Το νερό που πίνουμε είναι πόσιμο κ Σαμαλεκο;


Διαπιστώνουμε ότι η μηχανή του Δήμου Ξηρομέρου πήρε μπροστά μετά από εννέα μήνες και μεγάλες αντιδράσεις, από τα μέσα κοινωνικής δικτύωσης τις ερωτήσεις της αντιπολίτευσης και τον βομβαρδισμό από ερωτήσεις σχόλια των πολιτών του Δήμου Ξηρομέρου.

Βλέπουμε στο διαύγεια ο δήμος Ξηρομέρου να κάνει δυο προσκλήσεις με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η μεν πρώτη αφορά καθαρισμό δεξαμενών η δε δεύτερη αφορά προμήθεια Χλωριωτών.

Οι απαντήσεις μας έρχονται μέσα από τις προσκλήσεις, οι δεξαμενές δεν έχουν καθαριστή τουλάχιστον ένα χρόνο και οι χλωριώσεις δεν γίνονται φυσικά γιατί οι χλωριωτές είναι χαλασμένοι σε πολλές τοπικές κοινότητες.

Άρα το συμπέρασμα που βγάζουμε είναι με απλά λόγια δεν γνωρίζουμε τι νερό πίνουμε.
Το τελευταίο ερώτημα που μας έμεινε είναι για τα πιστοποιητικά καταλληλότητας αν υπάρχουν .
Απαντάμε μόνοι μας δεν μπορεί να υπάρχουν γιατί δεν τηρούνται οι προϋποθέσεις.

Προμήθεια Χλωριωτών

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την
«Προμήθεια Χλωριωτών» με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης και κριτήριο κατακύρωσης, την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής.
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχουν εκδοθεί οι υπ' αριθ. 4382/23-6-2020 (Α-261 Α.Α.Υ. με ΑΔΑΜ: 20REQ006915088) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας,
επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 25-7131.002 έτους 2020 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ. 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων των αντίστοιχων πιστώσεων με α/α Α-
261.
Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 28/2020 Μελέτη της Δ.Τ.Υ. του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 4.000,00 € με Φ.Π.Α. 24%.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 10-7-2020 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτωλοακαρνανίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail.: info@dimosxiromerou.grΚάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης.
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν.4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ.7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360526, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.


Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ


        Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου


ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας
Ταχ. Κώδικας: 300 06
Τηλ. 2646360526
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: κάθε ενδιαφερόμενο

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ.

Ο Δήμος μας ενδιαφέρεται να αναθέσει την εργασία
«Καθαρισμός – Απολύμανση δεξαμενών Δήμου Ξηρομέρου», με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. Το κριτήριο κατακύρωσης της υπηρεσίας είναι η πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάση τιμής (χαμηλότερη τιμή).
Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω προμήθειας έχει εκδοθεί η υπ' αριθ. 4381/23-6-2020 Α.Α.Υ. Α-262 (ΑΔΑ: 6ΕΧΛΩΚΖ-Γ2Ζ & ΑΔΑΜ: 20REQ006915201) και η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού στον Κ.Α. 25-6275.001 έτους 2020 και η συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης
πίστωσης με α/α Α-262.
Για την ανωτέρω υπηρεσία έχει συνταχθεί η με αρίθμ. 10/2020 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου, ενδεικτικού προϋπολογισμού 6.596,80 € με Φ.Π.Α. 24%. Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Παρασκευή 3-7-2020 και ώρα 14:00 στη Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, email.: info@dimosxiromerou.gr
 
Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
Α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
Β) Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης.
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος.
Γ) Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου. (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019).
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360526, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.

Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
 
Συν.:
1. Η υπ' αρίθμ. 10/2020 Μελέτη του Δήμου Ξηρομέρου
2. Έντυπο οικ. προσφοράς
 

Σχόλια

 1. Και ο Άγιος φοβερα θέλει τελικά Η απευθείας μέσο προσφοράς όμως καλά κρατεί Νόμιμο είναι Είναι και ηθικό Αντιδημαρχε? Καλό θα ήταν να το δεις καποια στιγμή με την ησυχία σου Και στο τέλος αυτό που μένει είναι ο προσβλητικος και αμετροεποις σου λόγος

  ΑπάντησηΔιαγραφή
 2. Αμετροέπεια .
  Τι λέξη είναι και τούτη ;
  Νομίζεται πως είναι γνώση στην δημοτική μας αρχή ;
  Μάλλον σε άλλο πλανήτη θα ζήτε .

  ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου