Πρόσκληση - γνωστοποίηση για παροχή υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας.

 

Occupational Medicine
 
Αστακός 21.12.2020
Αριθ. Πρωτ.: 11349
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
Ταχ. Δ/νση: Αστακός Αιτ/νίας 30 006
Τηλ.: 2646360500/37
Fax: 2646042531
ΠΡΟΣ: Κάθε ενδιαφερόμενο
 
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ ΕΚΔΗΛΩΣΗΣ ΕΝΔΙΑΦΕΡΟΝΤΟΣ
ΓΙΑ ΥΠΟΒΟΛΗ ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ
 
Ο Δήμος μας, θα προβεί στην απευθείας ανάθεση παροχής υπηρεσιών Ιατρού Εργασίας συνολικού ενδεικτικού προϋπολογισμού 3.968,00 € συμπεριλαμβανομένου του Φ.Π.Α. 24% για το προσωπικό του Δήμου γα χρονικό διάστημα δώδεκα (12) μηνών, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 3850/2010 (ΦΕΚ 84 Α/2-6-2010) περί "Κύρωση του Κώδικα νόμων για την υγεία και την ασφάλεια των εργαζομένων".
Η διαδικασία σύναψης σύμβασης θα γίνει με απευθείας ανάθεση, με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομικής άποψης προσφορά βάσει της τιμής όπως ορίζεται στο άρθρο 86 του Ν. 4412/2016.
Παρακαλούμε όπως εκδηλώσετε ενδιαφέρον, με σχετική έγγραφη οικονομική προσφορά, έως την Δευτέρα 28.12.2020 στη Δ/νση: Αστακός Αιτωλ/νίας Τ.Κ. 30006, Fax: 2646042531, e-mail: info@dimosxiromerou.gr
Μαζί με την Προσφορά οι Ιατροί Εργασίας που λαμβάνουν μέρος στην παρούσα διαδικασία, οφείλουν να προσκομίσουν επί ποινή αποκλεισμού:
1. Άδεια άσκησης Ιατρικού Επαγγέλματος.
2. Βεβαίωση μέλους Ιατρικού Συλλόγου.
3. Άδεια Τίτλου Ειδικότητας της Ιατρικής της Εργασίας, όπως πιστοποιείται από τον οικείο Ιατρικό Σύλλογο.
4. Δήλωση/γνωστοποίηση για τυχόν απασχόλησή τους σε άλλη επιχείρηση ως Ιατροί Εργασίας, καθώς και τα λοιπά στοιχεία που προβλέπονται στο Ν. 3850/2020, άρθρο 9 παρ. 4.
5. Υπεύθυνη δήλωση του Ν. 1599/86 ότι όλα τα υποβληθέντα δικαιολογητικά είναι ακριβή και ισχύουν κατά την ημερομηνία υποβολής της ΠΡΟΣΦΟΡΑΣ.
Οι Ιατροί Εργασίας της παρ. 2 του άρθρου 16 του Ν. 3850/2210, επιπλέον από τα παραπάνω, οφείλουν να προσκομίσουν
6. Βεβαιώσεις ανάληψης καθηκόντων ως Ιατροί Εργασίας που να έχουν κατατεθεί σε οποιαδήποτε υπηρεσία του Σώματος Επιθεώρησης Εργασίας. Επισημαίνεται, από τις εν λόγω βεβαιώσεις θα πρέπει να αποδεικνύονται επαρκώς και με σαφήνεια οι απαιτούμενες προϋποθέσεις του Ν. 3850/2010, άρθρο 16 παρ. 2. Όταν πρόκειται για νομικά πρόσωπα με τα απαραίτητα νομιμοποιητικά έγγραφα, καταστατικό, ΦΕΚ, κλπ) ώστε να προκύπτει ο διαχειριστής του νομικού προσώπου, τα μέλη κλπ.
7. Υπεύθυνη Δήλωση περί δημοσιοποίησης προσωπικών δεδομένων.
8. Υπεύθυνη Δήλωση με την οποία δηλώνει ότι: Αποδέχεται ανεπιφύλακτα τους όρους της παρούσας μελέτης.
Κάθε προσκομιζόμενη, στην παρούσα διαδικασία ανάθεσης, Υπεύθυνη δήλωση θα πρέπει να είναι θεωρημένη από αρμόδια αρχή ως προς το γνήσιο της υπογραφής και συνοδευόμενη, περί νομικών προσώπων, από έγγραφα νομιμοποίησης του υπογράφοντος και
9. Προς απόδειξη της μη συνδρομής των λόγων αποκλεισμού από διαδικασίες σύναψης δημοσίων συμβάσεων των παρ. 1 και 2 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016, παρακαλούμε, μαζί με την προσφορά σας, να μας αποστείλετε τα παρακάτω δικαιολογητικά:
α. Υπεύθυνη δήλωση εκ μέρους του οικονομικού φορέα, σε περίπτωση φυσικού προσώπου ότι δεν συντρέχουν οι λόγοι αποκλεισμού της παραγράφου 1 του άρθρου 73 του Ν. 4412/2016. Σε περίπτωση νομικού προσώπου, η προαναφερόμενη υπεύθυνη δήλωση υποβάλλεται εκ μέρους του νομίμου εκπροσώπου του, όπως αυτός ορίζεται στην περίπτωση 79Α του Ν. 4412/2016 και αφορά ιδίως: αα) στις περιπτώσεις εταιρειών περιορισμένης ευθύνης (Ε.Π.Ε.) και προσωπικών εταιρειών (Ο.Ε. και Ε.Ε.), τους διαχειριστές, ββ) στις περιπτώσεις ανωνύμων εταιρειών (Α.Ε.), τον Διευθύνοντα Σύμβουλο, καθώς και όλα τα μέλη του Διοικητικού Συμβουλίου (άρθρο 80 παρ. 9 του Ν. 4412/2016, όπως συμπληρώθηκε με την παρ. 7αγ του άρθρου 43 του Ν. 4506/2019)
Η υπεύθυνη δήλωση γίνεται αποδεκτή εφόσον έχει συνταχθεί μετά την κοινοποίηση της παρούσας πρόσκλησης. (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
β. Φορολογική ενημερότητα.
ν. Ασφαλιστική ενημερότητα (άρθρο 80 παρ. 2 του Ν. 4412/2016).
Τα ανωτέρω πιστοποιητικά (β και γ) γίνονται αποδεκτά εφόσον είναι εν ισχύ κατά το χρόνο υποβολής τους, άλλως, στην περίπτωση που δεν αναφέρεται χρόνος ισχύος, εφόσον έχουν εκδοθεί, έως τρεις (3) μήνες πριν από την υποβολή τους (άρθρο 80 παρ. 12 του Ν. 4412/2016, όπως προστέθηκε με την παρ. 7αδ του άρθρου 43 του Ν. 4605/2019).
Για κάθε πρόσθετη πληροφορία οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να απευθύνονται στο τηλ. 2646360537, κατά τις εργάσιμες μέρες και ώρες.
 
Ο ΑΝΤΙΔΗΜΑΡΧΟΣ ΔΙΟΙΚΗΤΙΚΩΝ ΚΑΙ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΩΝ
 
ΓΕΡΟΛΥΜΟΣ ΣΩΤΗΡΙΟΣ
.
ΣΥΝΗΜΜΕΝΑ:
1. Η αριθ. 32/2020 Μελέτη
2. Έντυπο Οικονομικής προσφοράς
 

Σχόλια