ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ : Εγκρίνει συμπληρωματική πρόσληψη προσωπικού για κατεπείγουσες, εποχικές ή πρόσκαιρες ανάγκες διάρκειας έως τέσσερις μήνες – covid 19»


Α π ο φ α σ ί ζ ε ι κ α τ ά π λ ε ι ο ψ η φ ί α 
 Α. Τροποποιεί την 41/2020 Ορθή Επανάληψη (ΑΔΑ ΩΚΑ9ΩΚΖ-ΚΦΦ) από- απόφαση της Οικονομικής Επιτροπής του Δήμου και ειδικότερα παρατείνει κατά κατά δύο (2) επιπλέον μήνες, ήτοι συνολικά τέσσερις μήνες για το έτος 2020, την σύμβαση πρόσληψης που αφορά στην ειδικότητα ΥΕ Εργατών Καθα- ριότητας. 
 Β. Εγκρίνει την νέα πρόσληψη και συνεπώς την σύναψη νέων συμβάσεων: 
 α) ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Μηχανολόγων – Μηχανικών τετράμηνης (4) διάρκειας

. β) ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΠΕ Ηλεκτρολόγων – Μηχανικών & Μηχα- νικών Υπολογιστών τετράμηνης (4) διάρκειας.  

γ) ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Ηλεκτροτεχνιτών τετράμηνης (4) διάρκειας. 

 δ) ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΔΕ Υδραυλικών τετράμηνης (4) διάρκειας.

 ε) ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών –καταμετρητών ύδρευσης τετράμηνης (4) 

διάρκειας. 
 στ) ενός (1) ατόμου ειδικότητας ΥΕ Εργατών –καταμετρητών ύδρευσης δίμηνης (2) διάρκειας, 
και ζ) επτά (7) ατόμων ΥΕ Εργατών Καθαριότητας διάρκειας Δύο-2- μήνες . 

 Η δαπάνη των αποδοχών θα καλυφθεί σε επόμενη αναμόρφωση με την εισαγωγή ποσού σύμφωνα με την αριθ. πρωτ. 30520/21.5.2020 (ΑΔΑ 64ΧΒ46ΜΤΛ6- 9Υ8) Απόφαση ΥΠΕΣ για έκτακτη επιχορήγηση του Δήμου. 
 Μειοψηφούντος του μέλους κ. Ερωτόκριτου Γαλούνη 
 Η απόφαση αυτή πήρε αριθμό 79/2020 Αφού εξαντλήθηκαν τα θέματα της ημερησίας διάταξης λύεται η συνεδρίαση.
Σχόλια

  1. 13 ΓΡΑΜΜΑΤΙΑ ΚΑΙ ΥΠΟΧΡΕΩΣΕΙΣ ΠΡΟΣ ΤΟΥΣ ΠΟΛΙΤΕΣ ΠΟΥ ΣΑΣ ΨΗΦΙΣΑΝ ΝΤΡΟΠΗ

    ΑπάντησηΔιαγραφή
  2. Στο τέλος θα είναι περισσότεροι οι νερουλαδες από τα ρολόγια

    ΑπάντησηΔιαγραφή

Δημοσίευση σχολίου