Δεκτή η παραίτηση του Αντιδημάρχου Λαινά Κωνσταντίνου. - Ορισμός νέων αρμοδιοτήτων αντιδήμαρχοι ο Τζαχρήστας Παναγιώτης, Σαμαλέκος Φίλιππος, και ο Μπαμπούρης Κωνσταντίνος.

ΑΠΟΦΑΣΗ
102/2020
Α. Αποδέχεται την αριθ. πρωτ. εισερχ. 3509/28.5.2020 παραίτηση του Αντιδημάρχου Λαινά Κωνσταντίνου για τους λόγους που σε αυτή αναφέρονται.
Β. Τροποποιεί την αριθ. 90/2019 (ΑΔΑ 91Ω6ΩΚΖ-Κ9Μ) Απόφαση περί Ορισμού Αντιδημάρχων & αρμοδιοτήτων αυτών με θητεία έως 31.8.2020, εντός της τρέχουσας δημοτικής περιόδου, και τους μεταβιβάζει-τροποποιεί αρμοδιότητες ως εξής:

1. τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη  καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει-τροποποιεί τις παρακάτω αρμοδιότητες:- Τεχνικών και Ηλεκτρομηχανολογικών Έργων , Μελετών και Συγκοινωνιών και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη των Τεχνικών Υπηρεσιών και των αντίστοιχων οργανικών μονάδων του Δήμου και συγκεκριμένα του Τμήματος των Τεχνικών Έργων, Τεχνικής και Γραμματειακής Υποστήριξης - Τεχνικό Αρχείο, Επίβλεψης έργων , Εκτέλεσης Κτιριακών Έργων, Εκτέλεσης Έργων Υπαίθριων Χώρων, Εκτέλεσης Έργων Ηλεκτροφωτισμού, Δικτύων, τεχνικών Συνεργείων, αρμοδιότητες του τομέα των Συγκοινωνιών.
-Την εποπτεία και ευθύνη σε θέματα υγιεινής των εργαζομένων.


-Την ευθύνη του τομέα της εξοικονόμησης ενέργειας.
-Την ευθύνη των θεμάτων λειτουργίας των σφαγείων.
-Την ευθύνη των πολεοδομικών θεμάτων .
-Την ευθύνη των παιδικών χαρών.
την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
Επίσης ορίζει τον Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Φυτειών και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
γ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
δ) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
ε) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της συντήρησης και διαχείρισης των συστημάτων ύδρευσης και των αντλιοστασίων.
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας της αποκομιδήςκαι διαχείρισης των αποβλήτων.
- της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.
-Μέλος της Οικονομικής Επιτροπής.
-Μέλος της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής.

2. τον Σαμαλέκο Φίλιππο του Ελευθερίου καθ' ύλην Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
- Ύδρευσης και Αποχέτευσης και ιδίως την εποπτεία και ευθύνη της επισκευής , της συντήρησης και της καλής λειτουργίας των υδραυλικών έργων ύδρευσης , αποχέτευσης ακαθάρτων καιομβρίων και των εγκαταστάσεων επεξεργασίας πόσιμου και ακάθαρτου νερού , της κατασκευής έργων επέκτασης ή ανανέωσης των δικτύων ύδρευσης και αποχέτευσης του Δήμου και των αντίστοιχων εγκαταστάσεων επεξεργασίας νερού, της καταγραφής των καταναλώσεων νερού στους υδρομετρητές.
-Συντήρηση & Διαχείριση των αντλιοστασίων.
- Την ευθύνη Προστασίας και προαγωγής της Δημόσιας Υγείας .
-Καταστημάτων, επιχειρήσεων και εμπορίου
-τον έλεγχο καταστημάτων και επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία επιχειρήσεων υγειονομικού ενδιαφέροντος.
- την έκδοση πάσης φύσης αδειών που απαιτούνται για τη λειτουργία οποιασδήποτε επιχείρησης, εκμετάλλευσης, οργανισμού, φορέα.
- τη χορήγηση αδειών άσκησης επαγγέλματος.
- τον υγειονομικό έλεγχο των καταστημάτων και επιχειρήσεων, την προστασία του καταναλωτή.
- τη λειτουργία Δημοτικών και λαϊκών αγορών, εμποροπανηγύρεων, την άσκηση υπαίθριων εμπορικών δραστηριοτήτων και τη χορήγηση των σχετικών αδειών .
- τη Διαφήμιση, και τους χώρους για την τοποθέτηση πλαισίων προβολής υπαίθριας διαφήμισης.
- την επιβολή πρόστιμων για τα παράνομα πλαίσια και τις παράνομες πινακίδες (ν.2946/2001, ΦΕΚ 224Α'/2001). την έκδοση και υπογραφή όλων των αποφάσεων, εγγράφων και δικαιολογητικών που σχετίζονται με τις πιο πάνω ανατιθέμενες αρμοδιότητες.
-Πρόεδρο της Επιτροπής Ποιότητας Ζωής

3. τον Μπαμπούρη Κωνσταντίνο του Θεοκλήτου καθ' ύλην άμισθο Αντιδήμαρχο και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
-Την ευθύνη της Συντήρησης και Επισκευής Ηλεκτρομηχανολογικού εξοπλισμού, και Διαχείρισης Υλικών, Καυσίμων, ανταλλακτικών μηχανολογικού εξοπλισμού και της συντήρησης των οχημάτων.
- Την ευθύνη των μηχανημάτων έργου , των γεωργικών ελκυστήρων και τον προγραμματισμό αυτών.
- Εκτέλεσης Έργων Οδοποιίας
- Την ευθύνη του τομέα της Πολιτικής Προστασίας.
- Την ευθύνη της λειτουργίας του ΔΑΚ Αστακού.

Επίσης ορίζει τον Μπαμπούρη Κωνσταντίνο του Θεοκλήτου κατά τόπον Αντιδήμαρχο για τη Δημοτική Ενότητα Αστακού και του μεταβιβάζει τις παρακάτω αρμοδιότητες:
α) Την ευθύνη της λειτουργίας των δημοτικών υπηρεσιών που είναι εγκατεστημένες στη δημοτική ενότητα.
β) Την παρακολούθηση της εξέλιξης των έργων και των εργασιών που εκτελούνται στη δημοτική ενότητα.
γ) Τη μέριμνα για τη διατήρηση του εξοπλισμού, που βρίσκεται στη δημοτική ενότητα, σε κατάσταση καλής λειτουργίας.
δ) Την υπογραφή, με εξουσιοδότηση του δημάρχου, βεβαιώσεων, πιστοποιητικών και λοιπών διοικητικών εγγράφων, που εκδίδονται από τις δημοτικές υπηρεσίες που λειτουργούν στα όρια της δημοτικής ενότητας.
ε) Τη συνεργασία με τους προέδρους των κοινοτήτων για την επίλυση των προβλημάτων τους.
στ) Έχει την ευθύνη λειτουργίας στα όρια της δημοτικής ενότητας και σε συνεργασία με τον καθ' ύλην αρμόδιο αντιδήμαρχο με τα μέσα που θα οριστούν από αυτόν, για τα εξής αντικείμενα:
- της καθαριότητας όλων των κοινόχρηστων χώρων της εδαφικής περιφέρειας της Ενότητας , της αποκομιδής και διαχείρισης των αποβλήτων.
- Της εποπτείας του προσωπικού που θα οριστεί να παρέχει υπηρεσίες εντός της δημοτικής ενότητας στα ανωτέρω αντικείμενα.,

Γ. Οι ανωτέρω κατά τη διάρκεια της θητείας τους δεν μπορούν να εκλεγούν ή να είναι μέλη του προεδρείου του δημοτικού συμβουλίου.

Δ. Η ανάκληση του αντιδημάρχου είναι δυνατή μετά την πάροδο έξι (6) μηνών από τον ορισμό του, με ειδικά αιτιολογημένη απόφαση του δημάρχου, για λόγους που ανάγονται στην άσκηση των καθηκόντων του.

Ε. Όταν ο Δήμαρχος απουσιάζει ή κωλύεται, τα καθήκοντά του ορίζεται να ασκεί ο Αντιδήμαρχος Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη , που αναπληρώνει το Δήμαρχο, και όταν αυτός απουσιάζει ή κωλύεται τα καθήκοντα του Δημάρχου θα ασκούνται από τον Αντιδήμαρχο Μπαμπούρη Κωνσταντίνο του Θεοκλήτου.
ΣΤ. α. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Τζαχρήστα Παναγιώτη του Ιωάννη που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου.
β. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Μπαμπούρη Κωνσταντίνου του Θεοκλήτου, που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Τζαχρήστας Παναγιώτης του Ιωάννη ,
γ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Σαμαλέκου Φίλιππου του Ελευθερίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Μπαμπούρης Κωνσταντίνος του Θεοκλήτου
δ. Τις αρμοδιότητες του Αντιδημάρχου κου Παληογιάννη Παναγιώτη του Ευσταθίου που απουσιάζει ή κωλύεται ασκεί ο Αντιδήμαρχος κος Γερόλυμος Σωτήριος του Φωτίου .
Κατά τα υπόλοιπα ισχύει η αριθ. 90/2019 (ΑΔΑ 91Ω6ΩΚΖ-Κ9Μ) Απόφαση Δημάρχου.
Η παρούσα να δημοσιευτεί μία φορά σε μία ημερήσια εφημερίδα και, αν δεν υπάρχειημερήσια, σε μία εβδομαδιαία της πρωτεύουσας του Νομού και να αναρτηθεί στηνιστοσελίδα του Δήμου και στο πρόγραμμα «ΔΙΑΥΓΕΙΑ».


Ο Δήμαρχος
Τριανταφυλλάκης Ιωάννης

Σχόλια

 1. Ο ΛΥΤΡΑΣ ΣΑΣ ΛΕΙΠΕΙ ΑΥΤΟ ΕΙΝΑΙ ΤΟ ΝΕΟ !!!!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Μπαμπουρης 500 χρονια στα δρωμενα τζαχρηστας αλλα τοσα..το νεο,η ανατροπη που θα φερει την αναπτυξη ειναι εδω...γιαννης λυτρας οε οε οε.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 3. ΚΥΡΙΕ ΛΑΙΝΑ ΕΙΣΤΕ ΥΠΟΧΡΕΩΜΕΝΟΣ ΝΑ ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΕΤΕ ΤΟΥΣ ΛΟΓΟΥΣ ΠΑΡΑΙΤΗΣΗΣ ΣΑΣ ΓΙΑ ΝΑ ΕΝΗΜΕΡΩΘΕΙ Ο ΛΑΟΣ ΤΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΕ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. Τι ψάχνεις να βρείς ?
   ιδανικά με του Γαλούνη το Λαϊνά.

   Διαγραφή
 4. Ο ΛΑΙΝΑΣ ΔΕΝ ΕΙΝΑΙ ΚΑΝΕΝΟΣ ΕΧΕΙ ΤΗΝ ΔΙΚΗ ΤΟΥ ΑΠΟΨΗ ΚΑΙ ΤΟΝ ΔΙΚΟ ΤΟΥ ΚΟΣΜΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΣΤΗΡΙΖΕΙ ΤΩΡΑ ΟΜΩΣ ΤΗΝ ΠΑΤΗΣΕ ΤΟΝ ΕΚΜΕΤΑΛΕΥΤΗΚΑΝ ΤΟΝ ΕΣΤΗΨΑΝ ΚΑΙ ΤΟΝ ΠΕΤΑΞΑΝ ΣΑΝ ΣΤΗΜΕΝΗ ΛΕΜΟΝΟΚΟΥΠΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 5. Να βγει ο Λαινας και να πει τι γίνεται στον δήμο και όχι να του ρίχνει κι'αλλο λάσπη ο συνδυασμός του.

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 6. Ο ΣΑΜΑΛΕΚΟΣ ΠΟΙΟΣ ΕΙΝΑΙ; ΑΥΤΟΣ ΠΟΥ ΕΒΡΙΖΕ ΣΤΟ fb????

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 7. Ο ΔΗΜΑΡΧΟΣ ΤΩΝ ΕΡΓΩΝ ΕΒΑΛΕ ΚΩΣΤΑ ΜΠΑΜΠΟΥΡΗ ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟ. ΕΜΠΡΟΣ ΠΙΣΩ
  ΝΑ ΚΛΑΨΟΥΜΕ Ή ΝΑ ΓΕΛΑΣΟΥΜΕ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 8. Ποιος θα μπει μέσα στον αγωγό από αυτούς για να δει την βλαβη; από το κακό στο χειρότερο. Δραματικό καλοκαίρι

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 9. ΤΟΝ ΛΑΙΝΑ ΤΟΝ ΕΜΠΙΣΤΕΎΟΝΤΑΙ ΟΙ ΔΗΜΟΤΕΣ. ΜΕ ΤΟ ΠΟΥ ΤΟΝ ΚΑΛΟΥΣΕΣ ΣΤΟ ΤΗΛΈΦΩΝΟ ΑΜΕΣΟΣ ΝΑ ΣΕ ΕΞΥΠΗΡΕΤΉΣΕΙ. ΤΩΡΑ ΠΟΙΑ ΈΠΕΤΑΙ Η ΣΥΝΈΧΕΙΑ;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 10. Με αυτες του τις αποφασεις ο δήμαρχος θα κριθεί άμεσα. Ερχεται ο κατήφορος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 11. Κώστα κρατήσου στο υψος σου βγαλε ανακοίνωση να ενημερώσεις τους φίλου σου αυτούς που σε ψηφισαν εχεις ηθική υποχρέωση να το κάνεις

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 12. Ο ΦΡΟΥΤΑΚΙΑΣ ΕΒΓΑΛΕ ΤΗΝ ΟΥΡΑ ΤΟΥ ΑΠΟ ΕΞΩ ΑΛΛΗ ΜΙΑ ΦΟΡΑ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. εγώ τον έχω ικανό να κάνει ακόμα και δικό του συνδυασμό.
   είναι πανέξυπνος.

   Διαγραφή
 13. ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ Ο ΥΒΡΙΣΤΗΣ ΤΗΣ ΤΟΠΙΚΗΣ ΚΟΙΝΟΤΗΤΑΣ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟΥ.
  Κύριε Δήμαρχε υπάρχει απόφαση τοπικής κοινότητας Βασιλόπουλου που ζητάει να συζητηθεί η αναρμοστη συμπεριφορά του τώρα αντιδημάρχου σας στο δημοτικό Συμβούλιο γαργαρα το κάνατε γραψατε ενα τοπικο συμβούλιο στα παλαια σας υποδήματα !!!

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 14. ΕΠΙΚΡΟΤΕΊΤΕ ΤΟΥΣ ΥΒΡΙΣΤΕΣ ΚΥΡΙΕ ΔΗΜΑΡΧΕ ΤΟ ΒΑΣΙΛΟΠΟΥΛΟ ΔΕΝ ΞΕΧΝΑ ΝΑ ΤΟ ΘΥΜΑΣΤΕ ΑΥΤΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 15. Κύριε Λαινα πρέπει να δημοσιεύσετε τους λόγους παραίτησης σας να ενημερώσετε αν ακόμη εξακολουθήτε να στηρίζετε την δημοτική αρχή η έχετε ανεξαρτοποιηθεί ο λαός που σας ψηφισε περιμένει απαντήσεις σε αυτά τα ερωτήματα

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 16. Ο ΞΕΡΟΛΑΣ ΑΜΕΤΑΚΙΝΗΤΟΣ ΣΤΕΛΕΧΟΣ ΜΕΓΑΛΟ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 17. ΠΑΜΕ ΔΥΝΑΤΑ ΛΕΥΤΕΡΗ ΕΙΣΑΙ ΔΥΝΑΜΗ ΠΑΛΙ ΑΠΟ ΕΞΩ

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 18. Η Τοπική κοινότητα Βασιλόπουλο πως νιώθει για τον υβριστή δημοτικό σύμβουλο που αναβαθμίστηκε σε Αντιδήμαρχο ;;;;;;

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 19. Η αχαριστία με την οποία φέρθηκε στον Λαϊνά δείχνει το πραγματικό πρόσωπο του Γιαννάκη χωρίς την μάσκα που φορούσε προεκλογικά .
  Έτσι του είπαν του μικρού Γιαννάκη ο Παναγιωτάκης και ο Σωτηράκης έτσι έκανε το παιδάκι .
  Μόνο που ξέχασε ,πως στον Πρόδρομο λένε ,πως πίσω έχει η αχλάδα την ουρά .

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 20. Η ΒΕΛΟΥΤΣΑ να πάρει θέση για τον νέο υβριστή Αντιδήμαρχο

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 21. Γιατί δεν μας δείχνετε την παραίτηση πως πήρε αριθμό προτωκολου στης 28-5-2020

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 22. Τον λύτρα βλέπω για επόμενο δήμαρχο Ξηρομέρου

  ΑπάντησηΔιαγραφή
  Απαντήσεις
  1. αυτά διαβάζει ο σύντροφος Σόσιαλιστής Στάϊκος
   και <<<<<>>>>>
   Καλημέρα Του. 🕋

   Διαγραφή
 23. Φυσικά και πρέπει πάρει κσθαρή θέση η ΒΕΛΟΥΤΣΑ
  τι είναι μόνο να "διαπληκτίζεται" στα blogs συνέχεια με τον ΣΤΑΙΚΟ ?

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 24. Και δικαίως """""""""τρε.έ.ε.ται""""""""""""

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 25. Και δικαίως """""""""τρε.έ.εται""""""""""""

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου