Πρόσκληση για τακτική εκ περιφοράς συνεδρίαση της Οικονομικής Επιτροπής το Σάββατο 30 Ιανουαρίου.

 


Αστακός, 26.1.2021
Αριθ. Πρωτ.: 700
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤΩΛ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗ ΕΠΙΤΡΟΠΗ
ΠΡΟΣ: Τα μέλη της Οικονομικής
Επιτροπής του Δήμου
(Ως πίνακα αποδεκτών)
ΠΡΟΣΚΛΗΣΗ
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ ΟΙΚΟΝΟΜΙΚΗΣ ΕΠΙΤΡΟΠΗΣ
ΤΟΥ ΔΗΜΟΥ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ

Καλεί τα Μέλη της Οικονομικής Επιτροπής όπως συμμετέχουν την τριακοστή (30η) του μηνός Ιανουαρίου, του έτους 2021, ημέρα Σάββατο και ώρα 18.00 μ.μ., σε ΤΑΚΤΙΚΗ διά περιφοράς (λόγω κορωνοϊού) συνεδρίαση σύμφωνα με την παρ. 6, του άρθρου 75, του Ν. 3852/2010, όπως τροποποιήθηκε από το άρθρο 77 του N. 4555/18 και την αριθ. πρωτ. 77233/13.11.2020 (ΑΔΑ: 6ΩΚΛ46ΜΤΛ6-ΥΔ4) εγκύκλιο του Υπουργείου Εσωτερικών, για συζήτηση και λήψη αποφάσεων στα κάτωθι θέματα ημερήσιας διάταξης:
1. Συγκρότηση επιτροπής διερεύνησης τιμών για τις προτάσεις του Δήμου που θα συμμετάσχουν στο αναπτυξιακό πρόγραμμα έργων 'Αντώνης Τρίτσης'.
2. Έγκριση σύναψης νέων συνδέσεων ιντερνέτ για το Πρόγραμμα Wi-fi4EU και νέας παροχής τηλεφώνου και ίντερνετ στο κοινοτικό κατάστημα Προδρόμου.
3. Έγκριση παράτασης σύμβασης προμήθειας εξοπλισμού για την ανάπτυξη ασύρματων ευρυζωνικών δικτύων στο Δήμο Ξηρομέρου στα πλαίσια του Ευρωπαϊκού Προγράμματος Wi-fi4EU με την ανάδοχη εταιρεία 'Project Plab Be Ι.Κ.Ε.'.
4. Έγκριση παράτασης προθεσμίας παράδοσης της μελέτης: Aντικατάσταση αγωγού ύδρευσης Φυτειών από το μεριστή έως δεξαμενή Φυτειών'.
5. Διαγραφή παραστατικών απαιτήσεων τρίτων κατά του Δήμου από το μητρώο δεσμεύσεων.
6. Περί αποδοχής δωρεάς οχήματος τύπου απορριμματοφόρου από τις εταιρείες Νηρεύς Ιχθυοκαλλιέργειες ΑΕ , Σελόντα Α.Ε. & Ανδρομέδα Α.Ε.
7. Έγκριση της αριθ. 08/2021 απόφασης Δημάρχου περί 'ανάθεσης μίσθωσης μηχανημάτων έργου προς αντιμετώπιση ζημιών και άρση επικινδυνότητας λόγω των έκτακτων γεγονότων που προκλήθηκαν από έντονα καιρικά φαινόμενα που σημειώθηκαν στις 3 & 04.01.2021 στην Δ.Ε. Αλυζίας'.
8. Έγκριση της αριθ. 10/2021 απόφασης Δημάρχου περί 'προμήθειας ηλεκτρολογικού πίνακα αντλιών όμβριων υδάτων στην Κοινότητας Μύτικα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος' και της μελέτης αυτής.
9. Έγκριση της αριθ. 01/2021 μελέτης ΔΤΥ Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου περί ΄Προμήθεια ηλεκτροκινητήρων και υλικών για αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια στη θεση Λιβανέικα στην ΔΚ Αστακού και ΤΚ Προδρόμου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος', σύμφωνα με την αριθ. 242/ 2020 Απόφαση Δημάρχου.
10. Έγκριση της αριθ. 02/2021 μελέτης ΔΤΥ Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου περί ΄Επισκευή βλαβών γεώτρησης Αρχοντοχωρίου και δεξαμενής Βλυζιανών με τη διαδικασία του κατεπείγοντος σύμφωνα με την αριθ. 223/2020 Απόφαση Δημάρχου.
11. Έγκριση της αριθ. 03/2021 μελέτης ΔΤΥ Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου περί ΄Αποκατάσταση βλαβών στα αντλιοστάσια στη θέση Άγιος Ταξιάρχης Αρχοντοχωρίου & ΤΚ Σκουρτούς με τη διαδικασία του κατεπείγοντος' σύμφωνα με την αριθ. 255/2020 Απόφαση Δημάρχου.
12. Έγκριση της αριθ. 04/2021 μελέτης ΔΤΥ Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου περί ΄Αποκατάσταση βλάβης στη γεώτρηση της ΤΚ Αρχοντοχωρίου με τη διαδικασία του κατεπείγοντος' σύμφωνα με την αριθ. 246 /2020 Απόφαση Δημάρχου.
13. Έγκριση της αριθ. 05/2021 μελέτης ΔΤΥ Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου περί ΄Επισκευή βλάβών αντλιοστασίου στη θέση Αγ. Δημήτριος και δεξαμενής στη θέση Λιβανέικα με τη διαδικασία του κατεπείγοντος' σύμφωνα με την αριθ. 224 /2020 Απόφαση Δημάρχου.
14. Έγκριση της από 21.01.2021 μελέτης ΔΤΥ Δήμου ΙΠ Μεσολογγίου περί ΄Προμήθεια και τοποθέτηση ελαστικών σε οχήματα του Δήμου μας με τη διαδικασία του κατεπείγοντος' σύμφωνα με την αριθ. 271 /2020 Απόφαση Δημάρχου.

ΠΙΝΑΚΑΣ ΑΠΟΔΕΚΤΩΝ
Α.ΤΑΚΤΙΚΑ ΜΕΛΗ
α) Εκ της πλειοψηφίας
1. Σωτήριος Γερόλυμος
2. Παναγιώτης Τζαχρήστας
3. Παναγιώτης Γκόλιας
4. Ελευθέριος Μάντζαρης
β) Εκ της μειοψηφίας
1. Ερωτόκριτος Γαλούνης (μείζονα)
2. Στυλιανός Παπαναστάσης (ελάσσονα)

Β. ΑΝΑΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ
Εκ της πλειοψηφίας
1. Κων/νος Μπαμπούρης
2. Βασίλειος Πολύζος
Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ ΤΗΣ Ο.Ε.

Ιωάννης Τριανταφυλλάκης

Δήμαρχος

Σχόλια