Εγκύκλιος για το ασφαλιστικό καθεστώς συνεργατών Δημάρχων-Περιφερειαρχών (έγγραφο)


Με εγκύκλιο του υπ. Εργασίας για την εφαρμογή του αρ.23 του ν.4670/2020 (Φ.Ε.Κ. Α’ 43/28.2.2020) διευκρινίζονται οι διατάξεις του άρθρου που ρυθμίζει το ασφαλιστικό καθεστώς των εξωκοινοβουλευτικών μελών της Κυβέρνησης και Υφυπουργών καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων.
Με τις νέες ρυθμίσεις επιλύονται τα προβλήματα που είχαν ανακύψει κατά κύριο λόγο αναφορικά με την ασφάλιση των μετακλητών υπαλλήλων και τη διαφορετική αντιμετώπισή τους ανάλογα με τη σχέση εργασίας τους (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου).
Πιο συγκεκριμένα, αποσαφηνίζεται το νομοθετικό πλαίσιο και εισάγεται ενιαίος κανόνας σε ό,τι αφορά το ασφαλιστικό καθεστώς των μελών της Κυβέρνησης και των Υφυπουργών που είναι εξωκοινοβουλευτικοί, καθώς και των μετακλητών υπαλλήλων, όπως οι Γενικοί Γραμματείς Υπουργείων, οι Εκτελεστικοί Γραμματείς Δήμων και Περιφερειών, οι συνεργάτες σε ιδιαίτερα γραφεία μελών της Κυβέρνησης, Υφυπουργών, Γενικών και Ειδικών Γραμματέων, συνεργάτες Δημάρχων και Περιφερειαρχών, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου που τους διέπει”.
Στο έγγραφο δίνονται παραδείγματα εφαρμογής.
Παράγραφος 1
Τα μέλη της Κυβέρνησης και οι Υφυπουργοί που δεν είναι βουλευτές, οι οποίοι διορίζονται από 1.07.2019 και εφεξής, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς κύριας και επικουρικής ασφάλισης, υγειονομικής περίθαλψης και εφάπαξ παροχής, στο οποίο υπάγονταν πριν το διορισμό τους. Ομοίως και οι διοριζόμενοι σε οποιαδήποτε θέση μετακλητού υπαλλήλου, διατηρούν το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισής τους, ανεξάρτητα από τη σχέση εργασίας, την οποία συνάπτουν (δημοσίου ή ιδιωτικού δικαίου). Ο χρόνος ασφάλισης των εν λόγω προσώπων θεωρείται ότι έχει διανυθεί στο προγενέστερο καθεστώς.
Παράγραφος 2
Α) Οι ασφαλιστικές εισφορές τους για τους κλάδους, για τους οποίους προκύπτει υποχρέωση ασφάλισης βάσει του προγενέστερου καθεστώτος, είναι οι ακόλουθες:
  1. i)για κύρια ασφάλιση, μηνιαία εισφορά ασφαλισμένου σε ποσοστό 6,67% και εισφορά εργοδότη ποσοστού 13,33%, σύμφωνα με το αρ.5 του ν.4387/2016ως ισχύει.
  2. ii)για υγειονομική περίθαλψη, μηνιαία εισφορά για παροχές σε χρήμα και είδος ποσοστού 7,10% επιμεριζόμενη σε ποσοστό 2,55% που βαρύνει τον ασφαλισμένο και ποσοστό 4,55% που βαρύνει τον εργοδότη, σύμφωνα με την παρ.1 του αρ.41 του ν.4387/2016ως ισχύει.
iii) για επικουρική ασφάλιση, μηνιαία εισφορά μισθωτών ασφαλισμένων πριν ή μετά την 1.01.1993, όπως έχει διαμορφωθεί από 1.6.2019 έως και 31.5.2022 ποσοστού 3,25% για τον ασφαλισμένο και 3,25% για τον εργοδότη, σύμφωνα με την παρ.1 και την παρ.2 για τους έμμισθους δικηγόρους του αρ.97 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με τοαρ.4 του ν.4578/2018 και από 1.1.2020 και εφεξής, με το αρ.45 του ν.4670/2020. Μετά το πέρας της εξαετίας, το ποσοστό της μηνιαίας εισφοράς επανέρχεται στο ύψος που ίσχυε στις 31.12.2015.
  1. iv)για εφάπαξ παροχή μηνιαία εισφορά μισθωτού ασφαλισμένου, όπως είχε διαμορφωθεί για το χρονικό διάστημα από 1.7.2019 έως και 31.12.2019 από τηνπαρ.2 του αρ.35 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.5 του ν.4578/2018 και από 1.1.2020 και εφεξής, όπως ορίζονται στο αρ.31 του ν.4670/2020.
Β) Οι ανωτέρω ασφαλιστικές εισφορές υπολογίζονται επί των συντάξιμων μηνιαίων αποδοχών, όπως αυτές καθορίζονται στο αρ.5 του ν.4387/2016ως ισχύει, και βαρύνουν τα πρόσωπα της παρ.1 της κοινοποιούμενης διάταξης, όσον αφορά την εισφορά ασφαλισμένου και το αρμόδιο Υπουργείογια τα μέλη της Κυβέρνησης και τους Υφυπουργούς ή το Φορέα στον οποίο διορίζεται ο μετακλητός υπάλληλος, όσον αφορά την εργοδοτική εισφορά, όπου αυτή προβλέπεται. Η εισφορά ασφαλισμένου παρακρατείται από τον εργοδότη και αποδίδεται μαζί με την εργοδοτική εισφορά στους Φορείς Κοινωνικής Ασφάλισης.
Ειδικά για τους έμμισθους δικηγόρους που έχουν διορισθεί στις ανωτέρω θέσεις από 1.07.2019, η μηνιαία εισφορά για επικουρική ασφάλιση υπολογίζεται, μέχρι 31.12.2019 επί του κατώτατου βασικού μισθού σύμφωνα με την παρ.2 του αρ.97 του ν.4387/2016 όπως έχει τροποποιηθεί με τοαρ.4 του ν.4578/2018. Ενώ από 1.01.2020 και εφεξής οι εν λόγω ασφαλισμένοι καταβάλουν ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς βάσει του πίνακα της παρ.3 του αρ.97 του ν.4387/2016 όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.45 του ν.4670/2020.
Ειδικά, για τους μισθωτούς μηχανικούς, υγειονομικούς και τους έμμισθους δικηγόρους και για το διάστημα από 1.07.2019 έως και 31.12.2019, η μηνιαία εισφορά για εφάπαξ παροχή υπολογίζεται επί του κατώτατου βασικού μισθού μισθωτού βάσει τηςπαρ.2 του αρ.35 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με τοαρ.5 του ν.4578/2018. Από 1.01.2020, οι εν λόγω ασφαλισμένοι καταβάλουν ποσό μηνιαίας ασφαλιστικής εισφοράς βάσει του πίνακα της παρ.3γ του αρ.35 του ν.4387/2016 και των αναφερόμενων περιπτώσεων της παραγράφου αυτής, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.31 του ν.4670/2020.
Σε ό,τι αφορά τις συντάξιμες αποδοχές, εξακολουθούν να είναι σε ισχύ και να εφαρμόζονται και για τα πρόσωπα της παρ.1 της κοινοποιούμενης διάταξης, οι οδηγίες που παρασχέθηκαν με τις Εγκυκλίους 2/24112/ΔΕΠ/31.03.2017 (ΑΔΑ: 7ΦΘΨΗ-ΟΒΛ), Φ80020/45578/Δ15.780/ 16.06.2017 (ΑΔΑ: ΩΩΡΙ465Θ1Ω-Ι8Λ), Φ10042/οικ.13567/329/8.06.2018 (ΑΔΑ:7ΑΛ2465Θ1Ω-Α46), Φ80020/οικ.948/Δ16.29/15.03.2019 (ΑΔΑ: 69Ν9465Θ1Ω-Ψ5Η) Φ80020/οικ.902/Δ16.20/15.03.2019 (ΑΔΑ:6ΔΨΘ465Θ1Ω-3ΛΘ) Φ10042/57802/1618/22.05.2019 (ΑΔΑ: ΩΥΤΓ465 Θ1ΩΥ3Ι), με τις οποίες έχουν προσδιορισθεί οι συντάξιμες αποδοχές κύριας, επικουρικής ασφάλισης, εφάπαξ παροχής, καθώς και υγειονομικής περίθαλψης, όσων προσώπων αμείβονται με το ενιαίο μισθολόγιο (ν. 4354/2015) και υπηρετούν με σχέση εργασίας δημοσίου δικαίου ή ιδιωτικού δικαίου (ορισμένου ή αορίστου χρόνου).
Γ) Οι ασφαλιστικές εισφορές που καταβάλλονται με την κοινοποιούμενη διάταξη, θεωρούνται εισφορές μισθωτού, στην περίπτωση εφαρμογής των αρ.17 και 36 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκαν με το αρ.32 του ν.4670/2020, περί καταβολής εισφορών επί παράλληλης απασχόλησης.
Παράγραφος 3
Στην περίπτωση που το προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης των προσώπων της παρ. 1 περιλαμβάνει φορείς που δεν έχουν ενταχθεί στον e-ΕΦΚΑ ή στο πρώην ΕΤΕΑΕΠ, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες σε αυτούς τους φορείς ασφαλιστικές εισφορές.
Παράγραφος 4
Στην περίπτωση που για τα πρόσωπα της παρ. 1 δεν υφίσταται προηγούμενο ασφαλιστικό καθεστώς, προβλέπεται η καταβολή ασφαλιστικών εισφορών σύμφωνα με τα οριζόμενα στην παρ.2 της κοινοποιούμενης διάταξης για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ e-ΕΦΚΑ και ο χρόνος θεωρείται ότι διανύεται στην ασφάλιση του e-ΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ–ΕΤΑΜ) και για επικουρική ασφάλιση στον Κλάδο Επικουρικής ασφάλισης του e-ΕΦΚΑ (πρ. ΕΤΕΑΕΠ). Προκειμένου να διαπιστωθεί αν υφίσταται ή όχι προγενέστερο καθεστώς, ελέγχεται από τις υπηρεσίες μισθοδοσίας του φορέα στον οποίο έχουν διορισθεί τα εν λόγω πρόσωπα, εάν υπήρχε ασφάλιση κατά το δωδεκάμηνο που προηγείται του διορισμού τους.
Σε περίπτωση που κατά το προηγούμενο δωδεκάμηνο προκύπτει ασφάλιση, ανεξάρτητα εάν αυτή μεταγενέστερα διεκόπη, θεωρείται ότι ο ασφαλισμένος έχει προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης, το οποίο και διατηρεί, σύμφωνα με τα ανωτέρω αναφερόμενα.
Παράγραφος 5
Στην περίπτωση που τα πρόσωπα της παρ.1 είναι συνταξιούχοι από ίδιο δικαίωμα (συνταξιούχοι γήρατος ή ανικανότητας), καταβάλλουν ασφαλιστικές εισφορές για κύρια σύνταξη και υγειονομική περίθαλψη υπέρ eΕΦΚΑ και ο χρόνος τους θεωρείται ότι έχει διανυθεί στην ασφάλιση του eΕΦΚΑ (πρ. ΙΚΑ–ΕΤΑΜ).
Για τους συνταξιούχους λόγω θανάτου (επιζώντες σύζυγοι και δικαιοδόχα τέκνα), εάν πρόκειται για εν ενεργεία ασφαλισμένους, διατηρούν τοπρογενέστερο καθεστώς ασφάλισης και αντιμετωπίζονται σύμφωνα με την παρ.1. Στην περίπτωση δε, που για τους εν λόγω συνταξιούχους δεν υφίσταται προγενέστερο καθεστώς ασφάλισης, εφαρμόζονται τα προβλεπόμενα στην παρ.4.
Ειδικά για την υγειονομική περίθαλψη, έχει εφαρμογή τοαρ.44 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε με το αρ.39 του ν.4670/2020. Συνεπώς, καταβάλλονται οι προβλεπόμενες ασφαλιστικές εισφορές επί των αποδοχών τους και παρακρατείται εισφορά ύψους 6% επί της τυχόν καταβαλλόμενης σύνταξης.
Σημειώνεται ότι για τους συνταξιούχους που υπάγονται για παροχή υγειονομικής περίθαλψης σε φορέα μη εντασσόμενο στον e-ΕΦΚΑ, εφαρμόζεται η παρ.5 του αρ.36 του ν.4387/2016, όπως αντικαταστάθηκε από το αρ.32 του ν.4670/2020 και τα ειδικότερα οριζόμενα στην Εγκύκλιο Φ80000/οικ.34136/2065/2018 (ΑΔΑ: ΨΞ4Τ465Θ1Ω-ΥΚΓ). Επομένως, εφόσον, μετά το διορισμό τους ως μετακλητοί, επιλέξουν να διατηρήσουν την υπαγωγή τους στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη στο μη εντασσόμενο στον e–ΕΦΚΑ φορέα, εξαιρούνται από την υπαγωγή στην ασφάλιση για υγειονομική περίθαλψη του e–Ε.Φ.Κ.Α. και ακολούθως από την υποχρέωση καταβολής εισφοράς σε αυτόν. Σε κάθε περίπτωση, εξακολουθούν να ισχύουν τα προβλεπόμενα από τους κανονισμούς των φορέων ασθένειας που έχουν διατηρήσει την αυτοτέλειά τους.
Παράγραφος 6 και 7
Οι ρυθμίσεις της κοινοποιούμενης διάταξης εφαρμόζονται στα πρόσωπα που διορίζονται μέλη της Κυβέρνησης ή Υφυπουργοί (που δεν έχουν την ιδιότητα του βουλευτή) καθώς και σε μετακλητούς υπαλλήλους από 1.07.2019 και εφεξής, και για περιόδους ασφάλισης από την ανωτέρω ημερομηνία και μετά.
Στην περίπτωση που κατά την αναδρομική εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων προκύψουν διαφορές στα ποσά των ασφαλιστικών εισφορών που έχουν καταβληθεί έως την ημερομηνία δημοσίευσης του ν.4670/2020, οι αρμόδιες υπηρεσίες των φορέων θα πρέπει να αντιμετωπίζουν τις περιπτώσεις ως εξής:
  1. i)Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι υψηλότεροαπό εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων, τότε το επιπλέον ποσό συμψηφίζεται, μέχρι εξάλειψής του, με μελλοντικές καταβολές ασφαλιστικών εισφορών.
  2. ii)Εάν το ποσό της ασφαλιστικής εισφοράς που έχει καταβληθεί είναι χαμηλότεροαπό εκείνο που προκύπτει από την εφαρμογή των ανωτέρω ρυθμίσεων και συνεπώς προκύπτει οφειλή, τότε το επιπλέον ποσό που πρέπει να καταβληθεί για την τακτοποίηση των εισφορών των προηγούμενων μηνών, καταβάλλεται σε δόσεις, ο αριθμός των οποίων είναι ίσος με τον αριθμό τωνμηνών για τους οποίους προκύπτει διαφορά στο ύψος των εισφορών, χωρίς ωστόσο να επιβληθούν πρόστιμα καθυστέρησης εξόφλησης.
Τέλος επισημαίνεται ότι στις ρυθμίσεις των κοινοποιούμενων διατάξεων, δηλαδή στη διατήρηση του προηγούμενου καθεστώτος ασφάλισης, δύνανται να υπαχθούν και πρόσωπα της παρ.1 που έχουν διορισθεί έως 30.06.2019 και εξακολουθούν να υπηρετούν στις θέσεις, με την προϋπόθεση υποβολής σχετικής αίτησης εντός τριμήνου από τη δημοσίευση του παρόντος νόμου. Στην περίπτωση αυτή υπάγονται στις εν λόγω ρυθμίσεις από 1.07.2019 και εφεξής.

Σχόλια