Παράταση για τους συμβασιούχους του “Βοήθεια στο Σπίτι” μέχρι την Πρωτοχρονια..

 


Το Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι” αφορά το άρθρο 27 του Νομοσχεδίου του Υπουργείου Εσωτερικών που βρίσκεται σε δημόσια διαβούλευση από χθες 27η Αυγούστου έως την 10η Σεπτεμβρίου.


Με τη συγκεκριμένη νομοθετική παρέμβαση, η παράταση που δόθηκε με την παρ.2 του αρ.229 του ν.4635/2019 και θα έληγε την 30η Σεπτεμβρίου, παρατείνεται ξανά, έως την 31η Δεκεμβρίου 2020. Κατά τα λοιπά, επαναλαμβάνονται οι διατάξεις για τη χρηματοδότηση και υλοποίησή του Προγράμματος, όπως ισχύουν και στην τρέχουσα παράταση.


Σύμφωνα με την Αιτιολογική Έκθεση, η ρύθμιση «κρίνεται αναγκαία προς άρση των δυσχερειών που θα ανακύψουν από τη λήξη των συμβάσεων των απασχολούμενων στο Πρόγραμμα “Βοήθεια στο Σπίτι”, δεδομένου ότι βρίσκεται σε εξέλιξη η διαγωνιστική διαδικασία για τη στελέχωση των ΟΤΑ Α΄ βαθμού με μόνιμο προσωπικό σε εφαρμογή του αρ.91 του ν.4583/2018. Συνεπώς, υπάρχει ορατός κίνδυνος, με την αποχώρηση των απασχολουμένων με συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου, να προκληθούν σοβαρά προβλήματα στην παροχή των σχετικών υπηρεσιών, γεγονός που δεν θα οφείλεται σε υπαιτιότητα των ΟΤΑ, με άμεσο αντίκτυπο στους ωφελούμενους του Προγράμματος».


Ειδικότερα, το αρ.27 του Ν/Σ  ορίζει τα εξής:


1) Η διάρκεια του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” που παρατάθηκε με την παρ.2 του αρ.229 του ν.4635/2019 μέχρι και την 30η.9.2020, καθώς και οι συμβάσεις εργασίας ορισμένου χρόνου των απασχολουμένων για την παροχή των σχετικών υπηρεσιών που παρατάθηκαν για το ίδιο χρονικό διάστημα, παρατείνονται από τη λήξη τους μέχρι και την 31η.12.2020.


2) Η χρηματοδότηση και υλοποίηση του Προγράμματος “Βοήθεια στο Σπίτι” καλύπτεται από πιστώσεις που εγγράφονται στον τακτικό προϋπολογισμό του Υπουργείου Εσωτερικών.  Η διαχείριση των πιστώσεων αυτών και οι διαδικασίες υλοποίησης του Προγράμματος καθορίζονται σε Προγραμματική Σύμβαση, που υπογράφεται μεταξύ του Υπουργού Εσωτερικών και της Ελληνικής Εταιρείας Τοπικής Ανάπτυξης & Αυτοδιοίκησης Α.Ε. (Ε.Ε.Τ.Α.Α. Α.Ε., αρ.16 ν.1518/1985).

Σχόλια