ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ' ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ


Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ
ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'
ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ
Καλεί σε τακτική δια ζώσης συνεδρίασης κεκλεισμένων των θυρών την εβδόμη (7η) του μηνός Ιουλίου, του έτους 2020, ημέρα Τρίτη και ώρα 15:30, σύμφωνα με την αριθ. 33282/29.05.2020 (ΑΔΑ: Ψ3ΧΝ46ΜΤΛ6-ΑΨ7) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18, σε συνδυασμό τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006, στην Αίθουσα Συνεδριάσεων του Διοικητικού Συμβουλίου του Λιμενικού Ταμείου (Δημοτικό Κατάστημα), για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Β' ΑΝΑΜΟΡΦΩΣΗ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ ΟΙΚ. ΕΤΟΥΣ 2020.
2. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΠΡΟΜΗΘΕΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2020.
3. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΠΑΡΑΛΑΒΗΣ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2020.
4. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΕΝΣΤΑΣΕΩΝ ΚΑΙ ΠΡΟΣΦΥΓΩΝ ΠΡΟΜΗΟΕΙΩΝ ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2020.
5. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΠΡΟΜΗΟΕΙΩΝ -ΥΠΗΡΕΣΙΩΝ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2020.
6. ΥΠΟΒΟΛΗ ΣΤΟ Δ.Σ. ΕΓΚΡΙΣΗΣ ΕΚΤΕΛΕΣΗΣ ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 2ου ΤΡΙΜΗΝΟΥ ΕΤΟΥΣ 2020.
                        Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.
                        ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

Σχόλια