Η ΠΟΑΥ Εχινάδων Νήσων & Αιτωλοακαρνανίας στις 22/01 στο Περιφερειακό Συμβούλιο

Θα συζητηθούν επερωτήσεις για το έργο στα Όχθια Παλαίρου και για το εργοστάσιο παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων


Στην 1η τακτική συνεδρίαση του Περιφερειακού Συμβουλίου Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας που θα διεξαχθεί με τηλεδιάσκεψη την 22η Ιανουαρίου 2021, ημέρα Παρασκευή και ώρα 14:30, καλεί ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου Δυτικής Ελλάδας, Παναγιώτης Παπαδόπουλος, για τη συζήτηση και λήψη αποφάσεων των παρακάτω θεμάτων ημερήσιας διάταξης:

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 01/2021 Επερώτησης των Περιφερειακών Συμβούλων κ.κ. Λύτρα Ιωάννη, Μπαλαμπάνη Νικολάου, ΚατσαρήΜαυραγάνη Κωνσταντούλας, Σώζου Βασιλείου, Ρούση-Ντζιμάνη Αγγελικής, Κωστακόπουλου Χρήστου και Γρίνου Ευθυμίας, σχετικά με την αποκατάσταση πρανούς στη θέση Όχθια για την άρση της επικινδυνότητας του δρόμου Παλαίρου – Πογωνιάς, στο Δήμο Ακτίου Βόνιτσας της Π.Ε. Αιτωλοακαρνανίας

ΕΠΕΡΩΤΗΣΗ : Συζήτηση της υπ. αριθ. 02/2021 Επερώτησης της Περιφερειακής Συμβούλου της Παράταξης «ΔΥΤΙΚΗ ΕΛΛΑΔΑ- Δικαίωμα στην Πρόοδο» κας Γεωργακοπούλου-Μπάστα Δήμητρας, σχετικά με πρόταση για τη δημιουργία στην Περιφέρεια Δυτικής Ελλάδας εργοστασίου παραγωγής ηλεκτρικών αυτοκινήτων.

ΘΕΜΑ 1ο : Συζήτηση σχετικά με το ζήτημα της Περιοχής Οργανωμένης Ανάπτυξης Υδατοκαλλιεργειών (Π.Ο.Α.Υ.) Εχινάδων νήσων και δυτικών ακτών Αιτωλοακαρνανίας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Ενέργειας, Περιβάλλοντος, Φυσικών Πόρων και Χωροταξίας κ. Δημητρογιάννης Λάμπρος)

ΘΕΜΑ 2ο : Έγκριση ανανέωσης του Πρωτοκόλλου Συνεργασίας μεταξύ της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας και της Ελληνικής Παραολυμπιακής

Επιτροπής Ε.Π.Ε..
(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Αθλητισμού, Εθελοντισμού και Ολυμπισμού κ. Νικολακόπουλος Δημήτριος)

ΘΕΜΑ 3ο : Έγκριση σχεδίου δράσης για τη Δημόσια Υγεία & την Κοινωνική Μέριμνα «Υγεία και Κοινωνία για όλους ΠΔΕ 2021» της Περιφέρειας Δυτικής
Ελλάδας για το έτος 2021. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Αχαΐας κ. Μπονάνος Χαράλαμπος)

 ΘΕΜΑ 4ο : Έγκριση ετήσιου σχεδίου δράσεων Τουριστικής Προβολής έτους 2021 της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 5ο : Έγκριση σχεδίου δράσης Πολιτιστικών Εκδηλώσεων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας για το έτος 2021. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Πολιτισμού και Τουρισμού κ. Κοροβέσης Νικόλαος)

ΘΕΜΑ 6ο : Συγκρότηση της Περιφερειακής Επιτροπής Ισότητας των Φύλων της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας. (εισηγητής : Πρόεδρος Περιφερειακού
Συμβουλίου κ. Παπαδόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 7ο : Συγκρότηση της επιτροπής της παρ. 3 του άρθρου 33 του Ν. 2971/2001(ΦΕΚ 285/Α΄/19-12-2001) στην Π.Ε. Ηλείας που αφορά την εξέταση αιτημάτων σχετικά με το τεκμήριο ωφέλειας ιδιοκτητών απαλλοτριωμένων ακινήτων από την απαλλοτρίωση για τις ανάγκες κατασκευής του έργου: «ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΟΔΟΥ ΛΑΣΤΕΪΚΑ –
ΠΑΡΑΚΑΜΨΗ ΑΓΙΟΥ ΙΩΑΝΝΗ –ΚΑΤΑΚΟΛΟ».

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Υποδομών και Έργων κ. Μαυρομμάτης Αθανάσιος)

ΘΕΜΑ 8ο : Έγκριση παραχώρησης τμήματος ελεύθερου χώρου κυριότητας Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας (Π.Ε. Ηλείας) στο Εθνικό Κέντρο Άμεσης Βοήθειας. (εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

ΘΕΜΑ 9ο : Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) για τις ανάγκες των υπηρεσιών έδρας και Π.Ε. Αχαΐας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 279.984,68€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού άνω των ορίων του άρθρου 5 του Ν.4412/2016 και με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενης για έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr).

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Οικονομικής Πολιτικής και Δημοσιονομικού Ελέγχου κ.Σακελλαρόπουλος Παναγιώτης)

ΘΕΜΑ 10ο Έγκριση προμήθειας καυσίμων κίνησης και θέρμανσης (αμόλυβδη βενζίνη, πετρέλαιο θέρμανσης και πετρέλαιο κίνησης) και λιπαντικών γιατις ανάγκες των υπηρεσιών της Π.Ε. Ηλείας της Περιφέρειας Δυτικής Ελλάδας, για ένα έτος από την υπογραφή της σύμβασης, συνολικής δαπάνης έως του ποσού των 93.909,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, η
οποία θα διενεργηθεί με τη διαδικασία του ανοικτού ηλεκτρονικού διαγωνισμού κάτω των ορίων της παρ. γ του άρθρου 5 του ν.4412/2016, με κριτήριο κατακύρωσης, ανά τμήμα του διαγωνισμού, το υψηλότερο ποσοστό έκπτωσης επί τοις εκατό (%) επί της εκάστοτε διαμορφούμενηςγια έκαστο είδος καυσίμου (βενζίνη αμόλυβδη, πετρέλαιο κίνησης, πετρέλαιο θέρμανσης) μέσης λιανικής τιμής πώλησης της περιοχής, όπως αυτή ορίζεται στο Παρατηρητήριο Τιμών Υγρών Καυσίμων του Υπουργείου Ανάπτυξης και Ανταγωνιστικότητας (www.fuelprices.gr) και με κριτήριο κατακύρωσης για τα λιπαντικά την πλέον συμφέρουσα από
οικονομική άποψη προσφορά βάσει τιμής.

(εισηγητής : Αντιπεριφερειάρχης Π.Ε. Ηλείας κ. Γιαννόπουλος Βασίλειος)

Επισημαίνουμε ότι η Π.Δ.Ε. διαθέτει όλον τον απαραίτητο εξοπλισμό και το αναγκαίο λογισμικό και έχει
θέσει στη διάθεσή σας όλα τα αναγκαία μέσα για την υλοποίηση της συνεδρίασης με τηλεδιάσκεψη
από τον δικό σας χώρο.
Εφόσον όμως δεν επιτευχθεί απαρτία εξαιτίας της αδυναμίας σύνδεσης μελών που επιθυμούν να
συμμετέχουν, η συνεδρίαση θα πραγματοποιηθεί δια περιφοράς σύμφωνα με τη διάταξη του άρθρου 10
παραγρ.1 της ΠΝΠ της 11.3.2020 (ΦΕΚ Α 55/11.3.2020) και του άρθρου 167 παρ. 1 του Ν. 3852/2010, με
τα ίδια θέματα.
Ο Πρόεδρος του Περιφερειακού Συμβουλίου
Δυτικής Ελλάδας

Σχόλια