Πρόσκληση - γνωστοποίηση του διαγωνισμού για προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο λιμάνι του Αστακού.

 


astakos aitoloakarnanias drone
 
Αστακός, 02/12/2020
Αρ. Πρωτ.: 483
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑ ΔΥΤΙΚΗΣ ΕΛΛΑΔΑΣ
ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΑΙΤΩΛΟΑΚΑΡΝΑΝΙΑΣ
Ν.Π.Δ.Δ. ΔΗΜΟΤΙΚΟ ΛΙΜΕΝΙΚΟ ΤΑΜΕΙΟ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

ΠΡΟΚΗΡΥΞΗ ΑΝΟΙΧΤΟΥ
ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΥ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΥ ΜΕΣΩ Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ
«ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΚΑΙ ΤΟΠΟΘΕΤΗΣΗ ΠΛΩΤΗΣ ΕΞΕΔΡΑΣ ΣΤΟ ΛΙΜΑΝΙ ΤΟΥ ΑΣΤΑΚΟΥ».

Ο Πρόεδρος του Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου προκηρύσσει ηλεκτρονικό ανοικτό διαγωνισμό για την ανάδειξη αναδόχου εκτέλεσης της προμήθειας «Προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας στο λιμάνι του Αστακού», προϋπολογισμού 104.954,84 ευρώ συμπεριλαμβανομένου Φ.Π.Α. 24%
 
1. Αναθέτουσα Αρχή - Στοιχεία επικοινωνίας:
Αναθέτουσα αρχή: Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου
Είδος αναθέτουσας αρχής: Ν.Π.Δ.Δ.
Οδός: Δημαρχείο Αστακού Αιτωλ/νίας
Ταχ.Κωδ.: 30006
Τηλ.: 2646360500
Telefax: 2646042531
e-mail: dltxiromerou@gmail.com
Ιστοσελίδα: www.dimosxiromerou.gr
Κωδικός NUTS: EL631 (Αιτωλοακαρνανία)
Η κύρια Αναθέτουσα Αρχή είναι το Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου.
 
2. Πρόσβαση στα έγγραφα:
Άμεση και δωρεάν πρόσβαση στα έγγραφα της σύμβασης παρέχεται στη διεύθυνση διαδικτύου www.promitheus.gov.gr, στην πλατφόρμα ΕΣΗΔΗΣ με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 102856. Οι ενδιαφερόμενοι μπορούν επίσης να λάβουν γνώση των εγγράφων της σύμβασης στην ιστοσελίδα www.dimosxiromerou.gr.

3. Κωδικός CPV:
34955000-6
 
4. Κωδικός NUTS κύριου τόπου παράδοσης της προμήθειας:
EL631 (Αιτωλοακαρνανία)
 
5. Περιγραφή της δημόσιας σύμβασης:
Αντικείμενο της σύμβασης είναι η προμήθεια και τοποθέτηση πλωτής εξέδρας συνολικού μήκους 48μ και πλάτους 2,4μ. στη θέση «Αγ. Ανδρέας» στο λιμένα Αστακού, εντός της ζώνης Λιμένος Αστακού, αρμοδιότητας του Δημοτικού Λιμενικού Ταμείου Ξηρομέρου. Αναλυτική περιγραφή του φυσικού και οικονομικού αντικειμένου της σύμβασης δίδεται στην από 20/7/2020 μελέτη της Δ/νσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου.
 
6. Εναλλακτικές προσφορές:
Δεν επιτρέπονται.
 
7. Χρόνος παράδοσης υλικών:
Ο γενικός χρόνος παράδοσης – εγκατάστασης – πλήρους λειτουργίας των υπό προμήθεια υλικών ορίζεται σε τέσσερεις (4) μήνες από την υπογραφή της σχετικής σύμβασης σύμφωνα με την από 20/7/2020 μελέτη της Διεύθυνσης Τεχνικών Υπηρεσιών του Δήμου Ι.Π. Μεσολογγίου. Διάρκεια σύμβασης: Η διάρκεια της σύμβασης ορίζεται σε τέσσερις (4) μήνες.
 
8. Προϋποθέσεις συμμετοχής:
Δικαίωμα συμμετοχής στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης έχουν φυσικά ή νομικά πρόσωπα και, σε περίπτωση ενώσεων οικονομικών φορέων, τα μέλη αυτών, που είναι εγκατεστημένα σε:
α) κράτος-μέλος της Ένωσης,
β) κράτος-μέλος του Ευρωπαϊκού Οικονομικού Χώρου (Ε.Ο.Χ.),
γ) τρίτες χώρες που έχουν υπογράψει και κυρώσει τη ΣΔΣ, στο βαθμό που η υπό ανάθεση δημόσια σύμβαση καλύπτεται από τα Παραρτήματα 1, 2, 4 και 5 και τις γενικές σημειώσεις του σχετικού με την Ένωση Προσαρτήματος I της ως άνω Συμφωνίας, καθώς και
δ) σε τρίτες χώρες που δεν εμπίπτουν στην περίπτωση γ΄ της παρούσας παραγράφου και έχουν συνάψει διμερείς ή πολυμερείς συμφωνίες με την Ένωση σε θέματα διαδικασιών ανάθεσης δημοσίων συμβάσεων.
Εγγυήσεις συμμετοχής:
Για την έγκυρη συμμετοχή στη διαδικασία σύναψης της παρούσας σύμβασης, κατατίθεται από τους συμμετέχοντες οικονομικούς φορείς (προσφέροντες), εγγυητική επιστολή συμμετοχής, που ορίζεται σε ποσοστό 2% της εκτιμώμενης αξίας της σύμβασης χωρίς Φ.Π.Α., ήτοι 1.692,82 Ευρώ.
 
9. Υποδιαίρεση σε τμήματα:
Προσφορές υποβάλλονται για το σύνολο της προμήθειας .
 
10. Κριτήριο ανάθεσης:
Η πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφορά βάσει της τιμής.
 
11. Παραλαβή προσφορών:
Ο διαγωνισμός θα διενεργηθεί με ηλεκτρονικό τρόπο μέσω της πλατφόρμας του Εθνικού Συστήματος Ηλεκτρονικών Δημοσίων Συμβάσεων (ΕΣΗΔΗΣ) στη διαδικτυακή πύλη www.promitheus.gov.gr του συστήματος με Συστημικό Αύξοντα Αριθμό: 102856, σύμφωνα με τις διατάξεις του Ν. 4412/2016.
Η ημέρα έναρξης παραλαβής προσφορών είναι η 8/12/2020, ημέρα Τρίτη, με ώρα έναρξης 11:00. Η καταληκτική ημέρα λήξης παραλαβής προσφορών είναι η 23/12/2020, ημέρα Τετάρτη, με ώρα λήξης 15:00.
Μετά τη λήξη της παραλαβής προσφορών η διαδικασία ηλεκτρονικής αποσφράγισης, θα γίνει την 30/12/2020, ημέρα Τετάρτη και ώρα 11:00.
 
12. Χρόνος ισχύος προσφορών:
Οι υποβαλλόμενες προσφορές ισχύουν και δεσμεύουν τους οικονομικούς φορείς για διάστημα εννέα (9) μηνών από την επόμενη της διενέργειας του διαγωνισμού. Προσφορά η οποία ορίζει χρόνο ισχύος μικρότερο από τον ανωτέρω προβλεπόμενο απορρίπτεται.
 
13. Γλώσσα σύνταξης προσφορών:
Ελληνική
 
14. Χρηματοδότηση:
Φορέας χρηματοδότησης της παρούσας σύμβασης είναι το Υπουργείο Ναυτιλίας και Νησιωτικής Πολιτικής, Κωδ. ΣΑ Ε 189. Η παρούσα σύμβαση χρηματοδοτείται από Πιστώσεις του Προγράμματος Δημοσίων Επενδύσεων (αριθ. ενάριθ. έργου 2018ΣΕ18900030) σύμφωνα με την υπ'αριθ. 128431/30-11-2018 απόφαση (ΑΔΑ: 66Α4465ΧΙ8-6ΗΛ). Η δαπάνη θα βαρύνει τον Κ.Α. 69-7326.001 του προϋπολογισμού έτους 2020. Σχετική η υπ' αριθ. 394/9-10-2020 (Α-18), απόφαση ανάληψης υποχρέωσης.
 
15. Προδικαστικές προσφυγές:
Στοιχεία αρμόδιου φορέα για τις διαδικασίες προσφυγής: Αρχή Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών (ΑΕΠΠ)
Διεύθυνση : Λεωφ.Θηβών 198, Αγ.Ιωάννης Ρέντης, κτίριο Κεράνης, Αθήνα
Τηλέφωνο : +30 2132141216
e-mail : aepp@aepp-procurement.gr
Διεύθυνση Διαδικτύου: (URL) http://www.aepp-procurement.gr
Σε περίπτωση προσφυγής κατά πράξης της αναθέτουσας αρχής, ισχύουν οι διατάξεις του Βιβλίου ΙV (άρθρα 345 έως 374) του ν. 4412/2016, και το υπ'αριθ. 39 Προεδρικό Διάταγμα (Π.Δ) (ΦΕΚ 64/04-05-2017/τεύχος Α) περί «Κανονισμός εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών
ενώπιον της Αρχής Εξέτασης Προδικαστικών Προσφυγών(ΑΕΠΠ)»
 
16. Δημοσιεύσεις:
Η προκήρυξη και το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκαν στο Κεντρικό Ηλεκτρονικό Μητρώο Δημοσίων Συμβάσεων (ΚΗΜΔΗΣ).
Το πλήρες κείμενο της παρούσας Διακήρυξης καταχωρήθηκε ακόμη και στη διαδικτυακή πύλη του Ε.Σ.Η.ΔΗ.Σ.: http://www.promitheus.gov.gr.
Προκήρυξη (περίληψη της παρούσας Διακήρυξης) δημοσιεύεται και στον Ελληνικό Τύπο σύμφωνα με το Ν. 4412/2016.
Η Διακήρυξη καταχωρήθηκε στο διαδίκτυο, στην ιστοσελίδα της αναθέτουσας αρχής, στη διεύθυνση (URL): www.dimosxiromerou.gr στην ενότητα ΠΡΟΣΚΛΗΣΕΙΣ – ΓΝΩΣΤΟΠΟΙΗΣΕΙΣ.
 
17. Ειδικοί όροι εκτέλεσης της σύμβασης:
Κατά την εκτέλεση της σύμβασης ο ανάδοχος τηρεί τις υποχρεώσεις στους τομείς του περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, που έχουν θεσπισθεί με το δίκαιο της Ένωσης, το εθνικό δίκαιο, συλλογικές συμβάσεις ή διεθνείς διατάξεις περιβαλλοντικού, κοινωνικοασφαλιστικού και εργατικού δικαίου, οι οποίες απαριθμούνται στο Παράρτημα X του Προσαρτήματος Α΄ του Ν. 4412/2016.
 
Ο Πρόεδρος
Ν.Π.Δ.Δ. Δημοτικό Λιμενικό Ταμείο Ξηρομέρου
 
ΝΤΙΝΟΣ ΑΠΟΣΤΟΛΟΣ
 

Σχόλια