Δήμος Ξηρομέρου : Επιστολή ενημέρωση προς τους Αιρετούς σχετικά με το Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών.ΠΡΟΣ: Πρόεδρο Δημοτικού Συμβουλίου 

 Αντιδημάρχους

 Δημοτικούς Συμβούλους 

 Πρόεδροι Κοινοτήτων 

 Σύμβουλοι Κοινοτήτων

 Κοιν. Δήμαρχο Ξηρομέρου κο Τριανταφυλλάκη Ιωάννη 

 ΘΕΜΑ: Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών. Σύμφωνα με το άρθρο 11 του Ν. 3852 /2010 –Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών : «Ασυμβίβαστο εξαιτίας οφειλών

 1. Δεν μπορούν να είναι δήμαρχοι, δημοτικοί σύμβουλοι, σύμβουλοι ή πρόεδροι κοινότητας εκείνοι που είναι, από οποιαδήποτε αιτία, οφειλέτες του οικείου δήμου, των νομικών προσώπων δημοσίου δικαίου αυτού, των κοινωφελών επιχειρήσεών του καθώς και της δημοτικής επιχείρησης ύδρευσης και αποχέτευσης του (Δ.Ε.Υ.Α.), εφ’ όσον η συνολική οφειλή τους υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ.

 2. Αν οφειλέτης του δήμου ή των νομικών προσώπων της προηγούμενης παραγράφου εκλεγεί δήμαρχος, δημοτικός σύμβουλος, σύμβουλος ή πρόεδρος κοινότητας, οφείλει να εξοφλήσει την οφειλή του, εφόσον αυτή υπερβαίνει το ποσό των πεντακοσίων (500) ευρώ, έως την ημέρα εγκατάστασης των νέων δημοτικών αρχών.

 3. Αν τα προαναφερόμενα πρόσωπα γίνουν οφειλέτες του δήμου ή των ανωτέρω νομικών προσώπων μετά την εκλογή τους, οφείλουν να εξοφλήσουν την οφειλή τους μέσα σε προθεσμία δύο (2) μηνών, αφότου κατέστη οριστική η βεβαίωση της οφειλής και έλαβαν γνώση αυτής ή σε περίπτωση άσκησης ενδίκων βοηθημάτων, αφότου εκδόθηκε τελεσίδικη δικαστική απόφαση. 

Αν η εξόφληση των οφειλών αυτών δεν γίνει μέσα στην ανωτέρω προθεσμία, εκτός από την περίπτωση διακανονισμού της οφειλής, σύμφωνα με την κείμενη νομοθεσία, εκπίπτουν από το αξίωμά τους». Καλούνται οι Πρόεδροι των Κοινοτήτων όπως άμεσα ενημερώσουν ΚΑΙ τους Συμβούλους τους για την ανωτέρω διάταξη. Παρακαλώ για τις ενέργειες σας προς εφαρμογή της ανωτέρω διάταξης Νόμου.

 Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ & ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ 

                      ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ

Σχόλια