Άλλη μία απευθειας ανάθεση για την Κοινωφελής Επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου.

 


Σε ακόμη μια απευθείας ανάθεση προχώρησε η κοινωφελής επιχείρηση του Δήμου Ξηρομέρου .

Αυτή την φορά η απευθείας ανάθεση είναι για την πυρασφάλεια του νεοσύστατου ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας.

Αν αθροίσουμε και την προηγούμενη απευθείας ανάθεση για εργασίες στο ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας άγγιξε ήδη το ποσό των 21.145  Ευρώ.

Από πληροφορίες που έχουμε αναμένεται να αδειοδοτηθεί εντός λίγων ημερών.

Εμείς έχουμε τονίσει ότι η απευθείας ανάθεση δεν είναι ποινικό αδίκημα, αλλά πρέπει να γίνετε όταν υπάρχει το επείγον του θέματος.   

Εμείς σαν συντακτική ομάδα του xiromero.gr είμαστε εδώ να βλέπουμε τις κινήσεις της δημοτικής αρχής και να σας παρουσιάζουμε τα θετικά και αρνητικά τους πεπραγμένα.                           

                                           ΑΠΟΦΑΣΗ 54/2020 

                                        Ο Πρόεδρος

 Έχοντας υπόψη: 1. Τις διατάξεις του άρθρου 209 του Ν.3463/06 (Δ.Κ.Κ) 

2. Τις διατάξεις της παρ. 13 του άρθρου 20 του Ν. 3731/2008

 3. Τις διατάξεις του Ν.4412/2016 και ιδιαιτέρως των άρθρων 116, 118 και 120 

4. Την τήρηση των διατάξεων των άρθρων 1 και 7 του Ν. 2690/99 και των άρθρων 14 και 58 του Ν. 3852/2010. 

5. Το γεγονός ότι στους Κ.Α. 6262.01 του προϋπολογισμού οικον. έτους 2020 διατίθεται το ποσό των 4.468,55 ευρώ για την κάλυψη της ανωτέρω υπηρεσίας.

 6. Την αναγκαιότητα της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» 

7. Το Πρωτογενές αίτημα του Νομικού με ΑΔΑΜ 20REQ007243029 που είναι αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ 

8. Το εγκεκριμένο αίτημα του Νομικού με ΑΔΑΜ 20REQ007245767 που είναι αναρτημένο στο ΚΗΜΔΗΣ 

9. Την αριθ. Α-72/31.8.2020 Απόφαση Ανάληψης Υποχρέωσης 

10. Τις κατατεθείσες οικονομικές προσφορές 

                                     Α π ο φ α σ ί ζ ε ι 

Α. Εγκρίνουµε τη διενέργεια της Υπηρεσίας µε τίτλο : «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» εκτιµώµενης αξίας 4.468,55 ευρώ, με Φ.Π.Α., µε τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης. 

Β. Εγκρίνουμε τις τεχνικές προδιαγραφές της υπηρεσίας µε τίτλο: «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» τα χαρακτηριστικά της οποίας έχουν ως εξής:


 A/A Είδος Εργασιών Κωδικός Άρθρου Κωδικός Αναθεώρησης Α.Τ. Μον. Mετρ. Ποσότητα Τιμή Μονάδας (Ευρώ) Δαπάνη (Ευρώ) Μερική Δαπάνη Ολική Δαπάνη [1] [2] [3] [4] [5] [6] [7] [8] [9] [10] 1. ΕΡΓΑΣΙΕΣ ΠΥΡΑΣΦΑΛΕΙΑΣ 

1 Πυροσβεστήρας κόνεως τύπου Ρa, φορητός γομώσεως 6 kg ΑΤΗΕ 8201.1.2 ΗΛΜ 19 1 ΤΕΜ 3,00 26,00 78,00 

2 Φωτιστικό σώμα ασφαλείας LED 16W και αυτόνομο σήμα ασφαλείας ΑΤΗΕ Ν\8989.2 2 ΤΕΜ 6,00 23,99 143,94 

3 Καλώδιο τύπου NYΜ ορατό ή εντοιχισμένο διπολικό διατομής 2 Χ 1,5 mm2 ΑΤΗΕ 8766.2.1 ΗΛΜ 46 3 m 160,00 1,00 160,00 4 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου (PE) με συμπαγές τοίχωμα κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Σωληνώσεις πιέσεως από σωλήνες πολυαιθυλενίου ΡE 100 (με ελάχιστη απαιτούμενη αντοχή MRS10 = 10 MPa), με συμπαγές τοίχωμα, κατά ΕΛΟΤ ΕΝ 12201-2 Ονομ. διαμέτρου DN 50 mm / ΡΝ 10 atm. ΝΑΥΔΡ 12.14.01.03 ΥΔΡ 6621.1 4 m 40,00 1,70 68,00 5 Καθαίρεση κατασκευών από άοπλο σκυρόδεμα ΝΑΥΔΡ

 4.13 ΥΔΡ 6082.1 5 m 3 2,50 7,00 17,50 6 Παραγωγή, μεταφορά, διάστρωση, συμπύκνωση και συντήρηση σκυροδέματος Για κατασκευές από σκυρόδεμα κατηγορίας C12/15 ΝΑΥΔΡ 9.10.03 ΥΔΡ 6326 6 m 3 2,00 35,00 70,00 7 Πίνακας πυρασφαλείας 4 ζωνών με ξεχωριστή ένδειξη κάθε ζώνης ΗΛΜ Ν\9531.1 7 ΤΕΜ 1,00 173,20 173,00 8 Ανιχνευτής καπνού φωτοηλεκτρονικού τύπου ΗΛΜ Ν\9291.07.2 8 ΤΕΜ 10,00 50,58 505,80 9 Κομβίο συναγερμού ΗΛΜ Ν\9291.22.2 9 ΤΕΜ 3,00 16,80 50,67 10 Πυροσβεστικό ερμάριο ΗΛΜ Ν\8141.1 10 ΤΕΜ 3,00 35,51 106,53 11 Διάνοιξη οπών, φωλεών, ή ανοιγμάτων σε πλινθοδομές, για οπές επιφανείας άνω των 0,12 m 2 και έως 0,25 m 2 ΝΑΟΙΚ 22.30.03 ΟΙΚ 2261Γ 11 ΤΕΜ 6,00 5,50 33,00 12 Κανάλι πλαστικό ηλεκτρολογικό διανομής μικρού πάχους διαστάσεων 25x25mm ΑΤΗΕ Ν\8744.03.1.3 ΗΛΜ 42 12 m 160,00 1,10 176,00 13 Πυροσβεστήρας οροφής ξηράς κόνεως γομώσεως 12 kg HΛM K\19.2.2 ΗΛΜ 19 13 ΤΕΜ 1,00 43,00 43,00 14 Φαροσειρήνα πυρανίχνευσης συμβατικού τύπου στεγανή ΝΑΗΛΜ 65.80.20ΣΧ ΗΛΜ 61 14 ΤΕΜ 1,00 105,00 105,00 

Γ. Αναθέτουµε την εκτέλεση της υπηρεσίας µε τίτλο «Εργασίες πυρασφάλειας ΚΔΑΠ Παλαιομάνινας» στην ΚΟΛΟΚΥΘΑ ΚΑΛΛΙΟΠΗ µε ΑΦΜ: 035564211, ΔΟΥ ΑΓΡΙΝΙΟΥ, ΕΥΤ. ΚΑΛΥΒΑ 10 ΑΓΡΙΝΙΟ, ΤΗΛ 264121588 έναντι του ποσού των 2145,75 ευρώ, με Φ.Π.Α.

 Δ. Η δαπάνη που προκαλείται από τη συγκεκριμένη ανάθεση θα καλυφθεί από ιδίους πόρους, στον προϋπολογισµό εξόδων του τρέχοντος έτους έχει εγγραφεί η σχετική πίστωση, η οποία θα βαρύνει τον Κ.Α. 6262.01 και έχει εκδοθεί η σχετική απόφαση ανάληψης υποχρέωσης. 

Ε. Η πληρωµή του συµβατικού ποσού θα γίνει µε την έκδοση εντάλματος πληρωµής, µετά την υποβολή εξοφλητικού τιμολογίου.

 Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Κ.Ε.ΔΗ.Ξ. 

ΜΑΝΤΖΑΡΗΣ ΕΛΕΥΘΕΡΙΟΣ

Σχόλια

Δημοσίευση σχολίου