούν (ή προβλεπόμενο) προσωπικό (για δομές που χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020) βάσει των ωφελουμένων ατόμων που αντιστοιχούν στην εν λόγω χρηματοδότηση.
Εάν η δομή /εργοδότης, είχε προβεί σε αναστολή εργασίας για το εν λόγω προσωπικό, θα πρέπει να κάνει ανάκληση αυτής στο ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ και να επισυνάψει το αποδεικτικό της ανάκλησης στην Υπεύθυνη Δήλωσή του, αναφέροντας ως λόγο ανάκλησης την υπαγωγή στις διατάξεις του άρθρου δέκατου εβδόμου της από 30.3.2020 ΠΝΠ.
(β) Στο αναλογούν (ή προβλεπόμενο) προσωπικό, για το οποίο γίνεται λόγος στο σημείο 1.(α) ανωτέρω δεν περιλαμβάνεται το προσωπικό της δομής/ φορέα, το οποίο εκτελεί διοικητικές λειτουργίες και υπηρεσίες οι οποίες, με βάση την ΚΥΑ 20021 (ΦΕΚ Β΄ 956/21.3.2020,) όπως έχει παραταθεί και ισχύει, παραμένουν σε λειτουργία.
2] Η υποβολή των ακόλουθων συνοδευτικών εγγράφων,
(α) ονομαστική κατάσταση του αναλογούντος προσωπικού, με τις ειδικότητες και τα ΑΦΜ αυτών, ανά δομή, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο της δομής.
(β) αποδεικτικό της ανάκλησης αναστολής εργασίας από το ΠΣ ΕΡΓΑΝΗ, για το εν λόγω αναλογούν /προβλεπόμενο προσωπικό εφόσον έχει προβεί σε αυτήν, σύμφωνα με το σημείο 1.(α) ανωτέρω.
(γ) τυχόν δικαιολογητικά έγγραφα αντικατάστασης προσωπικού, ανανέωσης/ επέκτασης/τροποποίησης συμβάσεων αυτών (για το αναλογούν προσωπικό).
3] Η αποστολή της Υπεύθυνης Δήλωσης υπογεγραμμένης, με το περιεχόμενο και με τα επισυναπτόμενα έγγραφα, όπως ακριβώς περιγράφονται στα σημεία 1 και 2, ως βασικό αποδεικτικό έγγραφο προς την Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε. ή στις οικείες ΕΥΔ ή/και δικαιούχους των ΠΕΠ, το αργότερο έως την 30η Απριλίου 2020.
Επισημαίνεται, ότι:
- Οι δομές – εργοδότες ή φορείς που τις λειτουργούν στο πλαίσιο του προγράμματος «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής», έχουν υποχρέωση να διατηρούν τον απαιτούμενο αριθμό απασχολουμένων βάσει του αριθμού των «αξιών τοποθέτησης» (voucher), δεδομένου ότι οι δομές συνεχίζουν να χρηματοδοτούνται υπό την ευνόητη προϋπόθεση της επαρκούς στελέχωσης αυτής. Για τον σκοπό αυτό, οι φορείς θα αποστέλλουν, σε μηνιαία βάση, την ονομαστική κατάσταση του αναλογούντος προσωπικού, με τις ειδικότητες και τα ΑΦΜ αυτών, ανά δομή, υπογεγραμμένη από τον Υπεύθυνο της δομής (σημείο 2 α), η οποία θα αποστέλλεται μέχρι τη λήξη του προγράμματος ή την άρση των έκτακτων μέτρων. Ομοίως και για δομές / φορείς πουτις λειτουργούν και χρηματοδοτούνται από το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, για τα απασχολούμενα άτομα βάσει των ωφελούμενων ατόμων στο πλαίσιο της εν λόγω χρηματοδότησης.
- Στις περιπτώσεις κατά τις οποίες έχουμε οικειοθελή αποχώρηση μέρους του αναλογούντος προσωπικού ή λήξη σύμβασης ορισμένου χρόνου αυτού, που δεν έχει ανανεωθεί για λόγους για τους οποίους δεν ευθύνεται η δομή/εργοδότης, τότε θα πρέπει οι περιπτώσεις αυτές να μνημονεύονται στην Υπεύθυνη Δήλωση του σημείου 1 ανωτέρω. Ο εργοδότης οφείλει να αντικαταστήσει το εν λόγω προσωπικό εντός του μηνός για τον οποίο αιτείται χρηματοδότηση προκειμένου να λάβει τη χρηματοδότηση αυτή.
- Αν ένας φορέας ή δομή – εργοδότης, διατηρεί περισσότερες της μίας δομής ή δομή με παραπάνω από μια βάρδιες, για όσες εξ αυτών, είναι χρηματοδοτούμενες στο πλαίσιο της «Εναρμόνισης Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» έτους 2019-2020 ή από το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020, τότε όσα αναφέρονται στα σημεία 1, 2 και 3 αφορούν την κάθε μία δομή και θα υποβάλλονται ξεχωριστά, ακόμα κι αν ανήκουν στον ίδιο εργοδότη.
- Για την πραγματοποίηση των πληρωμών, λαμβάνεται υπόψη το φυσικό αντικείμενο που είχε αποτυπωθεί στα Μηνιαία Δελτία Παρακολούθησης (ή/και σε άλλα προβλεπόμενα έγγραφα/έντυπα σύμφωνα με τους όρους υλοποίησης της δράσης) του μηνός Μαρτίου (ή του τελευταίου μήνα πριν την αναστολή λειτουργίας της κάθε δομής), όπως αυτά έχουν κατατεθεί / ή θα κατατεθούν από το φορέα/δομή στην ΕΕΤΑΑ ή στην οικεία ΕΥΔ/δικαιούχο. Η προσκόμιση των φορολογικών και ασφαλιστικών εγγράφων (πρωτότυπα) είναι απαραίτητη για την πληρωμή του φορέα, όπως αυτή ισχύει.
- Κατά την περίοδο της αναστολής λειτουργίας των δομών που εμπίπτουν στη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής 2019-2020», δεν είναι δυνατή η ενεργοποίηση «αξιών τοποθέτησης» (vouchers) που δεν είχαν ενεργοποιηθεί έως τη χρονική στιγμή λήψης των μέτρων αναστολής, ούτε η μετατροπή αυτών για αλλαγή κατηγορίας από Α1 σε Α2. Ομοίως, δεν είναι δυνατή η συμπερίληψη στη δράση αυτή, φορέων και δομών (ή και βάρδιας) που δεν έχουν ενεργοποιηθεί στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών φροντίδας και φιλοξενίας βρεφών, νηπίων, παιδιών και ατόμων με αναπηρία, έως τη χρονική στιγμή λήψης των μέτρων αναστολής

Β. Δομές/εργοδότες, του ιδιωτικού τομέα, που δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη Δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019- 2020 ή το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014 – 2020.
Στην περίπτωση που δομή/εργοδότης έχει / θα λάβει χρηματοδότηση από το δικαιούχο Ε.Ε.Τ.Α.Α., στο πλαίσιο της Δράσης «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020, για το μήνα Μάρτιο, βάση της παρ.12 του αρ.12 της ΚΥΑ με αριθμ.57382/30.5.2019 (ΦΕΚ Β΄2119) όπως ισχύει, και δεν επιθυμεί να ενταχθεί στις ρυθμίσεις της ΥΑ με ΑΠ 37445/9.4.2020 (ΦΕΚ Β’ 1270), δηλαδή δεν επιθυμεί να συνεχίσει να χρηματοδοτείται από την εν λόγω Δράση για το μήνα Απρίλιο και μετά, η χρηματοδότηση του μηνός Μαρτίου 2020 δεν επηρεάζεται.
Στην ανωτέρω περίπτωση όπως και σε όλες τις περιπτώσεις κατά τις οποίες δομές-εργοδότες ή φορείς που τις λειτουργούν δεν επιθυμούν να συνεχίσουν να λαμβάνουν χρηματοδότηση από τη δράση «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020 ή το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014-2020,απαιτείται η ηλεκτρονική υποβολή υπογεγραμμένης Υπεύθυνης Δήλωσης του νόμιμου εκπρόσωπου του φορέα που βεβαιώνει ότι η δομή-εργοδότης, ή φορέας που τη λειτουργεί:
Δεν επιθυμεί να λαμβάνειτη χρηματοδότηση από το πρόγραμμα «…»
- Είναι σε γνώση του ότι η μη χρηματοδότησή του, θα ισχύσει μέχρι το τέλος του προγράμματος, σύμφωνα με το εγκεκριμένο χρονοδιάγραμμα υλοποίησης, ήτοι: (α) για την «Εναρμόνιση Οικογενειακής και Επαγγελματικής Ζωής» περιόδου 2019-2020, μέχρι και την 31/7/2020 (β) για χρηματοδότηση από το ΕΚΤ των ΕΠ του ΕΣΠΑ 2014–2020, έως τη λήξη της προβλεπόμενης ημερομηνίας με βάση την Απόφασή Ένταξης (ή άλλο εγκριτικό έγγραφο), ήέως την άρση των μέτρων αναστολής της λειτουργίας της δομής, αν αυτή συμβεί σε προγενέστερη χρονική στιγμή από τις περιγραφόμενες στα σημεία α) και β) ανωτέρω.
- Δεν έχει απαιτήσεις οιασδήποτε άλλης πληρωμής από το πρόγραμμα «…».

Το αριθμ. 41158/24.4.2020 έγγραφο του Υπουργείου Ανάπτυξης & Επενδύσεων βρίσκεται ΕΔΩ

Σχόλια