Του Χρήστου Σαλτογιάννη : Ευφυής Γεωργία , η σύγχρονη ανάγκη του πρωτογενούς τομέαΤου Χρήστου Σαλτογιάννη
Γεωπόνος-Τμήμα Υποστήριξης Υπηρεσιών Ευφυούς Γεωργίας
NEUROPUBLIC AE

   Η διάβρωση των εδαφών, η μόλυνση των υδάτων σε συνδυασμό με την υπεράρδευση, η αλόγιστη χρήση φυτοφαρμάκων και χημικών λιπασμάτων, τα ακραία και έντονα καιρικά φαινόμενα και γενικά η ρύπανση του περιβάλλοντος και των αγροτικών οικοσυστημάτων είναι σήμερα τα μεγαλύτερα προβλήματα για τον αγροτικό τομέα.
   Ακόμη, σε συνδυασμό με την απαίτηση για ασφαλή, οικονομικά και ποιοτικά προϊόντα (τρόφιμα) δημιουργεί ένα νέο τοπίο για το μέλλον της γεωργίας και γενικότερα του αγροδιατροφικού τομέα.
   Η Κοινή Αγροτική Πολιτική (Κ.Α.Π.) στοχεύει σήμερα στην υιοθέτηση ενός νέου παραγωγικού μοντέλου αγροτικής διαχείρισης, που θα σέβεται το περιβάλλον και ταυτόχρονα θα προσφέρει τρόφιμα υψηλής θρεπτικής και ποιοτικής αξίας. Θέτει σε πρώτη προτεραιότητα μεταξύ άλλων την ενίσχυση της μέριμνας για το περιβάλλον και την κλιματική αλλαγή, την προώθηση της ευφυούς γεωργίας (έξυπνη και ανθεκτική) δηλαδή τη γνώση και την καινοτομία μέσω των συμβουλευτικών υπηρεσιών, το δίκαιο εισόδημα και την επισιτιστική ασφάλεια.
   Όλα τα παραπάνω δημιουργούν νέες ανάγκες και συνθήκες στον αγροτικό κόσμο. Οι αγρότες χρειάζονται έξυπνες και σωστές συμβουλές καθ׳ όλη τη καλλιεργητική περίοδο. Συμβουλές που έχουν να κάνουν με τη φυτοπροστασία, τη λίπανση, την άρδευση και για κάθε τι που επηρεάζει τη παραγωγή και συνεπώς το εισόδημα τους.  
Η Ευφυής Γεωργία είναι η λύση όλων αυτών. Είναι η σύγχρονη ανάγκη του πρωτογενούς τομέα.
   Μιλώντας λοιπόν για την Ευφυή Γεωργία αναφερόμαστε ουσιαστικά σε ένα ολοκληρωμένο, καινοτόμο και έξυπνο μοντέλο διαχείρισης των αγροτικών εκμεταλλεύσεων που συνδυάζει όλους τους συντελεστές παραγωγής. Αξιοποιώντας τις σύγχρονες τεχνολογίες (πληροφορικής και επικοινωνιών) και την επιστημονική γνώση ώστε να λαμβάνονται ορθότερες αποφάσεις για όλα τα ζητήματα της παραγωγής. Δημιουργείται ένα πλήρες τεχνολογικό σύστημα συνεχούς παρακολούθησης όλων των περιβαλλοντικών (ατμοσφαιρικών, εδαφικών και βιολογικών) παραμέτρων που επηρεάζουν την έκβαση της παραγωγής.
   Πρακτικά, με την Ευφυή Γεωργία υποστηρίζεται όλη η παραγωγική διαδικασία με στόχο την έγκαιρη και έγκυρη λήψη αποφάσεων από τον αγρότη. Αυτό σημαίνει ότι επιτυγχάνεται η ακριβής και αναγκαία εφαρμογή όλων των εισροών στον αγρό. Μιλάμε πλέον για σημαντική μείωση του κόστους παραγωγής, διότι αποφεύγονται οι άσκοπες και αλόγιστες εισροές φυτοφαρμάκων, λιπασμάτων καθώς και η υπεράρδευση. 
   Έτσι, το σύστημα της Ευφυούς Γεωργίας προσδίδει σημαντικό ανταγωνιστικό πλεονέκτημα στην εκμετάλλευση, με μοναδικό στόχο την εξωστρέφεια σε όλες τις αγορές, την παραγωγή υψηλής προστιθέμενης αξίας προϊόντων και συνεπώς αυτό που έχει ανάγκη σήμερα ο κάθε αγρότης και δεν είναι άλλο από ένα σταθερό και ικανοποιητικό εισόδημα.     

Σχόλια