Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό οι πλαζ του Δήμου Αμφιλοχίας

Σε πλειοδοτικό διαγωνισμό οι πλαζ του Δήμου Αμφιλοχίας
Διακήρυξη  δημόσιου πλειοδοτικού διαγωνισμού για την εκμίσθωση των χώρων μεταβίβασης του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας, σε τρίτους με σύναψη μισθωτικής σχέσης.
Οι χώροι παραχώρησης, του δικαιώματος απλής χρήσης αιγιαλού, παραλίας προς τρίτους, με σύναψη μισθωτικής σχέσης, έναντι ανταλλάγματος, σύμφωνα με τα οριζόμενα σύμφωνα με τα οριζόμενα στο Ν. 2971/01, όπως αυτός τροποποιήθηκε με τον Ν.4607/2019, και την ΚΥΑ 47458 ΕΞ 2020/15-5-2020 (ΦΕΚ 1864/τ.Β’/2020), όπως αυτή τροποποιήθηκε με τον Ν. 4688/20 (ΦΕΚ 101/τ. Α’/2020), τον Ν. 4690/20 ( ΦΕΚ 104/τ.Α’/2020) και την ΚΥΑ 56468 ΕΞ 2020/5-6-2020 (ΦΕΚ 2198/τ. Β’/2020)”.
Η δημοπρασία θα είναι πλειοδοτική, φανερή και προφορική και θα διεξαχθεί την 23η Ιουνίου 2020 ημέρα Τρίτη και ώρα 12.00 π.μ. στο Δημοτικό Κατάστημα της Δ.Ε Αμφιλοχίας.
Σαν κατώτατο όριο μισθώματος ορίζεται
1. Παραλιακός χώρος στην Νέα Δημοτική πλαζ Αμφιλοχίας (Δυτική πλαζ), ποσό 600,00€
2. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 1 (βόρειο τεμάχιο) ποσό 350,00€
3. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 2 (νοτιότερο του Νο 1 τεμάχιου) ποσό 350,00€
4. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Λουτρού, θέση Αράπης Νο 3 (νοτιότερο του Νο 2 τεμάχιου) ποσό 350,00€
5. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 1 (βόρειο τεμάχιο) ποσό 350,00€
6. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου, θέση Κατάφουρκο Νο 2 (νότιο τεμάχιο) ποσό 350,00€
7. Παραλιακός χώρος στην Τ.Κ. Ανοιξιάτικου Νο 1 (βόρειο τεμάχιο) ποσό 350,00€
Μαζί με τη συμμετοχή τους οι ενδιαφερόμενοι πρέπει να καταθέσουν και εγγύηση συμμετοχής που ανέρχεται σε ποσό ίσο με το 1/10 του κατώτατου ορίου μισθώματος.
Πληροφορίες και αντίγραφα της διακήρυξης της δημοπρασίας παρέχονται από το Γραφείο Εσόδων όλες τις εργάσιμες ημέρες και ώρες 09:00 έως 13:00, Διεύθυνση: Γ. Στράτου , Τηλέφωνο: 2642360418, FAX:2642360408.
ΔΕΙΤΕ ΑΝΑΛΥΤΙΚΑ Περίληψη Διακήρυξης
e-maistros

Σχόλια