Πρόσκληση με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης η Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας


Αστακός, 08.07.2020
Αριθ. πρωτ.: 396
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ν.Π.Δ.Δ. ΠΟΛΙΤΙΣΜΟΣ
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝ ΑΘΛΗΤΙΣΜΟΣ
ΠΑΙΔΕΙΑ ΚΑΙ ΚΟΙΝΩΝΙΚΗ ΠΡΟΝΟΙΑ
ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30006
Τηλ.: 2646041204
Fax: 2646041204
e-mail: npdddimouxiromerou@yahoo.gr
ΠΡΟΣ: ΚΑΘΕ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΜΕΝΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΓΙΑ ΤΗΝ ΚΑΤΑΘΕΣΗ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ
«ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΚΑΙ ΕΠΙΣΚΕΥΗ ΚΤΙΡΙΟΥ
ΒΡΕΦΟΝΗΠΙΑΚΟΥ ΣΤΑΘΜΟΥ ΚΑΝΔΗΛΑΣ»
(με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης
Άρθρο 118 Ν. 4412/2016)....

Το Ν.Π.Δ.Δ μας ενδιαφέρεται να σας αναθέσει την «Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας». Για την κάλυψη της δαπάνης της ανωτέρω εργασίας έχει εκδοθεί α) η αριθ. πρωτ. 370/2020 απόφαση ανάληψης υποχρέωσης και β) η βεβαίωση του Προϊσταμένου της Οικονομικής Υπηρεσίας, επί της ανωτέρω απόφασης ανάληψης υποχρέωσης, για την ύπαρξη διαθέσιμου ποσού, τη συνδρομή των προϋποθέσεων της παρ 1α του άρθρου 4 του ΠΔ 80/2016 και τη δέσμευση στα οικείο Μητρώο Δεσμεύσεων της αντίστοιχης πίστωσης με α/α Α-31, με Κ.Α. 60-7331.002. Η εργασία και ο οικονομικός προϋπολογισμός αναλύονται στην εππισυναπτόμενη τεχνική μελέτη.


Δικαιολογητικά επί ποινής απορρίψεως:
1. Κάθε ενδιαφερόμενος θα πρέπει να προσκομίσει:
α) Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων (επισυνάπτεται).
β) Υπεύθυνη δήλωση περί αποδοχής των όρων της Τεχνικής περιγραφής-Μελέτης (επισυνάπτεται).
2. Υπεύθυνη Δήλωση του Ν. 1599/1986 στην οποία θα αναφέρει ότι: α) η επιχείρηση είναι εγγεγραμμένη στο οικείο Επιμελητήριο ή σε επαγγελματικό σύλλογο και ασκώ επάγγελμα συναφές με το αντικείμενο της σύμβασης, β) δεν έχει αποκλειστεί η συμμετοχή μου σε διαγωνισμό του δημοσίου ή των Οργανισμών Τοπικής Αυτοδιοίκησης (ΟΤΑ)
3. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α'75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν υπάρχει εις βάρος του συμμετέχοντος τελεσίδικη καταδικαστική απόφαση για έναν από τους παρακάτω λόγους: α) συμμετοχή σε εγκληματική οργάνωση, β) δωροδοκία, γ) απάτη, δ) τρομοκρατικά εγκλήματα ή εγκλήματα συνδεόμενα με τρομοκρατικές δραστηριότητες, ε) νομιμοποίηση εσόδων από παράνομες δραστηριότητες ή χρηματοδότηση της τρομοκρατίας, στ) παιδική εργασία και άλλες μορφές εμπορίας ανθρώπων (άρθρο 73 του ν. 4412/2016)
4. Υπεύθυνη δήλωση του Ν 1599/1986 (Α'75) ως προκαταρτική απόδειξη ότι δεν βρίσκεται σε μια από τις καταστάσεις των άρθρων 73 και 74 του Ν. 4412/2016, λόγω της οποίας αποκλείεται ή μπορεί να αποκλεισθεί από διαδικασία ανάθεσης δημόσιας σύμβασης.
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης , Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων , από έγγραφα νομιμοποίηση του υπογράφοντος.
5. Απόσπασμα ποινικού μητρώου.
Η υποχρέωση αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε και Ε.Ε), τους διαχειριστές , ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου.
β. Φορολογική ενημερότητα.
γ. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 Ν. 4412/2016).
Παρακαλούμε να μας αποστείλετε σχετική προσφορά για την ανωτέρω Συντήρηση και Επισκευή κτιρίου Βρεφονηπιακού Σταθμού Κανδήλας του Ν.Π.Δ.Δ. 'Πολιτισμός Περιβάλλον και Αθλητισμός, Παιδεία και Κοινωνική Πρόνοια στο Δήμο Ξηρομέρου' μέχρι την Πέμπτη 16 Ιουλίου 2020 και ώρα 12.00 π.μ., στο Πρωτόκολλο της υπηρεσίας μας στο κτίριο του Παιδικού Σταθμού Αστακού, Παραλία Αστακού, Τ.Κ 300 06

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΠΟΛΥΖΟΣ ΒΑΣΙΛΕΙΟΣ


Συνημμένα: Τεχνική Περιγραφή – Μελέτη με αριθμ. πρωτ.2392/20-12-2019.

78 kB
35 kB
6869 kB
176 kB

Σχόλια