Οι Δήμοι θα χορηγούν τις μάσκες στα Σχολεία – Αριθμός μασκών και κόστος ανά Δήμο


Το Υπουργείο Εσωτερικών χρηματοδοτεί με 6.195.000 τους Δήμους όλης της χώρας με σκοπό την προμήθεια μασκών των μαθητών και των εκπαιδευτικών, ενόψει της έναρξης της νέας σχολικής χρονιάς.
Η χρηματοδότηση γίνεται μέσα από το πρόγραμμα «Φιλόδημος ΙΙ», ενώ τα ποσά κατανέμονται ανάλογα με τον αριθμό μαθητών κάθε περιοχής.

1. ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ
Το πρόγραμμα υλοποιείται έως την 31-12-2020. Με κοινή απόφαση των Υπουργών Οικονομικών, Παιδείας και Θρησκευμάτων, Υγείας και Εσωτερικών, η ισχύς του δύναται να παρατείνεται για χρονικό διάστημα που δεν μπορεί να υπερβαίνει τη λήξη
του σχολικού έτους 2020-2021.
2. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΕΣ ΧΡΗΜΑΤΟΔΟΤΗΣΗΣ
Με την έκδοση της απόφασης αυτής, το ΥΠΕΣ θα καταβάλλει το σύνολο του ποσού με χρηματική εντολή προς το Ταμείο Παρακαταθηκών και Δανείων.
3. ΔΙΑΔΙΚΑΣΙΑ ΠΑΡΑΚΟΛΟΥΘΗΣΗΣ -ΚΛΕΙΣΙΜΑΤΟΣ
Η αρμόδια Διεύθυνση του Υπουργείου Εσωτερικών (Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής) έχει την δυνατότητα να ζητά κάθε αναγκαίο στοιχείο για την παρακολούθηση της ορθής χρήσης των πόρων του προγράμματος «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ».
Μετά την ολοκλήρωση των δράσεων, οι δικαιούχοι προβαίνουν σε ενέργειες κλεισίματος συντάσσοντας σχετική έκθεση που αποστέλλεται στη Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής. Η Διεύθυνση Οικονομικής και Αναπτυξιακής Πολιτικής επεξεργάζεται τις εκθέσεις κλεισίματος διενεργώντας, όταν απαιτείται, επιτόπια επιθεώρηση για την επαλήθευση των στοιχείων των έργων

Στην Αιτωλοακαρνανία η κατανομή των μασκών ανά Δήμο θα είναι η ακόλουθη:

ΠΡΟΔΙΑΓΡΑΦΕΣ ΤΩΝ ΥΠΟ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΜΑΣΚΩΝ

Καλής ποιότητας βαμβακερό ύφασμα πυκνής ύφανσης >180 TC
Τουλάχιστον 2 στρώματα βαμβακερού υφάσματος. Εναλλακτικά μπορεί να χρησιμοποιηθεί λινό τουλάχιστον δύο στρωμάτων.
Τα δύο στρώματα πρέπει να είναι διαφορετικού χρώματος για να είναι διακριτή η φορά εφαρμογής της μάσκας. Είναι σκόπιμο για τα παιδιά νηπιαγωγείου, δημοτικού η εξωτερική πλευρά να είναι πολύχρωμη και με σχέδια, φιγούρες , ήρωες κλπ.
Διαστάσεις: για ηλικίες 4-10 ετών 12Χ20 εκατοστά περίπου
Ηλικίες > 10 ετών αρχικές διαστάσεις 15Χ25 εκατοστά περίπου
Κατασκευασμένες με τρεις πιέτες στο μέσον τους ώστε να δύναται να ξεδιπλώνουνκατά την εφαρμογή της μάσκας.
Να έχουν έλασμα στην πάνω πλευρά ώστε να σταθεροποιείται στη μύτη
Να φέρουν μαλακά και ανθεκτικά λάστιχα για την συγκράτηση στα αυτιά και να δοθεί έμφαση στο σημείο επαφής της μάσκας με τα λάστιχα ώστε να είναι σταθερά.

https://e-maistros.gr/

Σχόλια