Ενημέρωση για καταβολή δικαιούμενων αποζημιώσεων για κατοικίες, επιχειρήσεις και καλλιέργειες.

 

vroxes 252863 128495
 
Αστακός 27.1.2021
ΕΛΛΗΝΙΚΗ ΔΗΜΟΚΡΑΤΙΑ
ΝΟΜΟΣ ΑΙΤ/ΝΙΑΣ
ΔΗΜΟΣ ΞΗΡΟΜΕΡΟΥ
 
ΑΝΑΚΟΙΝΩΣΗ.
 
Μετά τις μεγάλες καταστροφές που έλαβαν χώρα από την ισχυρή βροχόπτωση της 26ης Ιανουαρίου 2021, θα θέλαμε να σας ενημερώσουμε για τη διαδικασία των αιτήσεων και τα έντυπα που πρέπει να συμπληρωθούν:
 
Για ζημιές σε κατοικίες:
1. Οι πληγέντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την Αίτηση (έντυπο 1) για τη Διενέργεια Αυτοψίας και
2. Α. Για τη χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών σε όσους περιέρχονται σε κατάσταση ανάγκης συνεπεία φυσικών καταστροφών. Η εφάπαξ χορήγηση επιδόματος πρώτων βιοτικών αναγκών ποσού εξακοσίων ευρώ (600 €) στο κάθε νοικοκυριό του οποίου η κύρια κατοικία έχει πληγεί από φυσικές καταστροφές και περιέρχεται σε κατάσταση έκτακτης ανάγκης, μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτηση του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (έντυπο 2).
β) Υπεύθυνες δηλώσεις (έντυπο 3 & 4).
γ) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιοκτήτης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας).
 
Για τις πιο κάτω κατηγορίες απαιτούνται επιπλέον:
α) Πολύτεκνοι, Πιστοποιητικό οικογενειακής κατάστασης του οικείου Δήμου.
β) Άτομα με Αναπηρίες που λαμβάνουν προνοιακό επίδομα από τα εφαρμοζόμενα προγράμματα του Υπουργείου Εργασίας, Κοινωνικής Ασφάλισης και Κοινωνικής Αλληλεγγύης, με την προσκόμιση επιπλέον των δικαιολογητικών:
βα) απόφασης έγκρισης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ ή
ββ) Βεβαίωσης χορήγησης επιδόματος αναπηρίας από τον ΟΠΕΚΑ.
 
2. Β. Επιπλέον, για την οικονομική ενίσχυση εφάπαξ χορήγηση οικονομικής ενίσχυσης με τη μορφή επιδόματος ποσού μέχρι έξι χιλιάδων ευρώ (6.000 €) κατ ́ανώτατο όριο, στους πληγέντες φυσικών καταστροφών για την αντιμετώπιση απλών επισκευαστικών εργασιών των κύριων κατοικιών που επλήγησαν ή/και την αντικατάσταση οικοσκευής τους μετά την υποβολή των κάτωθι δικαιολογητικών:
α) Αίτησης του δικαιούχου ή εξουσιοδοτημένου προσώπου (έντυπο 2).
β) Δήλωσης Φορολογίας Εισοδήματος (έντυπο Ε1) τελευταίου φορολογικού έτους (για την επιβεβαίωση της κύριας ιδιόκτητης, μισθωμένης ή παραχωρημένης κατοικίας και τον αριθμό των εξαρτώμενων ή/και φιλοξενούμενων μελών του δικαιούχου).
γ) Τελευταίας υποβληθείσας Δήλωσης Στοιχείων Ακινήτων (έντυπο Ε9) συνοδευόμενης από υπεύθυνη δήλωση στην οποία θα δηλώνεται ότι δεν υπάρχει μεταβολή, σε περίπτωση ιδιόκτητης κατοικίας.
δ) Υπεύθυνες δηλώσεις (έντυπο 3 & 4).
Σε περίπτωση που οι δικαιούχοι της οικονομικής ενίσχυσης είναι περισσότεροι του ενός, λόγω συγκατοίκησης κ.λπ., η οικονομική ενίσχυση χορηγείται σε έναν εξ αυτών, μετά από εξουσιοδότηση που θα του παρέχουν οι υπόλοιποι (σύμφωνα με το ΦΕΚ Β' 1699/16-05-2019).
 
Για ζημιές σε επιχειρήσεις:
Οι πληγέντες θα πρέπει να συμπληρώσουν την αντίστοιχη Αίτηση (έντυπο 1) για την διενέργεια αυτοψίας.
 
Για ζημιές σε καλλιεργήσιμες εκτάσεις.
Οι πληγέντες θα πρέπει να απευθυνθούν στο αντίστοιχο τμήμα του ΕΛΓΑ.
* ΓΙΑ ΤΟΝ ΕΛΓΑ ΕΧΕΙ ΠΕΡΙΘΩΡΙΟ ΜΕΧΡΙ ΚΑΙ 9/2. ΠΑΡΑΚΑΛΟΥΜΕ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΜΕΣΕΣ ΕΝΕΡΓΙΕΣ ΤΩΝ ΚΑΛΛΙΕΡΓΗΤΩΝ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΓΚΥΡΗ ΟΡΙΟΘΕΤΗΣΗ ΤΩΝ ΠΕΡΙΟΧΩΝ.
 
Εκ του Δήμου Ξηρομέρου
 

Σχόλια