Άνοιξαν 67 προσλήψεις συμβασιούχων σε ΟΤΑ (Πίνακας)

 

Στην έγκριση σύναψης συνολικά 67 συμβάσεων ορισμένου χρόνου και έργου σε ΟΤΑ, προχώρησε ο Υπουργός Εσωτερικών, με Απόφασή του (αριθμ. 64055/2.10.2020) που δημοσιεύθηκε την 5η Οκτωβρίου.

Ειδικότερα, ενέκρινε τη σύναψη

33 συμβάσεων ιδιωτικού δικαίου ορισμένου χρόνου για χρονικό διάστημα έως 8, 9 ή 11 μήνες κατά περίπτωση και

34 συμβάσεων μίσθωσης έργου για χρονικό διάστημα έως 1 έτος,

 σε ΟΤΑ, για τη στελέχωση υπηρεσιών που παρέχουν έργο έναντι αντιτίμου που καταβάλλουν οι ωφελούμενοι.

Η πρόσληψη του ανωτέρω προσωπικού θα γίνει σύμφωνα με τις διατάξεις του αρ.21 του ν.2190/1994, και τις όμοιες του αρ.9 του ν.3812/2009ή με τις διατάξεις του αρ.6 του ν.2527/1997, ως ισχύουν, καθώς και αυτές του π.δ. 524/1980 κατά περίπτωση.

Μπορείτε να δείτε στον Πίνακα που ακολουθεί την κατανομή ανά Δήμο:

 

Σχόλια