Πρόσκληση για Δ.Σ. Λιμενικού Ταμείου την Παρασκευή 9 Οκτωβρίου.

 


                     Αστακός, 5.10.2020

Αριθ. πρωτ: 382

ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ

ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ 

Ν.Π.Δ.Δ. 'ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ

ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'

ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟ

Προς: Τα μέλη του Ν.Π.Δ.Δ.

(ως Πίνακα Αποδεκτών)

ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΟΥ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΟΥ ΣΥΜΒΟΥΛΙΟΥ

 

Καλεί σε Τακτική Δια Ζώσης Συνεδρίαση Κεκλεισμένων των Θυρών την ενάτη (9η) του μηνός Οκτωβρίου, του έτους 2020, ημέρα Παρασκευή και ώρα 15:00, σύμφωνα με το αριθ. πρωτ 60249/22.09.2020 (ΑΔΑ: Ω0Ν346ΜΤΛ6-ΙΘ9) έγγραφο του Υπουργείου Εσωτερικών, το άρθρο 67 του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 74 του Ν. 4555/18 και σε συνδυασμό με τις διατάξεις των άρθρων 234 και 240 του Ν. 3463/2006 για λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:....

1. ΠΕΡΙ ΜΕΙΩΣΗΣ ΤΟΥ ΑΝΤΑΛΛΑΓΜΑΤΟΣ ΚΑΤ' ΕΞΑΙΡΕΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΤΟΣ 2020, ΣΕ ΕΦΑΡΜΟΓΗ ΤΩΝ ΔΙΑΤΑΞΕΩΝ ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 90 ΤΟΥ Ν. 4706/2020 (ΦΕΚ 136/τ' Α/17.07.2020) «ΡΥΘΜΙΣΕΙΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΠΤΥΞΗ ΤΡΑΠΕΖΟΚΑΘΙΣΜΑΤΩΝ ΣΕ ΧΩΡΟΥΣ Χ.Ζ.Λ. ΑΠΟ ΚΑΤΑΣΤΗΜΑΤΑ ΥΓΕΙΟΝΟΜΙΚΟΥ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ».

2. ΕΓΚΡΙΣΗ ΜΕΛΕΤΗΣ ΚΑΙ ΚΑΘΟΡΙΣΜΟΣ ΟΡΩΝ ΔΙΑΚΗΡΥΞΗΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΓΙΑ ΤΗΝ «ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΩΝ ΕΞΕΔΡΩΝ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ (Π∆Ε 2018ΣΕ18900030)».

3. ΑΠΟΔΟΧΗ ΔΩΡΕΑΣ ΕΚΠΟΝΗΘΕΙΣΑΣ ΜΕΛΕΤΗΣ ΜΕ ΤΙΤΛΟ «ΤΟΠΟΓΡΑΦΙΚΗ ΑΠΟΤΥΠΩΣΗ ΓΙΑ ΤΟ ΕΡΓΟ ''ΑΠΟΞΗΛΩΣΗ ΑΣΦΑΛΤΙΚΟΥ ΚΑΙ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΝΕΟΥ ΣΤΑΜΠΩΤΟΥ ΔΑΠΕΔΟΥ ΣΕ ΤΜΗΜΑ ΠΑΡΑΛΙΑΚΟΥ ΜΕΤΩΠΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ''». ΕΓΚΡΙΣΗ ΚΑΙ ΠΑΡΑΛΑΒΗ ΜΕΛΕΤΗΣ.

4. ΕΓΚΡΙΣΗ ΣΥΝΑΨΗΣ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑΤΙΚΗΣ ΣΥΜΒΑΣΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΗΜΟ Ι.Π. ΜΕΣΟΛΟΓΓΙΟΥ, ΓΙΑ ΤΗΝ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗ ΤΟΥ ΕΡΓΟΥ ''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'' ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VII «ΣΥΝΤΑΞΗ/ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ».

5. ΑΠΟΔΟΧΗ ΕΝΤΑΞΗΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ ''ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΩΝ ΑΣΤΑΚΟΥ ΚΑΙ ΜΥΤΙΚΑ ΣΤΟ ΔΗΜΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ'', ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΥ 418.850,17 € ΣΥΜΠΕΡΙΛΑΜΒΑΝΟΜΕΝΟΥ ΦΠΑ, ΣΤΟ ΠΡΟΓΡΑΜΜΑ «ΦΙΛΟΔΗΜΟΣ ΙΙ», ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΠΡΟΣΚΛΗΣΗΣ VII «ΣΥΝΤΑΞΗ/ ΕΠΙΚΑΙΡΟΠΟΙΗΣΗ ΣΧΕΔΙΩΝ ΚΑΙ ΜΕΛΕΤΩΝ ΣΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ ΤΗΣ ΚΑΤΑΣΚΕΥΗΣ, ΒΕΛΤΙΩΣΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΤΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΤΑΜΕΙΩΝ ΚΑΙ ΤΩΝ ΔΗΜΟΤΙΚΩΝ ΛΙΜΕΝΙΚΩΝ ΓΡΑΦΕΙΩΝ», ΕΓΚΡΙΣΗ ΟΡΩΝ ΚΑΙ ΕΙΣΑΓΩΓΗ ΣΤΟΝ ΠΡΟΥΠΟΛΟΓΙΣΜΟ.

6. Υποβολή στο Δ.Σ έγκρισης εκτέλεσης Προϋπολογισμού 3ου Τριμήνου έτους 2020.

7. ΣΥΓΚΡΟΤΗΣΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ ΔΙΕΝΕΡΓΕΙΑΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΩΝ ΚΑΙ ΑΞΙΟΛΟΓΗΣΗΣ ΠΡΟΣΦΟΡΩΝ ΈΡΓΩΝ ΤΗΣ ΠΕΡ. Α΄ ΤΗΣ ΠΑΡ. 8 ΤΟΥ ΑΡΘΡΟΥ 221 ΤΟΥ Ν. 4412/2016 ΕΤΟΥΣ 2020.

 

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ Δ.Σ.

 

ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ

 

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ.

Τακτικά μέλη.

1. Γαλάνης Κωνσταντίνος

2. Σούλας Βασίλειος

3. Τσίγκρου Αναστασία

4. Γαλάτη Κωνσταντίνα

5. Παπαχαραλάμπους Χαράλαμπος

6. Κουνάδης Σπυρίδων

 

Αναπληρωματικά μέλη.

1. Μάντζαρης Ελευθέριος

2. Μακρής Παρασκευάς

3. Αποστολάκη Σπυριδούλα

4. Λύσσαρη Μαρία –Ελένη

5. Αναπληρωτής του Εκάστοτε Λιμενάρχη

6. Παπαναστάσης Στυλιανός

dimosxiromerou.

Σχόλια